Įgėlė Lietuvos prezidentei
Po­pu­lia­rios Ru­si­jos ra­di­jo sto­ties „E­cho Mosk­vy“ tink­la­la­pis, pers­paus­di­nęs Lie­tu­vos va­do­vės Da­lios Gry­baus­kai­tės skry­džio pi­gių skry­džių oro li­ni­jo­mis į Lon­do­ną nuo­trau­ką, pa­si­šai­pė, kad to­kia ke­lio­nė tin­ka dau­giau varg­šui nei pre­zi­den­tui.

„Pri­si­pa­žin­ki­te, ru­sų žmo­gus, pa­ma­tęs šią nuo­trau­ką, ku­rio­je Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė į Lon­do­ną skren­da ko­mer­ci­niu rei­su eko­no­mi­ne kla­se, pa­gal­vo­tų: taip, vis­ką su­pran­tu, bet kam ta­da bū­ti pre­zi­den­tu? Jei ten pre­zi­den­tai skrai­do eko­no­mi­ne kla­se ir ne­tu­ri sa­vo lėk­tu­vo, kaip tuo­met su­nkiai tu­rė­tų gy­ven­ti pa­pras­ti Lie­tu­vos žmo­nės. Pri­si­pa­žin­ki­te, ar nuo­trau­ka su­kels dau­giau gai­les­tį nei su­si­ža­vė­ji­mą? Kai pre­zi­den­tė sė­di su­lenk­tais ke­liais pi­gių skry­džių bend­ro­vės lėk­tu­ve, ji grei­čiau at­ro­do ne­vy­kė­lė nei kie­ta pre­zi­den­tė“, - skel­bia už­ra­šas po nuo­trau­ka.

Šio pre­zi­den­tės skry­džio nuo­trau­ka da­ry­ta 2013 me­tais, ją sa­vo pa­sky­ro­je Fa­ce­book įsi­dė­jo pa­ti D. Gry­baus­kai­tė.