Ieško, kas sukurtų filmą apie Lietuvą
Tu­riz­mo de­par­ta­men­tas skel­bia kon­kur­są rek­la­mi­niam kli­pui, skir­tam pri­sta­ty­ti Lie­tu­vą už­sie­nio au­di­to­ri­jai ang­lų kal­ba.

De­par­ta­men­tas pla­nuo­ja tam skir­ti iki 42 tūkst. eu­rų.

Pir­ki­mo rei­ka­la­vi­muo­se nu­ro­do­ma, kad iki tri­jų mi­nu­čių truk­mės fil­mas „tu­ri bū­ti ori­gi­na­lus ir su­kur­tas pa­gal nau­ją, nie­kur ne­ma­ty­tą sce­na­ri­jų“, o pats sce­na­ri­jus – tu­rė­ti aiš­kią siu­že­ti­nę li­ni­ją ir vi­sus fil­mo sce­na­ri­jui įpras­tus kom­po­nen­tus.

Pa­gei­dau­ja­ma, kad kli­pas pri­sta­ty­tų Lie­tu­vą vi­sais ke­tu­riais me­tų lai­kais, jis tu­rė­tų bū­ti su­kur­tas ang­lų kal­ba, pa­gei­dau­ja­ma, kad jus bū­tų su­bti­truo­tas ki­to­mis kal­bo­mis.

Tie­kė­jas taip pat tu­rės su­kur­ti trum­pą­ją – iki mi­nu­tės truk­mės fil­mo ver­si­ją.

„Pa­gei­dau­ti­na, kad pa­sau­lis Lie­tu­vą pa­ma­ty­tų ki­to­kią nei yra įpras­ta ša­lis ma­ty­ti tu­riz­mo ga­li­my­bes pri­sta­tan­čiuo­se ki­tų ša­lių įvaiz­di­niuo­se fil­muo­se (...). Fil­mas tu­ri bū­ti su­kur­tas pa­si­tel­kiant įspū­din­giau­sius Lie­tu­vos vaiz­dus, ypač ak­cen­tuo­jant tur­tin­gą ir uni­ka­lų Lie­tu­vos gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­dą, prie vaiz­dų pri­de­ri­nant įspū­dį su­stip­ri­nan­tį gar­so ta­ke­lį“, – ra­šo kon­kur­so ren­gė­jai.

Fil­mą ke­ti­na­ma de­mons­truo­ti per ofi­cia­lius ren­gi­nius, tu­riz­mo par­odo­se, pri­sta­ty­muo­se, nau­do­ti pre­zen­ta­ci­jo­se, su­si­ti­ki­mų me­tu, pla­tin­ti per Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nes at­sto­vy­bes, taip pat in­ter­ne­te, to­dėl jis „tu­ri ža­din­ti žiū­ro­vo no­rą juo da­ly­tis so­cia­li­niuo­se tink­luo­se“ ir „už­sie­nio au­di­to­ri­jos su­si­do­mė­ji­mą Lie­tu­va kaip tu­ris­ti­ne ša­li­mi“.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę nau­jie­nų por­ta­lui 15min.lt pa­skel­bus ži­nią, kad plat­for­mo­je su šū­kiu „Real is beau­ti­ful“ (Ti­kra yra gra­žu) nau­do­ja­mos ne tik Lie­tu­vo­je da­ry­tos ilius­tra­ci­jos. Po kri­ti­kos la­vi­nos Tu­riz­mo de­par­ta­men­to va­do­vė Jur­gi­ta Kaz­laus­kie­nė pra­ne­šė at­sis­ta­ty­di­nan­ti iš par­ei­gų.