Iki draudimo rūkyti balkonuose – vienas žingsnis
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rio­mis sie­kia­ma užd­raus­ti rū­ky­ti dau­gia­bu­čių na­mų bal­ko­nuo­se.

Už tai nu­ma­tan­čias nau­jas nuo­sta­tas bal­sa­vo 38 Sei­mo na­riai, prieš – 3, su­si­lai­kė 21 par­la­men­ta­ras. Tam, kad jos bū­tų pri­im­tos, Sei­mas tu­rės bal­suo­ti dar kar­tą.

Pa­gal svars­to­mas pa­tai­sas taip pat bū­tų drau­džia­ma rū­ky­ti ir vie­to­se, te­ri­to­ri­jo­se ar­čiau ne­gu 10 me­trų spin­du­liu apie dau­gia­bu­čius gy­ve­na­muo­sius na­mus.

Pa­sak pro­jek­to ini­cia­to­riaus Sei­mo na­rio An­ta­no Ma­tu­lo, už šį pa­žei­di­mą as­me­nims ga­lio­tų to­kia pa­ti ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė kaip ir už rū­ky­mą bend­ro­se gy­ve­na­mo­sio­se, ki­to­se bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se.