Ieškoma dingusi be žinios nepilnametė
Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vil­niaus mies­to pir­mo­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl din­gu­sios be ži­nios Eve­li­nos Bart­ke­vi­čiū­tės (gi­mu­sios 1999 m.).

Gruo­džio 29 d. apie 14 val. 30 min. pen­kio­lik­me­tė sa­va­va­liš­kai pa­si­ša­li­no iš Vil­niaus Žo­ly­no vai­kų so­cia­li­nės glo­bos na­mų Žo­ly­no g. ir iki šiol ne­grį­žo.

Eve­li­nos Bart­ke­vi­čiū­tės po­žy­miai: apie 157 cm ūgio, stam­baus kū­no su­dė­ji­mo, ap­va­laus vei­do, mė­ly­nų akių, juo­dų že­miau pe­čių plau­kų, ryš­kiais juo­dais an­ta­kiais. Vil­kė­jo tam­sią mė­ly­ną striu­kę, mū­vė­jo juo­das kel­nes.

As­me­nis, ką nors ži­nan­čius apie šios ne­pil­na­me­tės bu­vi­mo vie­tą ar ją ma­čiu­sius, pra­šy­tu­me in­for­muo­ti Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vil­niaus mies­to pir­mo­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo pos­ky­rį te­le­fo­nu (8 5) 271 7600.