Iki 10 val. balsavo 3,44 proc. rinkėjų
Sei­mo rin­ki­mų an­tra­ja­me tu­re sek­ma­die­nį iki 10 val. bal­sa­vo 3,44 proc. rin­kė­jų, kai prieš dvi sa­vai­tes to­kiu me­tu bu­vo bal­sa­vę 4,8 pro­cen­to.

Su 5,99 proc. iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo duo­me­ni­mis an­tra­ja­me tu­re sa­vo va­lią jau yra par­eiš­kę 9,42 proc. rin­kė­jų.

Ak­ty­viau­sios kol kas yra Nal­šios apy­gar­da – bend­ras ak­ty­vu­mas su iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo duo­me­ni­mis sie­kia 16,72 proc., Va­rė­nos-Tra­kų (15,51 proc.) ir Mo­lė­tų-Šir­vin­tų (14,38 proc.).

Ma­žiau­sias ak­ty­vu­mas, įskai­čiuo­jant ir iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo duo­me­nis, yra sos­ti­nės Pa­ne­rių apy­gar­do­je (4,34 proc.) ir Klai­pė­do­je Ma­rių apy­gar­do­je (4,53 proc.).

Sek­ma­die­nį pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas ren­kant par­la­men­to na­rius 68 vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se pra­si­dė­jo 7 ir baig­sis 20 va­lan­dą.

Sei­mą su­da­ro 141 Sei­mo na­rys – Tau­tos at­sto­vai ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se slap­tu bal­sa­vi­mu tie­sio­gi­niuo­se miš­rios sis­te­mos rin­ki­muo­se.

Spa­lio 9 die­ną per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą iš­rink­ta 70 par­la­men­ta­rų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ir trys – vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je per pir­mą­jį tu­rą Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai ga­vo 20, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga 19, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja 13, Li­be­ra­lų są­jū­dis aš­tuo­nis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – po pen­kis man­da­tus. Taip pat pir­ma­ja­me tu­re vien­man­da­tė­se bu­vo iš­rink­ti du Lie­tu­vos len­kų at­sto­vai ir kon­ser­va­to­rė.

Į an­trą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą pa­te­ko 42 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tų, 40 – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, 21 – So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, 12 – Li­be­ra­lų są­jū­džio, pen­ki – Dar­bo par­ti­jos, pen­ki – sa­ve iš­si­kė­lę, ke­tu­ri – „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, po du – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų), po vie­ną – „Lie­tu­vos są­ra­šo“, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos bei An­ti­ko­rup­ci­nės N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­jos kan­di­da­tus.

Nau­jas Sei­mas į pir­mą­jį po­sė­dį tu­ri rink­tis ne vė­liau kaip per 15 die­nų po Sei­mo iš­rin­ki­mo, pre­li­mi­na­riai mi­ni­ma lap­kri­čio 10 die­na. Pir­mą­jį par­la­men­to po­sė­dį kvie­čia pre­zi­den­tas.