Iki 19 val. balsavo 30,53 proc. rinkėjų
Li­kus va­lan­dai iki apy­lin­kių už­da­ry­mo, Sei­mo rin­ki­mų an­tra­ja­me tu­re sek­ma­die­nį sa­vo va­lią bu­vo par­eiš­kę 30,53 proc. rin­kė­jų – ma­žiau nei prieš dvi sa­vai­tes pir­ma­ja­me tu­re to­kiu me­tu.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis, su iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo duo­me­ni­mis bend­ras ak­ty­vu­mas pa­kar­to­ti­nia­me bal­sa­vi­me iki 19 val. sie­kia 36,53 pro­cen­to.

Prieš dvi sa­vai­tes per pir­mą­jį tu­rą sa­vo va­lią sek­ma­die­nį iki 19 val. bu­vo par­eiš­kę 40,99 proc. rin­kė­jų, o bend­ras pir­mo­jo tu­ro ak­ty­vu­mas sie­kė 50,64 proc. rin­kė­jų.

An­tra­ja­me tu­re ak­ty­viau­siai bal­sa­vo Cen­tro-Ža­lia­kal­nio (45,17 proc.), Ne­men­či­nės (43,12 proc.), Kal­nie­čių ir Ši­lai­nių (ati­tin­ka­mai 42,26 proc. ir 42,18 proc.) apy­gar­dų rin­kė­jai. Ma­žiau­siai ak­ty­vūs rin­kė­jai bu­vo Vil­niu­je Pa­ne­rių apy­gar­do­je (26,2 proc.) ir Ma­rių apy­gar­do­je Klai­pė­do­je (26,39 proc.).

Sek­ma­die­nį pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas ren­kant par­la­men­to na­rius 68 vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se baig­sis 20 va­lan­dą.

Sei­mą su­da­ro 141 Sei­mo na­rys – Tau­tos at­sto­vai ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se slap­tu bal­sa­vi­mu tie­sio­gi­niuo­se miš­rios sis­te­mos rin­ki­muo­se.

Spa­lio 9 die­ną per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą iš­rink­ta 70 par­la­men­ta­rų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ir trys – vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je per pir­mą­jį tu­rą Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai ga­vo 20, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga 19, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja 13, Li­be­ra­lų są­jū­dis aš­tuo­nis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – po pen­kis man­da­tus. Taip pat pir­ma­ja­me tu­re vien­man­da­tė­se bu­vo iš­rink­ti du Lie­tu­vos len­kų at­sto­vai ir kon­ser­va­to­rė.

Į an­trą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą pa­te­ko 42 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tų, 40 – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, 21 – So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, 12 – Li­be­ra­lų są­jū­džio, pen­ki – Dar­bo par­ti­jos, pen­ki – sa­ve iš­si­kė­lę, ke­tu­ri – „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, po du – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų), po vie­ną – „Lie­tu­vos są­ra­šo“, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos bei An­ti­ko­rup­ci­nės N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­jos kan­di­da­tus.

Nau­jas Sei­mas į pir­mą­jį po­sė­dį tu­ri rink­tis ne vė­liau kaip per 15 die­nų po Sei­mo iš­rin­ki­mo, pre­li­mi­na­riai mi­ni­ma lap­kri­čio 10 die­na. Pir­mą­jį par­la­men­to po­sė­dį kvie­čia pre­zi­den­tas.