Ilga kelionė į Rusiją
Prieš po­rą sa­vai­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos am­ba­sa­do­riaus Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je Vy­gau­do Ušac­ko ke­lio­nė au­to­mo­bi­liu iš gim­ti­nės į Ru­si­ją ge­ro­kai pa­il­gė­jo. Jis bu­vo pri­vers­tas va­žiuo­ti ne tie­siau­siu ke­liu per Bal­ta­ru­si­ją, bet pir­miau­sia – į Lat­vi­ją, o tik pa­skui – į Ru­si­ją.

Jau an­trą mė­ne­sį Ru­si­ja ne­įsi­lei­džia (ir ne­iš­lei­džia) per Bal­ta­ru­si­ją į Ru­si­ją vyks­tan­čių ke­liau­to­jų tiek iš Lie­tu­vos, tiek iš ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių. Iš­im­tis da­ro­ma tik kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams ir tarp­tau­ti­nių trau­ki­nių ke­lei­viams.

ES piktinasi

Vi­si ki­ti ES vals­ty­bių gy­ven­to­jai, net dip­lo­ma­tai, į Ru­si­ją ar iš jos pri­vers­ti va­žiuo­ti per Lat­vi­ją. Tad V. Ušac­kas – ne vie­nin­te­lis, ku­riam ten­ka ko­re­guo­ti sa­vo ke­lio­nių į Ru­si­ją marš­ru­tus. Rug­sė­jį Ru­si­jos par­ei­gū­nai per Kras­na­ja Gor­kos pa­sie­nio punk­tą į Bal­ta­ru­si­ją iš Ru­si­jos ne­lei­do įva­žiuo­ti Len­ki­jos dip­lo­ma­tui, vy­ku­siam na­mo dip­lo­ma­ti­niais vals­ty­bi­niais ženk­lais pa­žy­mė­tu au­to­mo­bi­liu. Jis bu­vo nu­kreip­tas va­žiuo­ti per Lat­vi­ją, Lie­tu­vą. Dėl to Len­ki­ja Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai įtei­kė no­tą, ku­rio­je pik­ti­na­ma­si Ru­si­jos įves­ta nau­ja sie­nos kir­ti­mo tvar­ka. No­tą Ru­si­jai yra pa­tei­ku­si ir Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Pa­sak ES at­sto­vy­bės Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je va­do­vo V. Ušac­ko, dėl ap­sun­kin­tų ke­lio­nių au­to­mo­bi­liais į Ru­si­ją skun­džia­si ne tik Len­ki­jos ar Lie­tu­vos, bet ir Če­ki­jos, Slo­va­ki­jos, ki­tų ES ša­lių pi­lie­čiai. „Šią prob­le­mą iš­kė­lė­me per su­si­ti­ki­mą su Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tru Gri­go­ri­ju­mi Ka­ra­si­nu. Pa­ža­dė­ta ją iš­spręs­ti kar­tu su Bal­ta­ru­si­ja, bet kol kas si­tua­ci­ja ne­si­kei­čia. Ji yra to­kia, ko­kia yra“, – kal­bė­jo V. Ušac­kas. Pa­sak am­ba­sa­do­riaus, tai ke­lia nuo­sta­bą, nes be­veik du de­šimt­me­čius ne­bu­vo jo­kių su­nku­mų ker­tant Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos vals­ty­bės sie­ną.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, kaip tei­gia­ma Spau­dos cen­tro „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­teik­ta­me raš­te, taip pat ban­dė aiš­kin­tis pa­dė­tį Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų ir Trans­por­to mi­nis­te­ri­jo­se. Jos nu­ro­dė, kad su­da­rius Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos są­jun­gos su­tar­tis šių ša­lių pa­sie­ny­je ne­be­li­ko kon­tro­lės pos­tų. O ka­dan­gi Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je ne­be­vyk­do­ma vals­ty­bių sie­ną ker­tan­čių pi­lie­čių kon­tro­lė, už­sie­nie­čiai į Ru­si­ją tu­ri vyk­ti per iš­ori­nius Mui­tų są­jun­gos pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tus, ku­riuo­se pa­ti­kra at­lie­ka­ma. Esą tai lai­ki­na, il­gai­niui as­me­nų iš tre­čių­jų ša­lių ju­dė­ji­mas per Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­nį bus at­nau­jin­tas.

Apg­rę­žė atgal

Kol dip­lo­ma­tai aiš­ki­na­si, ES ša­lių ke­liau­to­jai ver­čia­mi kęs­ti ne­pa­to­gu­mus. Ke­le­tą kar­tų per me­tus į Ru­si­ją dar­bo rei­ka­lais leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu vyks­tan­tis vil­nie­tis vers­li­nin­kas Gin­ta­ras (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) tvir­ti­no, kad bu­vo ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­tas, kai, va­žiuo­da­mas pas vers­lo par­tne­rius Ru­si­jo­je, pu­siau­ke­lė­je – prie Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos vals­ty­bės sie­nos – tu­rė­jo keis­ti marš­ru­tą ir dar­dė­ti į Lat­vi­ją. Dėl to jo ke­lio­nė už­tru­ko ge­ro­kai il­giau ne­gu pa­pras­tai.

„Į Ru­si­ją au­to­mo­bi­liu vi­suo­met va­žiuo­da­vau per Bal­ta­ru­si­ją. Ta­čiau pa­sta­rą­jį kar­tą prie Kras­na­ja Gor­kos ma­ne su­stab­dė Ru­si­jos pa­sie­nie­čiai ir par­eiš­kė, kad ne­tu­riu tei­sės įva­žiuo­ti į Ru­si­ją per šį punk­tą. Jie dar pa­gra­si­no bau­da, lie­pė grįž­ti at­gal ir va­žiuo­ti per ku­rį nors Lat­vi­jos ir Ru­si­jos pa­sie­nio punk­tą, nors iki jų – be­veik pu­sė tūks­tan­čio ki­lo­me­trų“, – pa­sa­ko­jo vers­li­nin­kas. Ne­pa­dė­jo jo­kie įkal­bi­nė­ji­mai, net daug­kar­ti­nė Ru­si­jos vi­za. To­kį rei­ka­la­vi­mą Ru­si­jos par­ei­gū­nai aiš­ki­no tuo, kad Kras­na­ja Gor­ka nė­ra tarp­tau­ti­nis pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tas, per ku­rį ga­li vyk­ti už­sie­nio pi­lie­čiai. Esą tai vie­ti­nis kon­tro­lės punk­tas, skir­tas Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos pi­lie­čiams.

Ke­tu­ris pen­kis kar­tus per me­tus į Ru­si­ją ke­liau­jan­tis vil­nie­tis sa­kė, kad kiek anks­čiau, ker­tant Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­ną, šios ša­lies pa­sie­nie­tis už­si­mi­nė, jog ga­li kil­ti kliū­čių įva­žiuo­jant į Ru­si­jos te­ri­to­ri­ją. „Ta­čiau ne­krei­piau dė­me­sio į pers­pė­ji­mą, nes vy­kau ne pir­mą kar­tą, prieš tai – pa­va­sa­rį. Tuo­met jo­kių ne­su­sip­ra­ti­mų ne­ki­lo“, – pa­brė­žė vers­li­nin­kas.

Va­žiuo­ja kaip važiavę

Ve­žė­jų aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ at­sto­vas spau­dai Vy­tau­tas Klei­naus­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no, kad spa­lio pra­džio­je aso­cia­ci­ją iš tie­sų pa­sie­kė ži­nia, jog Ru­si­ja ke­ti­na už­da­ry­ti Kras­na­ja Gor­kos sie­nos kon­tro­lės punk­tą ne Ru­si­jos ar Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiams. Esą pa­si­kei­tė ES pi­lie­čių įva­žia­vi­mo į Ru­si­ją per Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­ją au­to­mo­bi­liais tai­syk­lės. Be to, Kras­na­ja Gor­kos punk­tas ne­įvar­dy­tas kaip tarp­tau­ti­nis sie­nos kir­ti­mo punk­tas ir nuo 1993 me­tų ga­lio­jan­čia­me Ru­si­jos vals­ty­bės sie­nos įsta­ty­me.

Ta­čiau „Li­na­vos“ at­sto­vai iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos apie tai ti­ki­no ne­tu­rin­tys, to­dėl pa­pra­šė mū­sų pra­neš­ti ša­lies ve­žė­jams apie su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je. Kol kas, kaip tei­gė V. Klei­naus­kas, ne­gau­ta ži­nių, kad Kras­na­ja Gor­kos punk­te strig­tų kro­vi­niai ir jų ve­žė­jai bū­tų ver­čia­mi vyk­ti į Ru­si­ją per ki­tus pa­sie­nio punk­tus. „Mū­sų tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja ro­do, jog ES ša­lių pi­lie­čiams iš tie­sų ne­lei­džia­ma va­žiuo­ti per šį pos­tą leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais į Ru­si­ją. Ar il­gai bus ga­li­ma ga­ben­ti kro­vi­nius – ne­ži­no­me“, – ne­slė­pė „Li­na­vos“ at­sto­vas.

Vygandas Ušackas /Romo Jurgaičio nuotrauka

Siū­lo nerizikuoti

ES am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je V. Ušac­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad tiek Kras­na­ja Gor­ka, tiek ki­ti du Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos pa­sie­ny­je esan­tys punk­tai nė­ra nuo­lat kon­tro­liuo­ja­mi. Tad kai ku­rie ES ša­lių pi­lie­čiai ban­do to­je vie­to­je kirs­ti sie­ną. „Tuo­met, kai pos­te bu­di pa­sie­nie­čiai, ne­pra­va­žiuo­si­te. Ta­čiau su­nku spręs­ti, ka­da jie bu­di. Vie­ni kal­ba, kad pa­sie­nie­čių ne­bū­na tik sek­ma­die­niais, ki­ti – kad ne­dar­bo me­tu. To­dėl va­žiuo­jant per šiuos punk­tus vi­sa­da iš­lie­ka ri­zi­ka“, – aiš­ki­no V. Ušac­kas.

Vis dėl­to, pa­sak ES at­sto­vy­bės Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je va­do­vo, net kir­tęs Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos sie­ną tuo me­tu, kai punk­te nė­ra par­ei­gū­nų, ne­ga­li bū­ti ti­kras, kad už ke­lių ki­lo­me­trų ne­sus­tab­dys pa­sie­nie­čiai ir ne­nu­baus už tai, jog ne­tei­sė­tai va­žia­vai per vals­ty­bės sie­ną. Iš ES ša­lių kon­su­la­tų gau­ta in­for­ma­ci­ja ro­do, kad taip bu­vo nu­baus­tas ne vie­nas ES vals­ty­bių pi­lie­tis.

„Ti­ki­mės, jog ar­ti­miau­siu me­tu ši prob­le­ma bus iš­sisp­ręs­ta, o kol kas ES pi­lie­čiams re­ko­men­duo­ja­me veng­ti ke­lio­nių į Ru­si­ją per Bal­ta­ru­si­ją. Ge­riau va­žiuo­ti per Lat­vi­ją, ten ga­li­ma iš kar­to kirs­ti Lat­vi­jos ir Ru­si­jos vals­ty­bių sie­ną“, – pa­ta­rė V. Ušac­kas. Am­ba­sa­do­riaus ma­ny­mu, prie ri­zi­kos gru­pės ga­li­ma pri­skir­ti ir ve­žė­jus, ga­be­nan­čius kro­vi­nius į Ru­si­ją bei iš jos. Juk nie­kas ne­ži­no, ar Ru­si­ja ku­rią nors die­ną ne­su­gal­vos ir jų ne­pra­leis­ti per Kras­na­ja Gor­kos bei ki­tus Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos pa­sie­nio punk­tus.