Ignas Vėgėlė: turim 58 proc. asmenų, kurie nesijaučia lygūs su kitais
Kiek dau­giau nei pu­sė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ma­no, kad jų tei­sės nė­ra už­ti­kri­na­mos, ro­do penk­ta­die­nį pa­skelb­ti apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Į klau­si­mą, ar res­pon­den­tų nuo­mo­ne, Lie­tu­vo­je už­ti­kri­na­mos žmo­gaus tei­sės, taip at­sa­kė 9 proc. apk­laus­tų­jų, grei­čiau taip – 40 proc., ne – 16 proc, grei­čiau ne – 35 proc.

Lie­tu­vos ad­vo­ka­tų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ig­nas Vė­gė­lė penk­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė, kad at­sa­ky­mai į šį klau­si­mą jį nu­ste­bi­no.

„Nė­ra tai duo­me­nys, ku­rie šo­ki­ruo­ja, bet aš juos ver­ti­nu, kaip gel­to­ną kor­te­lę, kad Lie­tu­vo­je as­muo ne­si­jau­čia, kad jo, kaip žmo­gaus tei­sės už­ti­kri­na­mos“ ,– sa­kė Ad­vo­ka­tų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas I.Vė­gė­lė.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, 58 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ma­no, kad nė­ra už­ti­kri­na­ma žmo­nių ly­gy­bė prieš įsta­ty­mą.

„Ko ge­ro, tam da­ro įta­kos įvai­rūs ko­rup­ci­jos skan­da­lai. Iš kar­to ky­la klau­si­mas bet ku­riam gy­ven­to­jui – ko­dėl jis yra ly­ges­nis už ma­ne. As­me­nų ly­gy­bės prieš įsta­ty­mą klau­si­mas at­sa­ko į bend­rą tei­sin­gu­mo jaus­mą. Mes tu­rim 58 proc. as­me­nų, ku­rie sa­ko, kad aš ne­si­jau­čiu ly­gus su ki­tais. Aš gal­vo­ju, kad ki­tas ly­ges­nis už ma­ne“, – ma­no I.Vė­gė­lė.

Jo nuo­mo­ne, ši gy­ven­to­jų apk­lau­sa par­odė, kad Lie­tu­vos tei­si­nė sis­te­ma tu­ri prob­le­mų su įsta­ty­mų tai­ky­mu – as­muo ma­to, kad įsta­ty­mai yra vie­no­di, bet kaž­ko­dėl jie jam ne­tai­ko­mi.

47 proc. ma­no, kad Lie­tu­vos tei­si­nė sis­te­ma yra blo­ges­nė nei ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se. Ta­čiau be­veik tiek pat – 46 proc. – ma­no, kad ji yra pa­na­ši, kaip ir ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių. 7 proc. įsi­ti­ki­nę, kad Lie­tu­vos tei­si­nė sis­te­ma yra ge­res­nė nei ki­to­se ES ša­ly­se.

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mą ba­lan­dį at­li­ko rin­kos ir vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mų kom­pa­ni­ja „Spin­ter ty­ri­mai“. Jo me­tu bu­vo apk­laus­ta 1 tūkst. gy­ven­to­jų vi­so­je Lie­tu­vo­je.

„Spin­ter ty­ri­mai“ va­do­vas Ig­nas Zo­kas sa­ko, kad po­zi­ty­viau tei­si­nę sis­te­mą ver­ti­na aukš­tes­nes pa­ja­mas gau­nan­tys ir aukš­tes­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys gy­ven­to­jai.

„Ne­si­jau­ti­mas ge­rai sa­vo vals­ty­bė­je at­sis­pin­di įvai­riais as­pek­tais. Tar­si sis­te­ma yra, bet aš esu jos pa­kraš­ty­je, nes jos da­lis“ ,– sa­kė I.Zo­kas.