Į Vilnių iš Ukrainos atvyko 17 vaikų
Šeš­ta­die­nį į Vil­nių au­to­bu­su at­vy­ko 17 ukrai­nie­čių vai­kų, ku­riems Lie­tu­vo­je bus su­reng­ta pa­lai­ky­mo sto­vyk­la.

10 - 15 me­tų am­žiaus vai­kai at­vy­ko iš Slo­vians­ko, Lu­gans­ko, Lvo­vo, Čer­ka­sų, Char­ko­vo, Vi­ny­cios, Ter­no­po­lio, Ki­je­vo. Lie­tu­vo­je jie vie­šės iki sau­sio 16 die­nos. Sve­čiai bus ap­gy­ven­din­ti lie­tu­vių šei­mo­se. Vai­kų tė­vai ka­riau­ja Ry­tų Ukrai­no­je, žu­vę ar­ba yra ka­ro pa­bė­gė­liai.

Vai­kus iš Ukrai­nos ly­din­ti, Ma­žo­jo­je Ukrai­nos moks­lų aka­de­mi­jo­je dir­ban­ti Iry­na Koz­len­ka tei­gė be­si­ti­kin­ti, kad sa­vai­tė Lie­tu­vo­je ati­trauks vai­kus nuo ka­ro me­tu pa­ti­ria­mo stre­so.

„Lie­tu­va pa­de­da Ukrai­nai šio­je si­tua­ci­jo­je. Kai kas tai va­di­na hib­ri­di­niu, ta­čiau ga­li­ma tai va­din­ti ti­kru ka­ru, to­dėl šei­mos, tė­vai pri­va­lo gin­ti Ukrai­nos lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę. O vai­kai tuo tar­pu ken­čia nuo ne­pa­kan­ka­mo dė­me­sio. Lie­tu­va nu­spren­dė pa­lai­ky­ti šias šei­mas, bent sa­vai­tei ati­trauk­ti vai­kus nuo to stre­so“, - BNS šeš­ta­die­nį sa­kė I.Koz­len­ka.

Taip pat vai­kus į Lie­tu­vą ly­din­čios, Ki­je­vo eko­no­mi­kos, eko­lo­gi­jos ir tei­sės ins­ti­tu­te dir­ban­čios Liu­bo­vės Li­sovs­kos tei­gi­mu, nė vie­nas iš at­vy­ku­sių vai­kų anks­čiau nė­ra bu­vęs Lie­tu­vo­je.

„Jie tru­pu­tį jau­di­na­si, ta­čiau ti­ki­mės, kad jie elg­sis čia gra­žiai, nes pa­tys vai­kai la­bai ge­ri“, - BNS sa­kė L.Li­sovs­ka.

„Mes la­bai lai­min­gi, kad tu­ri­me to­kius ry­šius su Lie­tu­va ir mes ži­no­me, ko­kios Lie­tu­va lai­ko­si po­zi­ci­jos mū­sų ša­lies at­žvil­giu si­tua­ci­jo­je, ku­rio­je mes at­si­dū­rė­me. Mes ži­no­me, kaip Lie­tu­va už­si­dir­bo sa­vo ne­prik­lau­so­my­bę. Mes la­bai lai­min­gi, kad pas jus vis­kas ge­rai ir la­bai ti­ki­mės, kad pas mus pa­ga­liau bus tai­ka, vai­kai mo­ky­sis mo­kyk­lo­se, ko jie šiuo me­tu ne­da­ro Ry­tų Ukrai­no­je. No­ri­me, kad šiais me­tais pa­si­baig­tų ka­ras, kad 2015 me­tai bū­tų ge­res­ni nei 2014. To­kios pas mus vil­tys. O šei­moms, Jau­ni­mo cen­trui ir lie­tu­viams vai­kams esa­me la­bai dė­kin­gi“, - pri­dū­rė ji.

Vai­ką į šei­mą pri­ėmu­si Da­lia Kir­šie­nė sa­kė, kad tai yra tie­sio­gi­nis bū­das iš­reikš­ti Ukrai­nai pa­lai­ky­mą.

„Ma­tyt, da­ro­me tai iš idė­jos. Ga­li skelb­ti, šū­kau­ti, pik­tin­tis, sa­ky­ti, kad pa­lai­kai Ukrai­ną, bet aš ma­nau, kad čia yra tie­sio­gi­nis bū­das par­ody­ti pa­lai­ky­mą, nors da­le­lę gė­rio tiems vai­kams ati­duo­ti“, - tei­gė ji.

Sto­vyk­los prog­ra­mo­je nu­ma­ty­ta eks­kur­si­jų, pra­mo­gų kar­tu su bend­raam­žiais lie­tu­viais: me­nų dirb­tu­vės, spor­to už­siė­mi­mai, ryt­me­čiai bei va­ka­ro­nės Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cen­tre, pra­mo­gos ba­tu­tų cen­tre „Sky­park“, 3D fil­mo per­žiū­ra „Mul­ti­ki­no“, le­do ri­tu­lio už­siė­mi­mas su „Hoc­key Punks“, mu­zie­jai bei ark­lių kin­ki­niai Ker­na­vė­je, edu­ka­ci­nė prog­ra­ma „Val­do­vų rū­muo­se“, su­si­ti­ki­mas su Lais­vės gy­nė­jais Sei­me.

Šią pa­lai­ky­mo sto­vyk­lą ukrai­nie­čiams ren­gia Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cen­tras su par­tne­riais Lie­tu­vo­je ir Ukrai­no­je. Vai­kus ne­ra­miuo­se re­gio­nuo­se su­rink­ti pa­dė­jo Ki­je­vo eko­no­mi­kos, eko­lo­gi­jos ir tei­sės ins­ti­tu­tas, įmo­nė „E­co­li­nes“ at­ve­ža juos iš Ki­je­vo į Vil­nių, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „InLt“ ski­ria au­to­bu­są vi­sai sto­vyk­los prog­ra­mai, bend­ro­vė „En­re­la“ siu­va ke­pu­res ir džem­pe­rius.