Ieško būdų pažaboti neteisėtą slaptą sekimą
Sei­me ieš­ko­ma bū­dų, kaip pa­ža­bo­ti ne­kon­tro­liuo­ja­mą pa­sik­lau­sy­mo, se­ki­mo ir ki­tos spe­cia­lio­sios tech­ni­kos nau­do­ji­mą.

„Prob­le­ma yra to­kia, kad la­bai jau pa­pli­tę ši­tie daik­tai, ku­rie skir­ti ne­sank­cio­nuo­tam in­for­ma­ci­jos pa­ėmi­mui. Mas­tas nė­ra ži­no­mas, bet pa­vie­niai at­ve­jai ro­do, kad tai nė­ra jo­kia nau­jie­na. (Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos - BNS) su­bjek­tai ga­na daž­nai su­si­du­ria ir rei­kia ti­krai kū­ry­biš­kai dirb­ti, kad nuo ši­to ap­si­sau­go­tų ir kad tai ne­su­truk­dy­tų ins­ti­tu­ci­jų veik­lai“, - žur­na­lis­tams sa­kė Sei­mo Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Da­rius Pe­tro­šius.

Sei­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vę po­li­ci­jos, pro­ku­ra­tū­ros, mui­ti­nės, pa­sie­nio, Vals­ty­bės sau­gu­mo, An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­tų, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bų at­sto­vai tei­gė sa­vo dar­be su­si­du­rian­tys su ne­le­ga­liai nau­do­ja­ma spe­cia­lia pa­sik­lau­sy­mo, se­ki­mo įran­ga, ta­čiau im­tis tei­si­nių prie­mo­nių prieš ją su­dė­tin­ga.

Pa­sak par­ei­gū­nų, prieš ke­le­rius me­tus mė­gin­ta reg­la­men­tuo­ti pa­čios to­kios įran­gos pa­te­ki­mą į Lie­tu­vą, pre­ky­bą ja, ta­čiau nu­tar­ta, jog to pa­da­ry­ti ne­įma­no­ma.

„Bu­vo ban­dy­ta ieš­ko­ti ke­lio per pre­ky­bos li­cen­ci­ja­vi­mą, taip su­val­dy­ti tuos pro­ce­sus (...), ta­čiau čia at­si­trenk­ta į sie­ną - vi­sų pir­ma, lais­vas pre­kių ju­dė­ji­mas, an­tra, iš anks­to kaž­ką ti­krin­ti, kad kaž­kas ne­tu­rė­da­mas li­cen­ci­jos tuo pre­kiau­ja, ir­gi ga­li bū­ti su­dė­tin­ga“, - sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Er­nes­tas Vai­nas.

Jo tvir­ti­ni­mu, par­ei­gū­nai taip pat su­si­du­ria su įran­ga, ku­ri nau­do­ja­ma, kad ne­utra­li­zuo­tų ar ap­tik­tų tei­sė­tai, bet slap­ta nau­do­ja­mą tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų tech­ni­ką.

Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro pa­va­duo­to­jas Ed­var­das Ši­le­ris tvir­ti­no, kad slap­to se­ki­mo įran­gą ga­li­ma įsi­gy­ti in­ter­ne­ti­nė­je par­duo­tu­vė­je ir at­si­siųs­ti, pa­vyz­džiui, iš Ki­ni­jos.

Mui­ti­nės ir pa­sie­nio at­sto­vai pa­sa­ko­jo fik­sa­vę at­ve­jus, kai to­kią įran­gą vers­li­nin­kai nau­do­ja vie­ni prieš ki­tus. Jos tu­ri įsi­gi­ję ir kon­tra­ban­di­nin­kai, nes no­ri ap­tik­ti par­ei­gū­nų tech­ni­ką.

D.Pe­tro­šiaus tei­gi­mu, aki­vaiz­du, jog su­kon­tro­liuo­ti pa­čios įran­gos pa­te­ki­mą į ša­lį ne­įma­no­ma, to­dėl bū­ti­na griež­tin­ti at­sa­ko­my­bę už jos nau­do­ji­mą.

„Siū­lo­me per­žiū­rė­ti kai ku­riuos Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius, gal­būt su­teik­ti pa­grin­dus kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos su­bjek­tams dirb­ti pa­gal ši­tą in­for­ma­ci­ją, ir gal­būt pa­vie­niai pa­vyz­džiai, iki ga­lo pa­da­ry­tos by­los at­šal­dy­tų no­rą ne­tei­sė­tai klau­sy­tis“, - svars­tė Sei­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Da­bar ga­lio­jan­tis Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to at­sa­ko­my­bę už ne­tei­sė­tą spe­cia­lios tech­ni­kos įren­gi­mą ar pa­nau­do­ji­mą in­for­ma­ci­jai rink­ti. Ta­čiau, anot D.Pe­tro­šiaus, par­ei­gū­nams ky­la prob­le­mų jį tai­kant.

„Jei­gu tu­ri in­for­ma­ci­ją, kad to­kią veik­lą kas nors vyk­do, pa­gal Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mą su ta in­for­ma­ci­ja ne­ga­li dirb­ti, nes tai nė­ra pa­grin­das kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos veiks­mams sank­cio­nuo­ti“, - tei­gė jis.

Anot D.Pe­tro­šiaus, bus svars­to­ma ga­li­my­bė nu­ma­ty­ti griež­tes­nę at­sa­ko­my­bę už to­kias vei­kas.