Į Vilnių atvyksta EBPO vadovas
Į Vil­nių at­vyks­ta vie­nos įta­kin­giau­sių pa­sau­ly­je or­ga­ni­za­ci­jų – Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) – ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius An­ge­las Gur­ria.

Pir­ma­die­nį jis su­si­tiks su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te – po­kal­by­je bus ap­tar­tas Lie­tu­vos sto­ji­mo į EB­PO pro­ce­sas bei sri­tys, ku­rioms bū­ti­nos re­for­mos.

A.Gur­ria pri­sta­tys EB­PO at­lik­tą Lie­tu­vos eko­no­mi­nę apž­val­gą – iš­sa­mų vals­ty­bės pa­žan­gos įver­ti­ni­mą, ku­ris par­odo, kaip eko­no­mi­nė po­li­ti­ka ga­li pa­ska­tin­ti il­ga­lai­kį ša­lies au­gi­mą.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, na­rys­tė EB­PO at­neš di­de­lę po­li­ti­nę ir eko­no­mi­nę nau­dą Lie­tu­vai – iš­augs tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės ir už­sie­nio in­ves­tuo­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas vals­ty­be, su­ma­žės ša­lies sko­li­ni­mo­si kaš­tai, pa­dau­gės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų, pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

An­tra­die­nį A.Gur­ria ir D.Gry­baus­kai­tė Vil­niaus Uni­ver­si­te­te ati­da­rys du pa­žan­giau­sius Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne moks­li­nių ty­ri­mų cen­trus ir Eu­ro­pos bran­duo­li­nių moks­li­nių ty­ri­mų or­ga­ni­za­ci­jos CERN par­odą, ku­ri veiks 3 mė­ne­sius ir ku­rio­je bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su mo­der­niau­siais ty­ri­mais, Vi­sa­tos at­si­ra­di­mo rai­da, pa­ma­ty­ti di­džio­jo da­le­lių grei­tin­tu­vo mo­de­lį.

Ofi­cia­lų pra­šy­mą tap­ti EB­PO na­re Lie­tu­va įtei­kė 2002 me­tais, o pra­dė­ti sto­ji­mo pro­ce­są ji pa­kvies­ta 2015 me­tų bir­že­lį. Šie­met sau­sį ša­liai įteik­tas pra­di­nis me­mo­ran­du­mas. Lie­tu­va or­ga­ni­za­ci­jos na­re no­rė­tų tap­ti ne vė­liau kaip 2018 me­tais.

Lie­tu­va ak­ty­viai da­ly­vau­ja EB­PO ko­mi­te­tuo­se ir dar­bo gru­pė­se, jos at­sto­vai bend­ra­dar­biau­ja su EB­PO eks­per­tais kon­ku­ren­ci­jos stip­ri­ni­mo, eko­no­mi­kos li­be­ra­li­za­vi­mo ir ko­vos su ko­rup­ci­ja sri­ty­se. Ša­lis taip pat pri­si­de­da tei­kiant EB­PO par­amą Ukrai­nai.

Dėl itin griež­tų rei­ka­la­vi­mų EB­PO na­rė­mis ga­li tap­ti tik itin eko­no­miš­kai stip­rios, skaid­rios ir ino­va­ty­vios vals­ty­bės. Šis klu­bas da­bar vie­ni­ja 34 ša­lis.