Ieškoma atsako į „Brexit“ pasekmes
„Bre­xit“ pa­sek­mių iš­gąs­din­tų Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je (JK) įsi­kū­ru­sių tau­tie­čių puo­lė ra­min­ti Lie­tu­vos po­li­ti­kos eli­tas. Siun­čia­mi raš­tai nau­jie­siems JK va­do­vams ir bran­di­na­ma idė­ja, kaip tau­tie­čius su­sig­rą­žin­ti na­mo.

Po re­fe­ren­du­mo, ku­ria­me JK pi­lie­čiai iš­reiš­kė va­lią trauk­tis iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, ge­ro­kai su­stip­rė­ju­sios an­tie­mig­ran­ti­nės nuo­tai­kos ska­ti­na Lie­tu­vos val­džią su­kti gal­vą, kaip bū­tų ga­li­ma pa­gel­bė­ti Ūka­no­ta­ja­me Al­bio­ne įsi­kū­ru­siems tau­tie­čiams.

Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) at­sto­vai ne­abe­jo­ja, kad į pa­gal­bą mū­sų ša­lies pi­lie­čiams ne­dels­da­ma tu­ri sku­bė­ti Vy­riau­sy­bė. Kar­tu ran­da­si vis dau­giau siū­ly­mų, kaip, nau­do­jan­tis „Bre­xit“ pa­sek­mė­mis, į Lie­tu­vą su­sig­rą­žin­ti de­šim­tis tūks­tan­čių iš­vy­ku­sių­jų. Skai­čiuo­ja­ma, kad JK šiuo me­tu gy­ve­na apie 200 tūkst. lie­tu­vių.

Ži­nios ver­čia ne­ri­mau­ti

Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­nan­čios lie­tu­vės Lau­ros Gu­daus­kie­nės, ku­rią pra­ėju­sią sa­vai­tę dėl jos kil­mės ne­di­de­lia­me Ry­tų Ang­li­jos mies­te­ly­je už­si­puo­lė vie­tos gy­ven­to­jas, is­to­ri­ja pa­ska­ti­no Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ką eu­ro­par­la­men­ta­rą Va­len­ti­ną Ma­zu­ro­nį kreip­tis į nau­ją­ją JK vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trę Am­ber Rudd ir pra­šy­ti už­ti­krin­ti šio­je ša­ly­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių sau­gu­mą.

Anot po­li­ti­ko, po „Bre­xit“ re­fe­ren­du­mo nu­si­kal­ti­mų dėl ne­apy­kan­tos skai­čius ge­ro­kai iš­au­go, tad šiai prob­le­mai rei­kia skir­ti daug dė­me­sio, o smur­to to­le­ruo­ti ne­ga­li­ma. „Y­pač daug dė­me­sio rei­kia skir­ti vai­kams ir jų sau­gu­mui. Bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti, kad ug­dy­mo įstai­go­se prieš juos ne­bū­tų vyk­do­ma et­ni­ne ir ra­si­ne ne­apy­kan­ta grįs­tų bei ki­to­kių iš­puo­lių. Ne­abe­jo­ju, kad tuo su­in­te­re­suo­ta ne tik Lie­tu­va, bet ir Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja“, – va­kar tei­gė V. Ma­zu­ro­nis.

Po bir­že­lio pa­bai­go­je vy­ku­sio re­fe­ren­du­mo pa­gau­sė­ję pra­ne­ši­mai apie iš­puo­lius et­ni­niu pa­grin­du prieš im­ig­ran­tus iš Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ne­pa­li­ko abe­jin­go ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus. Reikš­da­mas ne­ri­mą dėl šios in­for­ma­ci­jos, dar anks­čiau jis iš­siun­tė laiš­ką tuo­me­tei JK vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trei, o nuo tre­čia­die­nio – prem­je­rei The­re­sai May. Lie­tu­vos am­ba­sa­dos JK duo­me­ni­mis, šiuo me­tu šio­je ša­ly­je vyk­do­ma apie de­šimt ty­ri­mų dėl iš­puo­lių prieš lie­tu­vius et­ni­niu pa­grin­du.

Vy­riau­sy­bės par­ei­ga – ginti

PLB val­dy­bos pir­mi­nin­kės Da­lios Hen­ke tei­gi­mu, Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų im­tis vi­sų prie­mo­nių, kad ap­gin­tų ne­ri­mą pa­sta­ruo­ju me­tu iš­gy­ve­nan­čius lie­tu­vius, įsi­kū­ru­sius JK. „Su­si­tar­ti dėl to su nau­ją­ja Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės val­džia – mū­sų Vy­riau­sy­bės už­duo­tis. Nie­kas ki­tas dėl jų tei­sių ne­ko­vos. Pir­muo­sius sig­na­lus rei­kia siųs­ti jau da­bar“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ji.

Ki­ta ver­tus, „Bre­xit“ re­fe­ren­du­mas, anot PLB val­dy­bos pir­mi­nin­kės, ga­lė­tų bū­ti pui­ki pro­ga Lie­tu­vai su­sig­rą­žin­ti Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įsi­kū­ru­sius sa­vo pi­lie­čius. „Vy­riau­sy­bė į ša­lį ga­lė­tų vi­lio­ti ne tik in­ves­tuo­to­jus. Ji ga­lė­tų pa­skelb­ti ak­ci­ją „Wel­co­me!“ ir kvies­ti su­grįž­ti iš­va­žia­vu­sius sa­vo pi­lie­čius. Tai ti­krai di­de­lis šan­sas“, – įsi­ti­ki­nu­si D. Hen­ke.

Ta­čiau prieš tai val­džia pri­va­lo tie­siai pa­sa­ky­ti, ką ji grįž­tan­tie­siems ga­lės pa­siū­ly­ti. „Ži­no­ma, su­nku nu­spė­ti, kas iš to iš­ei­tų. Bet jei nie­ko ne­da­ry­si­me, nie­ko ir ne­bus“, – pa­brė­žė PLB val­dy­bos pir­mi­nin­kė.

Lie­tu­vos am­ba­sa­da JK at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį kvie­čia tau­tie­čius ap­tar­ti po „Bre­xit“ re­fe­ren­du­mo iš­ki­lu­sių prob­le­mų. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Mant­vy­das Be­ke­šius. Vi­sus tau­tie­čių klau­si­mus ža­da­ma per­duo­ti JK im­ig­ra­ci­jos mi­nis­trui.

Pa­vyz­dys – Iz­rae­lis

Kad „Bre­xit“ ga­lė­tų pa­ska­tin­ti kam­pa­ni­ją „Wel­co­me to Lit­hua­nia“, pri­ta­rė ir dip­lo­ma­tas Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis. Jo nuo­mo­ne, su­vie­ni­jus jė­gas su pa­sau­lio lie­tu­viais, „Bre­xit“ pa­sek­mes ga­li­ma su­ma­žin­ti, o gal net ir jo­mis pa­si­nau­do­ti. Tam, pa­sak Ž. Pa­vi­lio­nio, rei­kė­tų „sus­tip­rin­ti Lie­tu­vą taip, kaip jau pa­da­rė Iz­rae­lis, Ai­ri­ja ar ki­tos ša­lys, ku­rio­se dias­po­ros vaid­muo vi­sa­da bū­da­vo ypač svar­bus“.

„Dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė, Sei­mo na­riai, ren­ka­mi už­sie­ny­je, ku­rie ga­lė­tų at­si­ras­ti, jei­gu lie­tu­viai už­sie­ny­je bal­suo­tų bent ke­lis kar­tus ak­ty­viau, in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas, Grį­ži­mo agen­tū­ra vie­toj „Glo­ba­lios Lie­tu­vos“, ak­ty­vus dar­bas pri­trau­kiant JK in­ves­ti­ci­jas“, – to­kią vi­zi­ją so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je iš­dės­tė Ž. Pa­vi­lio­nis. Pa­siek­ti Lie­tu­vai šį tiks­lą, dip­lo­ma­to ma­ny­mu, taip pat pa­dė­tų ra­di­ka­liai kaip Iz­rae­ly­je „ap­kar­py­ta“ biu­ro­kra­ti­ja, jau­nas pro­fe­sio­na­lių eks­per­tų kor­pu­sas, įvyk­dy­ta švie­ti­mo re­for­ma, ino­va­ty­vi eko­no­mi­ka.