Ieško kandidatų eiti Registrų centro ir Kalėjimų departamento vadovų pareigas
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė kon­kur­są užim­ti vals­ty­bi­nės įmo­nės Re­gis­trų cen­tro ir Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus ir par­ei­gas.

Nuo ko­vo 31 d. at­sis­ta­ty­di­nus bu­vu­siam Re­gis­trų cen­tro va­do­vui Kęs­tu­čiui Sa­ba­liaus­kui, lai­ki­nuo­ju va­do­vu pa­skir­tas di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Bag­do­na­vi­čius, dėl to skel­bia­mas kon­kur­sas, va­do­vo par­ei­goms užim­ti.

Kan­di­da­tams ke­lia­mas rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti ne ma­žes­nę kaip 5 me­tų va­do­vau­ja­mo dar­bo ir ne ma­žes­nę kaip 3 me­tų dar­bo pa­tir­tį in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo, stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir val­dy­mo, tei­sės ar fi­nan­sų sri­ty­se.

Pre­ten­den­tai pri­va­lo tu­rė­ti uni­ver­si­te­ti­nį ar jam pri­ly­gin­tą so­cia­li­nių moks­lų (tei­sės ir va­dy­bos ad­mi­nis­tra­vi­mo, eko­no­mi­kos kryp­ties) fi­zi­nių moks­lų (in­for­ma­ti­kos moks­lų kryp­ties) ar tech­no­lo­gi­jos moks­lų (in­for­ma­ti­kos in­ži­ne­ri­jos kryp­ties) ba­ka­lau­ro ir ma­gis­tro kva­li­fi­ka­ci­nius laips­nius ar­ba aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį ar­ba jam pri­ly­gin­tą vien­ti­sų­jų tei­sės, va­dy­bos ir ad­mi­nis­tra­vi­mo, eko­no­mi­kos, in­for­ma­ti­kos, in­for­ma­ti­kos in­ži­ne­ri­jos stu­di­jų sri­ties ma­gis­tro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį.

Vie­nas bend­rų­jų rei­ka­la­vi­mų – kan­di­da­tas ne­tu­ri bū­ti bu­vęs au­di­to įmo­nės, ku­ri at­lie­ka ar at­li­ko vals­ty­bės įmo­nės Re­gis­trų cen­tro au­di­tą, par­tne­riu, ak­ci­nin­ku, va­do­vu, ko­le­gia­laus or­ga­no na­riu ar­ba dar­buo­to­ju.

Bu­vu­si Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė pa­si­trau­kė iš par­ei­gų ko­vo 27 d., to­dėl nuo ko­vo 31 d. pa­skelb­ta at­ran­ka į Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas.

As­me­nys, no­rin­tys užim­ti šias par­ei­gas, pri­va­lo tu­rė­ti aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį ar jam pri­ly­gin­tą so­cia­li­nių moks­lų stu­di­jų sri­ties tei­sės, va­dy­bos ir vers­lo ad­mi­nis­tra­vi­mo, vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo kryp­ties iš­si­la­vi­ni­mą. Taip pat yra pri­va­lo­ma ne ma­žes­nė kaip 3 me­tų va­do­vau­ja­mo dar­bo ir ne ma­žes­nė kaip 3 me­tų dar­bo vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo, va­dy­bos, so­cia­li­nio dar­bo sri­ty­je ar­ba ne ma­žes­nė kaip 3 me­tų tei­si­nio dar­bo ar pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos pa­tir­tis.

Pre­ten­den­tai rei­kia­mus do­ku­men­tus as­me­niš­kai ar­ba re­gis­truo­tu pa­štu tu­ri pa­teik­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai iki ba­lan­džio 13 d. įskai­ty­ti­nai.

Apie at­si­lais­vi­nu­sias valls­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se va­do­vų vie­tas ra­šė LŽ straipsnyje„Po va­do­vų gal­vap­jū­tės –sąs­tin­gis ir nerimas“

.