Ieškoma, kas pakeis Seimo nuolatinę atstovę ES Ž. Pavilonytę
Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je pra­de­da­ma par­la­men­to nau­jo nuo­la­ti­nio at­sto­vo Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) pa­ieš­kų pro­ce­dū­ra - Sei­mo val­dy­ba šią sa­vai­tę lei­do Sei­mo kanc­le­rei or­ga­ni­zuo­ti nau­jo at­sto­vo at­ran­ką.

Da­bar Sei­mo nuo­la­ti­nės at­sto­vės ES par­ei­gas ei­nan­čios Ži­vi­lės Pa­vi­lo­ny­tės ka­den­ci­ja bai­gia­si šių me­tų lap­kri­čio 8-ąją.

„Bus pa­skelb­ta at­ran­ka - bus pra­šo­ma pa­teik­ti do­ku­men­tus. Iš anks­to at­ran­ka da­ro­ma, nes yra daug de­ri­ni­mo pro­ce­dū­rų - kan­di­da­tū­rą rei­kia su­de­rin­ti su Eu­ro­pos bei Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tais, taip pat su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja“, - BNS tei­gė Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė.

Kanc­le­rė abe­jo­ja, ar Ž.Pa­vi­lo­ny­tė lik­tų tre­čiai ka­den­ci­jai.

„No­rė­tu­si kai­tos. Tu­ri­me daug žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų tas par­ei­gas ei­ti“, - tei­gė D.Rau­do­nie­nė.

Ž.Pa­vi­lo­ny­tė Sei­mo nuo­la­ti­nės at­sto­vės ES par­ei­gas pra­dė­jo ei­ti 2008 me­tais. 2012 me­tais po at­ran­kos ji an­trą kar­tą pa­skir­ta į tas pa­čias par­ei­gas, o nuo šių me­tų ge­gu­žės iki lap­kri­čio jos ka­den­ci­ja pra­tęs­ta.

Sei­mo at­sto­vas Briu­se­ly­je ski­ria­mas par­la­men­to kanc­le­rio spren­di­mu. Taip pat at­sto­vas ga­li tu­rė­ti pa­va­duo­to­ją, ta­čiau, anot D.Rau­do­nie­nės, jis kol kas ne­bus ski­ria­mas.

„Kol kas ma­no­me, kad už­ten­ka vie­no at­sto­vo. Da­bar pa­va­duo­to­jo ne­ke­ti­na­ma skir­ti. Bu­vo pa­va­duo­to­ja tik Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES me­tu“, - pa­aiš­ki­no D.Rau­do­nie­nė.

At­sto­vas pri­va­lo re­gu­lia­riai in­for­muo­ti Sei­mą, jo ko­mi­te­tus, val­dy­bą apie Eu­ro­pos Par­la­men­to, Ta­ry­bos, Ko­mi­si­jos, Tei­sin­gu­mo Teis­mo ir Au­di­to Rū­mų veik­lą, teik­ti in­for­ma­ci­ją ES ins­ti­tu­ci­joms apie Lie­tu­vos par­la­men­to veik­lą. Jis da­ly­vau­ja Eu­ro­pos Par­la­men­to se­si­jo­se, ko­mi­te­tų ren­gia­muo­se po­sė­džiuo­se, klau­sy­muo­se, po­li­ti­nių gru­pių po­sė­džiuo­se, ki­tuo­se ren­gi­niuo­se ir pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją or­ga­ni­zuo­ja Sei­mo bei Eu­ro­pos Par­la­men­to bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Sei­mo nuo­la­ti­nis at­sto­vas ES ski­ria­mas Sei­mo kanc­le­rio spren­di­mu, Sei­mo val­dy­bos tei­ki­mu, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro ra­šy­ti­niu pri­ta­ri­mu. At­sto­vo kan­di­da­tū­rą, su­de­ri­nęs su Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tu, Sei­mo val­dy­bai pri­sta­to Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Sei­mo nuo­la­ti­nis at­sto­vas ES ski­ria­mas tre­jų me­tų ka­den­ci­jai.

Eu­ro­pos Par­la­men­te Briu­se­ly­je dir­ba 33 ES vals­ty­bių na­cio­na­li­nių par­la­men­tų at­sto­vai.