Indonezija atšaukė vizų režimą Lietuvai
Lie­tu­vos pi­lie­čiai į In­do­ne­zi­ją jau ga­li vyk­ti be vi­zų. Apie tai mū­sų ša­lies Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją (URM) žo­džiu in­for­ma­vo In­do­ne­zi­jos dip­lo­ma­tai, for­ma­laus raš­tiš­ko pa­tvir­ti­ni­mo te­be­lau­kia­ma.

URM at­sto­vų tei­gi­mu, apie rei­ka­la­vi­mo at­vyks­tant į ša­li tu­rė­ti vi­zą pa­nai­ki­ni­mą pa­sku­ti­niu me­tu Lie­tu­vą taip pat in­for­ma­vo Fi­li­pi­nai, Tu­ni­sas, Fi­džis.

„Vi­zų rei­ka­la­vi­mas Lie­tu­vos pi­lie­čiams, vyks­tan­tiems į tre­čią­ją ša­lį, ga­li bū­ti pa­nai­ki­na­mas pa­čios tre­čio­sios ša­lies spren­di­mu. To­dėl šis pro­ce­sas yra „gy­vas“, o vals­ty­bių skai­čius, į ku­rias mū­sų ša­lies pi­lie­čiai ga­li vyk­ti be vi­zų, nuo­lat kin­ta. Ar vyks­tant į tam ti­krą vals­ty­bę tai­ko­mas rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti vi­zą, ga­li­ma pa­si­ti­krin­ti URM kon­su­li­nės in­for­ma­ci­jos tink­la­la­py­je www.ke­liauk.urm.lt“, – por­ta­lui lzi­nios.lt tei­gė URM In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to at­sto­vai.