Į Vilnių planuojama perkelti irakiečių šeimas
Lie­pos pra­džio­je į Lie­tu­vą pla­nuo­ja­ma per­kel­ti ke­tu­rias nuo per­se­kio­ji­mo bė­gan­čias ira­kie­čių šei­mas.

Per­kė­li­mą ini­ci­juo­jan­čio Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­to“ Už­sie­nie­čių in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mos va­do­vė Il­ma Skuo­die­nė BNS sa­kė, kad šiuo me­tu bai­gia­mas de­rin­ti ke­tu­rių krikš­čio­nių šei­mų at­vy­ki­mas. Jos tu­rė­tų ap­si­gy­ven­ti Vil­niaus mies­te, jo­mis rū­pin­sis Vil­niaus mies­to par­api­jų bend­ruo­me­nės.

Šioms šei­moms iš­lai­ky­ti Vil­niaus mies­to baž­ny­čio­se bus ren­ka­mos au­kos, gy­ven­to­jai kvie­čia­mi pri­si­dė­ti ne tik pi­ni­gais, bet ir su­si­tik­ti su pa­bė­gė­liais, kar­tu pra­leis­ti lais­va­lai­kį, pa­sik­vies­ti į sve­čius, pa­dė­ti pa­žin­ti Vil­nių, taip pa­de­dant su­si­pa­žin­ti su ša­lies kul­tū­ra ir tra­di­ci­jo­mis.

At­vyks­tan­čius ira­kie­čius nu­ma­to­ma mo­ky­ti lie­tu­vių kal­bos, su­pa­žin­din­ti su Lie­tu­vos is­to­ri­ja.

Ira­ke ma­žu­mą su­da­ran­čios krikš­čio­nių bend­ruo­me­nės yra per­se­kio­ja­mos to­kių gink­luo­tų gru­puo­čių kaip dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mas „Is­la­mo vals­ty­bė“. Gru­puo­tės di­de­liu mas­tu vyk­do bru­ta­lius žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus, ren­gia prieš ci­vi­lius as­me­nis nu­kreip­tus iš­puo­lius, eg­ze­ku­ci­jas, žu­dy­mus, gro­bi­mus, ža­gi­ni­mus.

2014 me­tų žie­mą į Lie­tu­vą at­vy­ko 40 taip pat per­se­kio­tų krikš­čio­nių iš Si­ri­jos, jų pri­ėmi­mu rū­pi­no­si Lie­tu­vos evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čia.