Į Vilnių atvyksta naujoji JAV ambasadorė
Lie­tu­vo­je lau­kia­ma nau­jo­sios JAV dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės Vil­niu­je va­do­vės. Pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skir­to­ji am­ba­sa­do­rė An­ne Hall bu­vo pri­saik­din­ta Va­šing­to­ne.

JAV am­ba­sa­da Vil­niu­je pra­ne­šė, jog A. Hall bu­vo pri­saik­din­ta pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, o nau­jo­sios am­ba­sa­do­rės mū­sų ša­ly­je lau­kia­ma jau vi­sai ne­tru­kus.

Kaip skel­bia JAV vals­ty­bės de­par­ta­men­tas, A. Hall – kar­je­ros dip­lo­ma­tė, tu­rin­ti mi­nis­trės pa­ta­rė­jo ran­gą. Nuo 2014 me­tų iki šiol ji dir­bo JAV vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jo van­de­ny­nų ir tarp­tau­ti­nei ap­lin­kos ir moks­lo po­li­ti­kai pir­mą­ja pa­va­duo­to­ja.

Dip­lo­ma­tei ge­rai pa­žįs­ta­ma Lie­tu­va, nes 2010–2013 me­tais ji dir­bo JAV am­ba­sa­do­rės pa­va­duo­to­ja ir ku­rį lai­ką ėjo lai­ki­no­sios rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nės par­ei­gas JAV am­ba­sa­do­je Vil­niu­je. Be is­pa­nų, por­tu­ga­lų, ki­nų man­da­ri­nų, len­kų kal­bų A. Hall mo­ka ir lie­tu­viš­kai.