Imuniteto atėmimas – brangus malonumas
Sei­me su­reng­tas “ju­bi­lie­ji­nis” - de­šim­tas - šią ka­den­ci­ją bal­sa­vi­mas dėl tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo bu­vo re­zul­ta­ty­vus. Per pus­tre­čių me­tų im­uni­te­to at­ėmi­mo pro­ce­dū­ros mo­kes­čių mo­kė­to­jams at­siė­jo dau­giau kaip 30 tūkst. eu­rų.

Pa­gal tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės at­ėmi­mo tem­pą šios ka­den­ci­jos Sei­mas ant kal­nų li­pa sa­vo pirm­ta­kui, to­kius klau­si­mus nag­ri­nė­ju­siam 12 kar­tų. Da­bar­ti­niai par­la­men­ta­rai im­uni­te­to ne­te­ko dėl įvai­riau­sių įta­ri­mų - su­kčia­vi­mu, ap­gau­di­nė­ji­mu ir šmei­ži­mu, smur­ta­vi­mu na­muo­se, vir­šy­to grei­čio ar pa­si­ša­li­ni­mo iš eis­mo įvy­kio vie­tos.

Tik per­nai bir­že­lį Sei­mo na­riu ta­pu­sio 61-erių “tvar­kie­čio” Ri­mo An­ta­no Ru­čio ne­lie­čia­my­bė va­kar bu­vo pa­nai­kin­ta dėl įta­ri­mų pa­ėmus ky­šį. Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja yra su­skai­čia­vu­si, kad vie­nos lai­ki­no­sios par­la­men­to ko­mi­si­jos, tei­kian­čios iš­va­das dėl im­uni­te­to at­ėmi­mo, dar­bas vi­du­ti­niš­kai at­siei­na 3 tūkst. eu­rų.

Pa­te­ko į li­go­ni­nę

Už R. A. Ru­čio ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mą iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos va­kar bal­sa­vo tik so­cial­de­mo­kra­tai. So­li­da­riai juos pa­lai­kė kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai. Taip lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos par­eng­ta re­zo­liu­ci­ja, ku­ria siū­ly­ta iš­sau­go­ti „tvar­kie­čio“ im­uni­te­tą, bu­vo at­mes­ta. Šiam do­ku­men­tui pri­ta­rė „dar­bie­čiai“, „tvar­kie­čiai“ ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vai.

Ke­lis­kart ati­dė­lio­tas klau­si­mas va­kar Sei­me svars­ty­tas be pa­ties R. A. Ru­čio. „Jis iš­vež­tas rea­ni­mo­bi­liu į San­ta­riš­kių li­go­ni­nę“, - per po­sė­dį pra­ne­šė "tvar­kie­čių" at­sto­vas Kęs­tas Koms­kis. Pa­sak jo, R .A. Ru­čys pra­stai jau­tė­si pa­sta­ruo­sius po­rą mė­ne­sių, gy­dė­si Kau­no kli­ni­ko­se. Vis dėl­to va­kar ry­tą po­li­ti­kas bu­vo at­vy­kęs į Sei­mo po­sė­dį. „Jis nu­spren­dė ei­ti į tri­bū­ną, kad ga­lė­tų iš­dės­ty­ti sa­vo nuo­gąs­ta­vi­mus ir ki­ta, ką bu­vo su­gal­vo­jęs. Bet nu­ėjęs į me­di­ci­nos punk­tą pa­si­ju­to blo­gai“, - aiš­ki­no K. Koms­kis.

Pro­ku­ro­rai tei­gia su­rin­kę duo­me­nų, kad R. A. Ru­čys iš pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio pa­ėmė šim­ta­tūks­tan­ti­nį ky­šį, ža­dė­da­mas pa­veik­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jus. Lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Kęs­tu­tis Dauk­šys tei­gė, kad ko­mi­si­ja by­lo­je įžvel­gė po­li­ti­nių mo­ty­vų.

Tuo me­tu so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius šio­je is­to­ri­jo­je po­li­ti­kos tei­gė ne­įž­vel­gęs. Jo nuo­mo­ne, pa­tys "tvar­kie­čiai" tu­rė­tų bū­ti su­in­te­re­suo­ti, kad by­los ty­ri­mas bū­tų baig­tas. Vy­riau­sy­bės va­do­vas ne­igė kal­bas, jog va­ka­rykš­tis bal­sa­vi­mas ga­li su­griau­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją. Esą „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas jį pa­ti­ki­no, kad „tvar­kie­čiai“ ne­si­ren­gia at­si­sa­ky­ti bend­ro dar­bo.

Po­ky­čių ne­su­lau­kia­ma

Sei­me ne kar­tą sklan­dė idė­jos dėl im­uni­te­to at­ėmi­mo pro­ce­dū­rų su­pap­ras­ti­ni­mo. Ypač tais at­ve­jais, kai, no­rė­da­mi pa­leng­vin­ti tei­sė­sau­gi­nin­kų dar­bą, to pra­šo pa­tys nu­si­žen­gę par­la­men­ta­rai. Ta­čiau kon­kre­čių po­ky­čių vis dar nė­ra. To­liau gaiš­ta­mas lai­kas tuš­čioms dis­ku­si­joms, ko­mi­si­jų dar­buo­to­jai už­ver­čia­mi bep­ras­miais dar­bais, už ku­riuos mo­kė­ti ten­ka iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės.

Bran­giau­siai šios ka­den­ci­jos Sei­me - 11,7 tūkst. eu­rų - kai­na­vo “dar­bie­čių” Vik­to­ro Us­pas­ki­cho, Vy­tau­to Gap­šio ir Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės nai­ki­ni­mas 2012 me­tų gruo­dį. Be­veik 3 tūkst. eu­rų at­siė­jo “tvar­kie­čio” Pe­tro Gra­žu­lio dė­me­sys gė­jų ei­ty­nėms, nors Sei­mas ne­lei­do jo pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Bu­vu­sios “Drą­sos ke­lio” frak­ci­jos se­niū­nės Ne­rin­gos Venc­kie­nės tei­si­nio im­uni­te­to at­ėmi­mo pro­ce­dū­ros iš­lai­dos sie­kė 5,4 tūkst. eu­rų. Šei­mo­je smur­ta­vu­sio kon­ser­va­to­riaus Egi­di­jaus Va­rei­kio “pro­ce­sas” Sei­mo ki­še­nę pa­plo­ni­no 1,2 tūkst. eu­rų. Skai­čiuo­ja­ma, kad per de­šimt­me­tį im­uni­te­to nai­ki­ni­mo pro­ce­dū­ros Sei­mui at­siė­jo apie 55 tūkst. eu­rų.

Bū­ti­nas at­sa­kin­gu­mas

Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvar­ką po ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro krei­pi­mo­si į Sei­mą dėl im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo su­da­ro­ma ko­mi­si­ja, ku­ri nag­ri­nė­ja, ar toks pra­šy­mas ne­tu­ri po­li­ti­nių mo­ty­vų. Ji par­en­gia Sei­mui pro­jek­tą su siū­ly­mu ten­kin­ti ar­ba ne pro­ku­ro­ro pra­šy­mą. Kad bū­tų pa­nai­kin­ta tei­si­nė Sei­mo na­rio ne­lie­čia­my­bė, už tai pri­va­lo bal­suo­ti ne ma­žiau kaip pu­sė vi­sų par­la­men­ta­rų. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją Sei­mo na­rys ne­ga­li bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­tas ir ki­taip su­var­žy­ta jo lais­vė be Sei­mo su­ti­ki­mo.

Pa­sak My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus, kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vo Vy­tau­to Sin­ke­vi­čiaus, im­uni­te­to pa­skir­tis - ap­sau­go­ti Sei­mo na­rį nuo ga­li­mo su­si­do­ro­ji­mo dėl jo, kaip po­li­ti­ko, veik­los. Ta­čiau, tei­si­nin­ko tei­gi­mu, mū­sų Sei­mas ne vi­sa­da im­uni­te­to ins­ti­tu­tą nau­do­ja pa­gal pa­skir­tį. „Sei­mo už­da­vi­nys - įsi­ti­kin­ti, ar par­la­men­ta­ras per­se­kio­ja­mas dėl po­li­ti­nės veik­los. De­ja, im­uni­te­tu ne­re­tai dangs­to­ma­si gelbs­tin­tis nuo at­sa­ko­my­bės“, - pa­brė­žė jis. Pro­fe­so­riaus nuo­mo­ne, im­uni­te­to ins­tru­men­tas rei­ka­lin­gas, bet Sei­mas juo tu­ri nau­do­tis la­bai at­sa­kin­gai.