Iki galutinio alkoholio draudimų įtvirtinimo – vienintelis žingsnis
Ket­vir­ta­die­nį Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rio­mis sie­kia­ma su­ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą ir prie­ina­mu­mą, ta­čiau ga­lu­ti­niam spren­di­mui rei­kia vie­no bal­sa­vi­mo Sei­me. Kas kei­sis?

Ket­vir­ta­die­nį už Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai, 6 bu­vo prieš ir 25 su­si­lai­kė. Tei­sės ak­tui po svars­ty­mo pri­ta­rė 52 Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai, 11 so­cial­de­mo­kra­tų, 2 tvar­kie­čiai, 5 len­kai, vie­nas li­be­ra­las, 3 kon­ser­va­to­riai ir vie­nas Miš­rios gru­pės na­rys. Kad įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų, Sei­me bus dar vyk­do­ma įsta­ty­mo pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ra, o tuo­met įsta­ty­mą tu­ri pa­si­ra­šy­ti pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

1. Di­din­ti am­žių.

Svars­to­mu pro­jek­tu nu­ma­to­ma leis­ti nuo 2018 me­tų al­ko­ho­lį įsi­gy­ti as­me­nims nuo 20 me­tų, t. y. as­me­nims iki 20 me­tų bū­tų drau­džia­ma var­to­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ar jų tu­rė­ti. Drau­di­mas tu­rė­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų bū­tų ne­tai­ko­mas as­me­nims nuo 18 me­tų, jei­gu al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų tu­rė­ji­mas bū­tų to­kių as­me­nų dar­bo veik­los (po­bū­džio) da­lis dar­bo vie­to­je ir dar­bo me­tu. Ta­čiau, pa­vyz­džiui, įmo­nėms, Eu­ro­pos ju­ri­di­niams as­me­nims ir jų fi­lia­lams bū­tų drau­džia­ma al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­mo ska­ti­ni­mo veik­lai pa­si­telk­ti as­me­nis iki 20 me­tų.

2. Trum­pin­ti pre­ky­bos lai­ką. Pa­kei­ti­mais siū­lo­ma trum­pin­ti al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­ką – par­duo­tu­vė­se ir vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se pre­kiau­ti al­ko­ho­liu, jį iš­si­neš­ti bū­tų lei­džia­ma dar­bo die­no­mis ir šeš­ta­die­niais nuo 10 iki 20 val., sek­ma­die­niais – nuo 10 iki 15 val. Šis drau­di­mas ne­bū­tų tai­ko­mas vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­to­se par­duo­da­miems pils­to­miems al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams ir tik var­to­ti vie­to­je.

3. Ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se ri­bo­ji­mai nuo 2020 metų. Mu­gė­se ir ne­mo­ka­muo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se pre­ky­ba silp­nais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais iki 7,5 proc. eti­lo al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­jos nuo 2020 m. ga­lė­tų vyk­ti spe­cia­lio­se zo­no­se, kur ne­bū­tų įlei­džia­mi jau­nuo­liai iki 20 me­tų. Mo­ka­muo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se ir mu­gė­se, į ku­riuos pa­te­ki­mas ri­bo­ja­mas, al­ko­ho­lio pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais iki 7,5 proc. eti­lo al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­jos bū­tų lei­džia­ma. Al­ko­ho­lio pre­ky­bą ir var­to­ji­mą nu­ma­to­ma užd­raus­ti spor­to var­žy­bų me­tu sa­lė­se, ku­rio­se jos vyks­ta.

4. Al­ko­ho­lis nuo 2020 par­da­vi­nė­ja­mas spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se. Nuo 2020 m. ne­be­lik­tų ne­sta­cio­na­rių al­ko­ho­lio pre­ky­bos vie­tų, ku­rioms sa­vi­val­dy­bės iš­duo­da at­ski­ras li­cen­ci­jas ku­ror­ti­nio se­zo­no me­tu.

5. Rei­ka­lau­ti do­ku­men­to. Pa­gal pro­jek­to nuo­sta­tas al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vė­jai tu­rė­tų tei­sę iš vi­sų al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus per­kan­čių as­me­nų rei­ka­lau­ti, o kai kil­tų abe­jo­nių, kad as­muo yra jau­nes­nis ne­gu 25 me­tų, pri­va­lė­tų iš per­kan­čio al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus as­mens rei­ka­lau­ti pa­teik­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­tį do­ku­men­tą.

6. Ri­bo­ti rek­la­mą. Tei­sės ak­to pa­kei­ti­mais taip pat pla­nuo­ja­ma užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą, iš­sky­rus vie­tas, kur yra pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, ki­tus rek­la­mos ne­lai­ky­mo at­ve­jus. Fi­zi­niams as­me­nims bū­tų drau­džia­ma ga­ben­ti ir lai­ky­ti vie­šo­se vie­to­se, iš­sky­rus pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais vie­tas, al­ko­ho­li­nius pro­duk­tus vie­šai ma­to­mo­je pa­kuo­tė­je.

Po svars­ty­mo už tei­sės ak­to pa­kei­ti­mus bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai, prieš – 6, su­si­lai­kė 25 par­la­men­ta­rai. Ga­lu­ti­nis bal­sa­vi­mas dėl nau­jų nuo­sta­tų pri­ėmi­mo nu­ma­ty­tas bir­že­lio 1 d.

Ko­kie ri­bo­ji­mai jau pri­im­ti:

1. Ri­bo­ja­ma rek­la­ma, ak­ci­jos. Nuo 2016-ųjų lap­kri­čio 1 die­nos vi­so­se ša­lies par­duo­tu­vė­se užd­raus­ta skelb­ti svai­gių­jų gė­ri­mų ak­ci­jas. Tą­dien įsi­ga­lio­jo Sei­mo pri­im­tos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos, drau­džian­čios bet ko­kią al­ko­ho­lio nuo­lai­dų rek­la­mą. Jos ne­ga­li­ma skelb­ti nei raš­tu, nei žo­džiu, nei pie­ši­niais. Be to, nu­trauk­tos vi­sos lo­te­ri­jos, žai­di­mai ir ki­tos var­to­ti bei pirk­ti ska­ti­nan­čios prie­mo­nės. Pre­ky­bos vie­to­se ne­lei­džia­ma al­ko­ho­lio kai­nų iš­skir­ti ki­ta spal­va ir taip nu­ro­dy­ti, kad vie­ną ar ki­tą die­ną jis kai­nuos pi­giau. Vi­zua­lios svai­ga­lų rek­la­mos taip pat drau­džia­mos.

2. Pa­di­din­tas ak­ci­zas. Nuo 2017 me­tų ko­vo 1 die­nos bu­vo pa­di­din­tas al­ko­ho­lio ak­ci­zas. Tai pa­bran­gi­no svai­giuo­sius gė­ri­mus ir – kaip jau ma­to­ma – dras­tiš­kai su­ma­ži­no pa­ja­mas iš al­ko­ho­lio par­da­vi­mo. Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, ko­vo mė­ne­sį, kai įsi­ga­lio­jo di­des­ni ak­ci­zai, jų su­rin­ki­mas smu­ko 64 pro­cen­tais.

Incidentas

Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Sei­mas pra­dė­jus svars­ty­ti Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, po­sė­džio dar­bot­var­kės tvir­ti­ni­mas už­tru­ko dėl pa­ste­bė­to pa­žei­di­mo: „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė už­re­gis­tra­vo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je Ra­mū­ną Kar­baus­kį ir Au­re­li­jų Ve­ry­gą su jų kor­te­lė­mis.

Dėl to Sei­mo po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­jan­tis Vik­to­ras Pra­nckie­tis krei­pė­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją.

Sei­mas pa­da­rė ne­di­de­lę per­trau­ką, svars­tant prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas pa­tai­sas, ku­rio­mis sie­kia­ma su­ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą ir prie­ina­mu­mą. Pa­tai­sų svars­ty­mas pra­si­dės ket­vir­ta­die­nį 11 val.

Par­la­men­ta­rams su­si­rin­kus į po­sė­džių sa­lę, „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis par­eiš­kė, kad du Sei­mo na­rius – „vals­tie­čių“ frak­ci­jos se­niū­ną Ra­mū­ną Kar­baus­kį ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trą Au­re­li­jų Ve­ry­gą – kaž­kas už­re­gis­tra­vo dis­ku­si­jai. Pa­sak jo, tai esą ne­tei­sė­ta, nes tai pa­da­ry­ti ga­li tik pats Sei­mo na­rys, o R.Kar­baus­kio ir A.Ve­ry­gos tuo me­tu po­sė­džių sa­lė­je ne­bu­vo.

Apie in­cid­ne­tą su­ži­no­jęs „vals­tieits“ Ra­mū­nas Kar­baus­kis pa­pra­šė ko­le­gų ne­juo­kin­ti, o Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė pri­si­pa­ži­no, kad ji su R.Kar­baus­kio ir A.Ve­ry­gos kor­te­lė­mis juos re­gis­tra­vo dis­ku­si­jai.

„Taip, re­gis­tra­vau aš su tų Sei­mo na­rių kor­te­lė­mis“, – tei­gė par­la­men­ta­rė. ji taip pat pa­pra­šė re­gis­tra­ci­ją pa­nai­kin­ti.

„Jei­gu jūs ma­to­te ta­me prob­le­mą, te­gu Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja aps­vars­to, o da­bar per­si­re­gis­truo­si­me“, – į R.Že­mai­tai­čio pa­sta­bą at­šo­vė R.Kar­baus­kis.

Pri­si­mi­nė Li­no Ka­ra­liaus atvejį

Kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius pri­mi­nė, kad „dėl to, kad lei­do nau­do­tis sa­vo pa­žy­mė­ji­mu ki­tam as­me­niui“, prieš ke­le­rius me­tus vie­nas Sei­mo na­rys jau ne­te­ko man­da­to. „No­riu pri­min­ti, kad Sei­mo na­rys Li­nas Ka­ra­lius (....) dėl to, kad lei­do nau­do­tis sa­vo pa­žy­mė­ji­mu ki­tam as­me­niui, ne­te­ko Sei­mo na­rio man­da­to“, – pri­mi­nė A.Ku­bi­lius. Dėl ne­tei­sė­to elek­tro­ni­nės bal­sa­vi­mo kor­te­lės pa­nau­do­ji­mo ir bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų klas­to­ji­mo 2010 me­tų ru­de­nį L.Ka­ra­lius bu­vo pa­ša­lin­tas iš Sei­mo per ap­kal­tą.

A. Ku­bi­liui an­tri­no ir par­ti­jos bend­ra­žy­gis Man­tas Ado­mė­nas, ku­ris sa­vo so­cia­li­nia­me tink­le par­ašė: „INT­RI­GA SEI­ME! Dis­ku­si­jo­je dėl al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mo už­re­gis­truo­tas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, nors tuo me­tu jo ne­bu­vo sa­lė­je. Pa­gal Sta­tu­tą tai pri­va­lu da­ry­ti as­me­niš­kai. Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ma­tyt, aukš­čiau Sei­mo Sta­tu­to. P.S. Taip pat in absentia ten at­si­ra­do ir Au­re­li­jus Ve­ry­ga. P.P.S. Pri­me­nu, kad už Sei­mo na­rio kor­te­lės nau­do­ji­mą in absentia iš Sei­mo ap­kal­tos bū­du bu­vo pa­ša­lin­tas Li­nas Ka­ra­lius.“

R.Že­mai­tai­tis pa­pra­šė, kad šį at­ve­jį iš­tir­tų Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja.

Ta­čiau R.Že­mai­tai­tis par­ei­ka­la­vo svars­ty­me da­ry­ti per­trau­ką iki po­pie­tės. Jos pa­pra­šė ir li­be­ra­lų frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Bet Sei­mas dėl jų pra­šy­mo ne­bal­sa­vo, pa­tvir­ti­no dar­bot­var­kę, o vė­liau „vals­tie­čių“ frak­ci­jos na­riui Po­vi­lui Urb­šiui pa­pra­šius pus­va­lan­džio per­trau­kos, ją pa­da­rė.