Ignalinos rajone sulaikyti šeši nelegalūs migrantai
Ig­na­li­nos rink­ti­nės pa­sie­nie­čiai su­lai­kė še­šis kur­dų tau­ty­bės Tur­ki­jos pi­lie­čiais pri­sis­ta­čiu­sius as­me­nis, ne­tei­sė­tai pe­rė­ju­sius sie­ną iš Bal­ta­ru­si­jos.

Keis­da­mie­si in­for­ma­ci­ja su Bal­ta­ru­si­jos Po­loc­ko bū­rio pa­sie­nie­čiais, an­tra­die­nį va­ka­re Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Ig­na­li­nos rink­ti­nės Tve­re­čiaus už­kar­dos pa­sie­nie­čiai pa­ste­bė­jo še­šis as­me­nis. Jie pa­siš­vies­da­mi ži­bin­tu­vė­liais tam­so­je ėjo lau­ku Ig­na­li­nos ra­jo­no Vo­siū­nų kai­mo prie­igo­se, maž­daug už 300 me­trų nuo sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja.

Tve­re­čiaus pa­sie­nie­čiai ke­tu­ris su­au­gu­siuo­sius ir du ne­pil­na­me­čius su­lai­kė ir pri­sta­tė į už­kar­dą.

Kaip pra­ne­šė VSAT, su­si­kal­bė­ti su mig­ran­tais se­kė­si su­nkiai. Su­lai­ky­tie­ji, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, pri­sis­ta­tė kur­dų tau­ty­bės Tur­ki­jos pi­lie­čiais.

Ga­li bū­ti, kad tai yra su­tuok­ti­nių po­ra su dviem vai­kais bei dar vie­nas vy­ras ir mo­te­ris. Du su­au­gu­sie­ji tu­rė­jo Tur­ki­jos vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus. Ne­pil­na­me­čiai ir dar vie­nas su­au­gęs vy­ras ne­šė­si Tur­ki­jos as­mens ta­pa­ty­bės pa­žy­mė­ji­mus. Vie­na mo­te­ris do­ku­men­tų ne­tu­rė­jo.

Mig­ran­tų su­lai­ky­mo vie­to­je ap­tik­tas ke­lių as­me­nų snie­ge iš­min­tas ta­kas, ve­dan­tis iš Bal­ta­ru­si­jos į Lie­tu­vą.

VSAT Ig­na­li­nos rink­ti­nė­je dėl ne­tei­sė­to vals­ty­bės sie­nos pe­rė­ji­mo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Nak­tį iš an­tra­die­nio į tre­čia­die­nį su­lai­ky­tie­ji pra­lei­do Tve­re­čiaus už­kar­dos lai­ki­no su­lai­ky­mo pa­tal­po­se.

Tre­čia­die­nį prieš­piet mig­ran­tai bu­vo pri­sta­ty­ti į Ig­na­li­nos rink­ti­nę, kur tu­ri at­vyk­ti kur­dų kal­bos ver­tė­jas.