Į Vokietiją pabėgęs siras gali būti grąžintas į Lietuvą
Vo­kie­ti­jos mig­ra­ci­jos tar­ny­bos in­for­ma­vo Lie­tu­vą apie vie­ną grą­ži­na­mą pa­bė­gė­lį. Nors jis Lie­tu­vos dar ne­pa­sie­kė, pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­ją or­ga­ni­zuo­jan­tys ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai sa­ko, jog tai ga­li bū­ti įspė­ji­mas, kad grą­ži­na­mų pa­bė­gė­lių ar­ti­miau­siu me­tu bus dau­giau.

Kaip BNS sa­kė Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro Ruk­lo­je di­rek­to­rius Ro­ber­tas Mi­ku­lė­nas, prieš ke­lias sa­vai­tes Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas in­for­ma­vo, kad Vo­kie­ti­jo­je esan­tis vien­gun­gis si­ras, ku­riam su­teik­tas pa­bė­gė­lio sta­tu­sas Lie­tu­vo­je, tu­rė­tų bū­ti grą­žin­tas į Lie­tu­vą.

„Bu­vo pra­neš­ta, kad grą­žins vie­ną as­me­nį iš Vo­kie­ti­jos, bet kaž­ko­dėl jis ne­ats­kri­do. O ko­kios prie­žas­tys jo ne­ats­kri­di­mo, aš ne­ži­nau. Kal­ba­ma apie vie­ną as­me­nį“, – sa­kė R. Mi­ku­lė­nas.

Už pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­ją at­sa­kin­go Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­tas“ at­sto­vė Il­ma Skuo­die­nė BNS tei­gė, kad šis at­ve­jis yra „pir­mo­ji kregž­dė“, ro­dan­ti, jog Vo­kie­ti­jos mig­ra­ci­nė po­li­ti­ka griež­tė­ja ir į Lie­tu­vą ga­li bū­ti grą­ži­na­ma dau­giau čia per­kel­tų ir tei­si­nę ap­sau­gą ar pa­bė­gė­lio sta­tu­są ga­vu­sių as­me­nų.

„Vis­kas pri­klau­so nuo ša­lies, į ku­rią jie vyks­ta, šiuo at­ve­ju – nuo Vo­kie­ti­jos, nuo jų po­li­ti­kos. Jei­gu kam nors su­teiks lei­di­mus gy­ven­ti po to, kai juos jau su­tei­kė Lie­tu­va, tai ga­li vyk­ti į Vo­kie­ti­ją. Bet jei tuos žmo­nes Vo­kie­ti­ja in­ten­sy­viai pra­dės grą­žin­ti ke­lių mė­ne­sių lai­ko­tar­piu, tiems, ku­rie ga­vo lei­di­mus, tai ir ki­ti ne­be­no­rės vyk­ti. Vie­nas žmo­gus jau bu­vo, gal tai jau pra­džia. Kol kas la­bai aiš­kių sig­na­lų nė­ra, bet pa­gal Dub­li­no kon­ven­ci­ją, pir­mo­ji vals­ty­bė, į ku­rią yra at­vy­kęs as­muo, į ją ir tu­ri bū­ti grą­žin­tas pa­bė­gė­lis“, – BNS sa­kė I. Skuo­die­nė.

Ji spė­jo, kad mi­nė­tam si­rui bu­vo nu­pirk­tas bi­lie­tas į Lie­tu­vą, ta­čiau jis tie­siog ne­įsė­do į lėk­tu­vą ir ga­lė­jo lik­ti tiek Vo­kie­ti­jo­je, tiek per­si­kel­ti į bet ku­rią kai­my­ni­nę vals­ty­bę, pa­vyz­džiui, Aus­tri­ją.

Pa­sak I. Skuo­die­nės, „Ca­ri­tas“ ne­tu­ri nau­jau­sios in­for­ma­ci­jos, kaip se­ka­si į Šve­di­ją iš­vy­ku­siai ira­kie­čių šei­mai. Ji pir­mo­ji at­vy­ko į Lie­tu­vą pa­gal ES su­tar­tą pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo prog­ra­mą ir jau pra­ra­do lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je. Nau­jau­siais „Ca­ri­to“ duo­me­ni­mis, šei­ma Šve­di­jo­je dir­bo ne­le­ga­liai, ta­čiau ne­at­me­tė, jog ira­kie­čiai do­ku­men­tus su­sit­var­kė.

I. Skuo­die­nė pa­brė­žė, kad pa­bė­gė­liams už­si­lik­ti Lie­tu­vo­je ne­lei­džia ne tik ga­na men­kos iš­mo­kos, už jas did­mies­čiuo­se ne­tu­rint dar­bo su­dė­tin­ga pra­gy­ven­ti, bet ir kul­tū­ri­niai, kal­bos bar­je­rai: iki šiol dau­giau­sia pa­bė­gė­lių pri­ta­po Vil­niu­je ir Kau­ne, ta­čiau vi­si be iš­im­ties mo­ka ang­lų kal­bą.

Ji taip pat pri­mi­nė, kad šiuo me­tu svars­to­mas mo­de­lis, kai pa­bė­gė­liai iš sto­vyk­lų Grai­ki­jo­je ar Ita­li­jo­je bū­tų ap­gy­ven­din­ti ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se. Nors anks­čiau so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis bu­vo už­si­mi­nęs ir apie Aly­tų, šiuo me­tu kan­di­da­tai yra trys di­džiau­si Lie­tu­vos mies­tai: Vil­nius, Kau­nas ir Klai­pė­da. Mig­ra­ci­jos par­ei­gū­nai ba­lan­džio pra­džio­je tu­rė­tų vyk­ti į Grai­ki­ją, kur pa­bė­gė­lių sto­vyk­lo­je kal­bė­sis su pa­bė­gė­liais.

R. Mi­ku­lė­nas sa­kė, kad jei pa­di­dės į Lie­tu­vą per­ke­lia­mų pa­bė­gė­lių srau­tas, nau­jo­ji tvar­ka leis leng­viau jį su­val­dy­ti pa­skirs­tant da­lį as­me­nų į Ruk­lą, da­lį – į did­mies­čius. Iš vi­so cen­tras vie­nu me­tu ga­li pri­im­ti dau­giau­sia 150 as­me­nų, jei at­vyks­ta šei­mos, šis skai­čius yra ma­žes­nis.

Vis dėl­to pa­bė­gė­lių ku­ra­to­rė ne­puo­se­lė­ja di­de­lių vil­čių, kad pa­ti nau­ja me­to­di­ka la­biau su­lai­kys pa­bė­gė­lius Lie­tu­vo­je.

„Pro­jek­tas taip ir va­di­na­si „pi­lo­ti­nis“. Nes di­džiau­sias klau­si­mas, kaip iš­gy­ven­ti. Jei tu esi pen­kių as­me­nų šei­ma ir mo­te­ris ne­ga­li įsi­trauk­ti į dar­bo rin­ką dar ir dėl to, kad vie­nas vai­ke­lis ant ran­kų, tai vie­nam žmo­gui iš­lai­ky­ti šei­mą yra be ga­lo su­dė­tin­ga. An­tra, pa­ti bend­ruo­me­nė, kiek jie tu­ri so­cia­li­nių ry­šių. Vo­kie­ti­jo­je nu­ėjęs į bet ko­kią įmo­nę ga­li su­tik­ti ara­ba­kal­bį va­do­vą, jis pa­dės sėk­min­gai in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką. Ne­ga­liu nu­sa­ky­ti pro­cen­tais, bet re­tas ku­ris tu­ri ang­lų kal­bos pa­grin­dų (...). Kai ku­rie su­tin­ka įdar­bin­ti, bet už mi­ni­mu­mą“, – pa­sa­ko­jo ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų at­sto­vė.

Pa­gal ES su­si­ta­ri­mą, Lie­tu­va iki šių me­tų rug­sė­jo įsi­pa­rei­go­jo per­kel­ti 1105 pa­bė­gė­lius. Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, į Lie­tu­vą jau bu­vo per­kel­ti 262 pa­bė­gė­liai, tik ke­lio­li­ka jų ap­si­gy­ve­no ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se, o apie 180 jau iš­vy­ko į ki­tas vals­ty­bes. R.Mi­ku­lė­no tei­gi­mu, iš­vy­ku­siems as­me­nims po mė­ne­sio stab­do­mas iš­mo­kų mo­kė­ji­mas.

Šiuo me­tu pa­bė­gė­liams per ke­lis mė­ne­sius trun­kan­tį in­teg­ra­ci­jos lai­ko­tar­pį mo­ka­mos 71 eu­ro mė­ne­si­nės iš­mo­kos smul­kioms iš­lai­doms, per­si­kė­lus į sa­vi­val­dy­bes, tri­jų as­me­nų šei­ma gau­na 408 eu­rus, dvie­jų as­me­nų – 306, jei tai yra vie­nas as­muo, jis gau­na 204 eu­rus. Jei šei­mo­je yra dau­giau nei trys as­me­nys, už kiek­vie­ną pa­skes­nį mo­ka­ma 51 eu­ras. Po pu­sės me­tų iš­mo­kos ma­žė­ja per­pus, jos mo­ka­mos iki me­tų. Pa­bė­gė­liai taip pat gau­na vien­kar­ti­nes iš­mo­kas įsi­kur­ti – 204 eu­rus su­au­gu­sia­jam ir 102 eu­rus vai­kui.