Iki leidimo šernus šaudyti su naktiniais taikikliais – vienas žingsnis
Sei­mas ry­toj tu­rė­tų pri­im­ti ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl nak­ti­nių tai­kik­lių nau­do­ji­mo me­džiok­lė­je. Ini­cia­ty­vos au­to­riai ti­ki­na, kad nau­jo­vę pa­ska­ti­no bū­ti­ny­bė dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ma­žin­ti šer­nų skai­čių. Bet gam­tos my­lė­to­jai nuo­gąs­tau­ja, kad miš­kuo­se pra­si­dės ti­kros gy­vū­nų žu­dy­nės.

Ais­tros dėl šios įsta­ty­mo pa­tai­sos Sei­me ir už jo ri­bų ver­da nuo va­sa­ros pra­džios. Vie­niems šiuo me­tu ci­vi­li­nė­je apy­var­to­je drau­džia­mų nak­ti­nių tai­kik­lių įtei­si­ni­mas at­ro­do nor­ma­lus ir net bū­ti­nas žings­nis, ki­tiems – vi­siš­kai ne­priim­ti­nas pir­miau­sia dėl eti­kos su­me­ti­mų. Tre­ti - įžvel­gia ky­šan­čias to­kiais prie­tai­sais pre­kiau­jan­čio vers­lo in­te­re­sų au­sis. Šiuo me­tu ES nak­ti­nius tai­kik­lius me­džiok­lė­je lei­džia­ma nau­do­ti tri­jo­se vals­ty­bė­se: Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Če­ki­jo­je ir kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je.

Vi­sų šer­nų ne­iš­nai­kins

Pa­sak pro­jek­to au­to­riaus Ap­lin­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Al­gi­man­to Sa­la­ma­ki­no, plin­tant Lie­tu­vo­je af­ri­ki­niam kiau­lių ma­rui, me­džiok­lei tai­ko­mi įvai­rūs ap­ri­bo­ji­mai: drau­džia­ma me­džio­ti va­rant, ri­bo­ja­mos me­džiok­lės ty­kant ir sė­li­nant. Dėl šių ap­ri­bo­ji­mų su­nku tin­ka­mai su­re­gu­liuo­ti šer­nų po­pu­lia­ci­jos gau­są. Dėl to ky­la pa­vo­jus, kad ma­ras to­liau spar­čiai plis. Be to, ūki­nin­kai skun­džia­si, kad dėl nu­sta­ty­tų me­džiok­lės ri­bo­ji­mų šer­nai me­džio­ja­mi ne taip in­ten­sy­viai, to­dėl di­dė­ja jų da­ro­ma ža­la že­mės ūkio pa­sė­liams. “Šer­nas tam­siuo­ju par­os me­tu yra ak­ty­vus gy­vū­nas. Esa­mų jų re­gu­lia­vi­mo me­džio­jant prie­mo­nių ne­pa­kan­ka, to­dėl siū­lo­ma tam­siu par­os me­tu ty­kant šer­nų iš bokš­te­lių leis­ti nau­do­ti nak­ti­nius tai­kik­lius”, - ar­gu­men­ta­vo po­li­ti­kas.

Per pa­sku­ti­nį pro­jek­to svars­ty­mą Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je A. Sa­la­ma­ki­nas at­krei­pė dė­me­sį, kad 11-kos ša­lies ra­jo­nų smul­kie­siems ūki­nin­kams te­ko iš­skers­ti vi­sas kiau­les. „Ir ne­at­si­ra­do nė vie­no gai­lin­čio, kad štai ką mes da­ro­me – iš­pjau­na­me mo­ti­ni­nes kiau­les, nes užė­jo kiau­lių ma­ras. O taik­liai nu­šau­ti šer­ną - Jė­zus Ma­ri­ja, dan­gus griū­na! Ne­la­bai su­pran­tu, ką la­biau my­li­te – ar šer­ną, ar kiau­lę, ku­rią val­go­te? Man at­ro­do, abie­jų rei­kia ir ti­krai ši­ta op­ti­ka šer­nų ne­iš­nai­kins, tik­tai ge­riau re­gu­liuos po­pu­lia­ci­ją“, - tei­gė A. Sa­la­ma­ki­nas.

Su­kir­ši­no visuomenę

Pa­sak Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio, bū­ti­na aiš­kiai su­vok­ti, kad me­džiok­lė nė­ra vien tik pra­mo­ga. „Bet ko­kio­mis prie­mo­nė­mis žu­dy­ti lau­ki­nius žvė­ris, ma­no ma­ny­mu, yra ne­hu­ma­niš­ka ir tai ne­ati­tin­ka šiuo­lai­kiš­ko žmo­gaus mąs­ty­se­nos. Va­do­vau­jan­tis to­kia lo­gi­ka ga­li­ma grei­tai su­lauk­ti pa­tai­sų, kad eže­ruo­se lei­si­me di­na­mi­tu sprog­din­ti žu­vis, nes tai ir­gi tech­no­lo­giš­kai pa­to­giau ir pa­gaus dau­giau žu­vų“, - svars­tant do­ku­men­tą kal­bė­jo E. Ma­siu­lis. Jo tei­gi­mu, pro­jek­tas su­kir­ši­no vi­suo­me­nę, ne­no­ri­ma gir­dė­ti vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų nuo­mo­nės. „Mie­lie­ji ko­le­gos me­džio­to­jai, jūs ti­krai vi­si esa­te la­bai pui­kūs, pro­fe­sio­na­lūs, taik­lūs me­džio­to­jai ir kam jums tie nak­ti­nio ma­ty­mo prie­tai­sai? Jūs la­bai ge­rai pa­tai­ko­te ir be nak­ti­nio ma­ty­mo prie­tai­sų. Kvie­čiu ne­bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes tai ne­ati­tin­ka hu­ma­niš­ku­mo, eti­kos ir ki­tų aukš­čiau­sių žmo­giš­kų­jų ver­ty­bių“, - ko­le­gas ra­gi­no E. Ma­siu­lis. Jam pri­ta­rė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Zbig­ne­vas Je­dins­kis.

Pa­sak jo, be­veik vi­si vy­rai da­li­ja­si į dvi gru­pes: ar­ba žve­jas, ar­ba me­džio­to­jas. „Tarp žve­jų da­bar la­bai pa­pli­tęs toks žve­jy­bos bū­das: pa­ga­vai žu­vį, pa­da­rai nuo­trau­ką ir pri­va­lai ne­dels­da­mas žu­vį pa­leis­ti. Ap­gai­les­tau­ju, kad vy­rai me­džio­to­jai ei­na vi­sai prieš­in­ga kryp­ti­mi, ne­no­ri pa­lik­ti tiems varg­šams žvė­re­liams jo­kių šan­sų. Aš siū­ly­čiau me­džio­to­jams ir­gi pro­pa­guo­ti pa­na­šų bū­dą: pa­ga­vai brie­dį ar­ba šer­ną, pa­da­rei nuo­trau­ką, pa­bu­čia­vai ir pri­va­lai pa­leis­ti. Aš – prieš nak­ti­nius ma­ty­mo prie­tai­sus“, - sa­kė Sei­mo na­rys.

Ki­to ke­lio nemato

Už nak­ti­nius tai­kik­lius pa­si­sa­kė kon­ser­va­to­rius Ka­zi­mie­ras Kuz­mins­kas. Pa­sak jo, tie, ku­rie bra­ko­nie­riau­ja, jau se­niai tu­ri tuos nak­ti­nius prie­tai­sus. Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jai va­do­vau­jan­čio so­cial­de­mo­kra­to Bro­niaus Bra­daus­ko tei­gi­mu, me­džio­to­jai nie­ka­da ne­rei­ka­lau­tų nak­ti­nio ma­ty­mo tai­kik­lių. Ta­čiau iš­ki­lo klau­si­mas, kaip su­ma­žin­ti šer­nų po­pu­lia­ci­ją „i­ki pu­sės šer­no šim­te hek­ta­rų“.

„Kaip tai pa­da­ry­ti? Pa­ban­dy­ki­te nu­va­žiuo­ti prie miš­ko ir pa­žiū­rė­si­te. Va­kar lau­kiau, sė­dė­jau, at­ėjo 44 šer­nai. Aš juos per nak­ti­nio ma­ty­mo žiū­ro­nus su­skai­čiuo­ju, bet ne­ga­liu nu­šau­ti nė vie­no, nes per op­ti­ką ne­ma­tau. Kaip su­re­gu­liuo­ti tą žvė­rių kie­kį?“, - klau­sė B. Bra­daus­kas. To­dėl, pa­sak par­la­men­ta­ro, Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja per­žiū­rė­jo sa­vo spren­di­mą ir nu­ta­rė pri­tar­ti nak­ti­nio ma­ty­mo tai­kik­liams me­džio­jant šer­nus. „Ki­taip mes ne­su­re­gu­liuo­si­me. O kiau­lių ma­ras gal­būt yra di­des­nė ne­lai­mė Lie­tu­vo­je ne­gu ko­kie nors par­ėka­vi­mai dėl po­pu­liz­mo. Tru­pu­tį gal­vo­ki­me vals­ty­biš­kai“, - ra­gi­no B. Bra­daus­kas.

.