Į Vilnių atvyksta naujasis Latvijos prezidentas
Pir­ma­die­nį pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­tiks su dar­bo vi­zi­to į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čiu nau­juo­ju Lat­vi­jos pre­zi­den­tu Rai­mon­du Vė­juo­niu. Tai – pir­ma­sis nau­jai iš­rink­to kai­my­ni­nės ša­lies va­do­vo vi­zi­tas Lie­tu­vo­je ir an­tra jo ke­lio­nė į už­sie­nį po prie­sai­kos.

Kaip ži­no­ma, pir­ma­jam vi­zi­tui R. Vė­juo­nis pa­si­rin­ko Es­ti­ją. Su­si­ti­ki­me Vil­niu­je pre­zi­den­tai ap­tars Bal­ti­jos re­gio­nui ir vi­sai Eu­ro­pos Są­jun­gai ak­tua­lius klau­si­mus, da­bar­ti­nę re­gio­no sau­gu­mo si­tua­ci­ją ir bend­ra­dar­bia­vi­mo sau­gu­mo sri­ty­je stip­ri­ni­mą, pa­dė­tį Ukrai­no­je ir Mins­ko su­si­ta­ri­mų įgy­ven­di­ni­mo pa­žan­gą. Taip pat bus kal­ba­ma apie prie­mo­nes, skir­tas ko­vai su vis in­ten­sy­vė­jan­čia pro­pa­gan­da. Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos va­do­vai ap­tars dvi­ša­lį po­li­ti­nį ir eko­no­mi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą. Abi ša­lys tu­ri daug bend­rų in­te­re­sų ir ener­ge­ti­kos, trans­por­to pro­jek­tų, ku­rie sėk­min­gai vys­to­mi. Su­si­ti­ki­me bus ap­tar­ti ir vi­sai ES svar­būs klau­si­mai – Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mos to­les­nis vys­ty­ma­sis, Grai­ki­jos kri­zės spren­di­mai. Taip pat bus apž­velg­ti Lat­vi­jos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai re­zul­ta­tai.

Nau­ja­sis Lat­vi­jos pre­zi­den­tas R. Vė­juo­nis bu­vo iš­rink­tas bir­že­lio 3 die­ną, pri­sie­kė lie­pos 8 die­ną. Pre­zi­den­tą Lat­vi­jo­je ren­ka ša­lies par­la­men­tas.