Įkandin prezidentės – ir A. Kubiliaus siūlymas
Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius siū­lo keis­ti įsta­ty­mus ir nu­ma­ty­ti, kad tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je at­si­dū­ru­sios po­li­ti­nės par­ti­jos ne­ga­lė­tų „ap­si­vilk­ti nau­ją rū­bą“ ir taip iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės už at­lik­tus nu­si­kal­ti­mus.

A. Ku­bi­lius Sei­me už­re­gis­tra­vo Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo pa­tai­są, nu­ma­tan­čią, kad drau­džia­ma reor­ga­ni­zuo­ti ar lik­vi­duo­ti po­li­ti­nę par­ti­ją, jei­gu jai, kaip ju­ri­di­niam as­me­niui, yra par­eikš­ti įta­ri­mai dėl ga­li­mai pa­da­ry­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų.

Kaip aiš­ki­na par­la­men­ta­ras, pro­jek­to ren­gi­mą pa­ska­ti­no su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja, kai po­li­ti­nės par­ti­jos, įta­ria­mos po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­se, su­si­jung­da­mos su ki­to­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis ge­ba reor­ga­ni­zuo­tis ir iš­veng­ti tei­si­nės at­sa­ko­my­bės už pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus. Min­ty­je pir­miau­sia jis tu­ri Dar­bo par­ti­ją, ku­rią kaip ju­ri­di­nį vie­ne­tą teis­mas at­lei­do nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės va­di­na­mo­jo­je „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je po to, kai 2013 me­tų pa­va­sa­rį ši po­li­ti­nė jė­ga su­si­jun­gė su duk­te­ri­ne Lei­bo­ris­tų par­ti­ja ir ta­po nau­jų ju­ri­di­niu as­me­niu.

Prieš dau­giau nei sa­vai­tę pa­na­šias Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma už­kirs­ti ke­lią reor­ga­ni­zuo­ti ar­ba lik­vi­duo­ti ju­ri­di­nius as­me­nis, ku­riems pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, pa­tei­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. „Tei­si­nės lan­dos, lei­džian­čios iš­si­suk­ti nuo tei­sin­gu­mo, tu­ri bū­ti pa­nai­kin­tos. Tiek po­li­ti­nės par­ti­jos, tiek ki­ti ju­ri­di­niai as­me­nys, pa­da­rę nu­si­kals­ta­mas vei­kas, pri­va­lo at­sa­ky­ti ir at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą“, – aiš­ki­no ša­lies va­do­vė.