Iki 10 val. balsavo 4,8 proc. rinkėjų
Sei­mo rin­ki­muo­se sek­ma­die­nį iki 10 val. bal­sa­vo 4,8 proc. rin­kė­jų, šiek tiek ma­žiau nei per pra­ėju­sius rin­ki­mus 2012 me­tais, ta­čiau įver­ti­nus ir iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo duo­me­nis ak­ty­vu­mas šie­met – šiek tiek di­des­nis.

Šiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se iš anks­to – sa­vi­val­dy­bė­se, spe­cia­liuo­se pa­štuo­se bei na­muo­se – bal­sa­vo 6,66 proc. rin­kė­jų, už­sie­ny­je esan­čiuo­se ka­ri­niuo­se vie­ne­tuo­se bal­sa­vo dar 202 pi­lie­čiai. Kar­tu su sek­ma­die­nio bal­sais, bend­ras ak­ty­vu­mas jau sie­kia 11,48 proc., ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos skel­bia­mi duo­me­nys.

Pra­ėju­siuo­se rin­ki­muo­se sa­vo va­lią iki 10 val. rin­ki­mų die­ną bu­vo par­eiš­kę 5,35 proc. rin­kė­jų, bet iš­anks­ti­nia­me bal­sa­vi­me da­ly­va­vo šiek tiek ma­žiau – 5,51 proc. rin­kė­jų, dar 199 ka­ri­niuo­se da­li­niuo­se už­sie­ny­je esan­tys pi­lie­čiai, ir bend­ras ak­ty­vu­mas sie­kė per 10,8 pro­cen­to.

Bend­ras ak­ty­vu­mas per pra­ėju­sius rin­ki­mus sie­kė 52,93 pro­cen­to, o rin­ki­mų die­ną iki 14 val. bu­vo bal­sa­vę 25,85 proc., iki 19 val. – 44,62 proc. rin­kė­jų.

Lie­tu­vo­je sek­ma­die­nį vyks­ta Sei­mo rin­ki­mai. Bal­sa­vi­mas rin­ki­mų apy­lin­kė­se pra­si­de­da 7 ir baig­sis 20 va­lan­dą. Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja per 1400 kan­di­da­tų, de­šimt į vie­ną vie­tą. Dvy­li­ka par­ti­jų sa­va­ran­kiš­kai da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se, o ke­tu­rios yra su­da­riu­sios dvi koa­li­ci­jas.

Rin­kė­jų są­ra­šuo­se šie­met įra­šy­ti 2 mln. 504 tūkst. 267 rin­kė­jai, maž­daug 75 tūkst. ma­žiau nei per 2012 me­tų rin­ki­mus.

Sei­mą su­da­ro 141 Sei­mo na­rys – Tau­tos at­sto­vai ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se slap­tu bal­sa­vi­mu tie­sio­gi­niuo­se miš­rios sis­te­mos rin­ki­muo­se. Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš par­ti­jų ir koa­li­ci­nių są­ra­šų ren­ka­mi 70 Sei­mo na­rių, o vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, kur žmo­nės bal­suo­ja už kon­kre­tų kan­di­da­tą – 71.