Ieškomas dingęs be žinios nepilnametis Žilvinas Stanevičius
Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Šven­čio­nių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl din­gu­sio be ži­nios Pa­bra­dės vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nio Žil­vi­no Sta­ne­vi­čiaus (gi­mu­sio 2001 m.). 

2014 m. gruo­džio mėn. 10 d. 17.30 val. sa­va­va­liš­kai pa­si­ša­li­no iš vai­kų glo­bos na­mų Mo­kyk­los g., Pa­bra­dė, Šven­čio­nių r., ir ne­grį­žo. Jo bu­vi­mo vie­ta nė­ra ži­no­ma, ta­čiau ne­pil­na­me­tis ga­li lan­ky­tis pas sa­vo gi­mi­nai­čius Ruk­los mstl., Jo­na­vos r. sav., ar­ba Jo­na­vos m. bei pas drau­gus Kau­no mies­te.

Din­gu­sio po­žy­miai: apie 160 cm ūgio, švie­sių plau­kų, mels­vų akių, vi­du­ti­nio kū­no su­dė­ji­mo. Ap­si­ren­gęs juo­dos spal­vos striu­ke ir tam­siai pil­kos spal­vos spor­ti­nė­mis kel­nė­mis, avė­jo juo­dus spor­ti­nius ba­te­lius.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pra­šo vi­suo­me­nės pa­gal­bos – as­me­nis, ga­lin­čius su­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie šios mo­ters bu­vi­mo vie­tą ar ją ma­čiu­sius, su­si­siek­ti su Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Šven­čio­nių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nais Vil­niaus aps. VPK Šven­čio­nių r. PK PP spe­cia­lis­te Ri­ma Il­ge­vi­čie­ne, tel. 8 646 67992, Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo pos­ky­riu, tel. (8 387) 66 402, ar­ba pa­skam­bin­ti bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

Nuotrauka iš vilnius.policija.lt