Į Vilnių atvežti kariliono varpai
Šian­dien į Šv. apaš­ta­lų Pi­ly­po ir Jo­kū­bo baž­ny­čią at­ga­ben­tas 61 ka­ri­lio­no var­pas. Šiuo me­tu var­pai yra iš­kraus­to­mi, o nuo ry­to­jaus jau bus ga­li­ma juos pa­ma­ty­ti eks­po­zi­ci­jo­je. 

Nu­ma­ty­ta, kad Vil­niaus ka­ril­jo­nas bus di­džiau­sias Lie­tu­vo­je, mo­der­niau­sias ir vie­nas įspū­din­giau­sių re­gio­ne – tu­rės net 61 var­pą, ku­rių ma­žiau­sio svo­ris – 8 kg, o di­džiau­sio – 3360 kg. Nuo bir­že­lio 23 iki 27 die­nos Šv. apaš­ta­lų Pi­ly­po ir Jo­kū­bo baž­ny­čio­je bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti eks­po­nuo­ja­mus var­pus, o bir­že­lio 28 die­ną vyks iš­kil­min­ga jų šven­ti­ni­mo ce­re­mo­ni­ja. Apie tai LŽ jau ra­šė anksčiau.

Ka­ril­jo­nas – ypa­tin­gas ins­tru­men­tas, vie­na ryš­kiau­sių jo sa­vy­bių – in­di­vi­dua­lu­mas, nes dvie­jų vie­no­dų ins­tru­men­tų pa­sau­ly­je nė­ra.

Bir­že­lio 28 d., 18 val., sek­ma­die­nį, iš­kil­min­gų va­ka­ri­nių mi­šių me­tų, var­pai bus pa­šven­tin­ti – ka­ri­lio­ną šven­tins Jo Ek­se­len­ci­ja Vil­niaus vys­ku­pas Gin­ta­ras Gru­šas. Po ce­re­mo­ni­jos Šv. apaš­ta­lų Pi­ly­po ir Jo­kū­bo baž­ny­čio­je kon­cer­tuos vals­ty­bi­nis cho­ras „Vil­nius“, ku­ris at­liks kom­po­zi­to­rių A. Pärt, V. Pū­ce, E. Ešen­valds, H. Ny­berg, M. Ar­cher kū­ri­nius. Jau ki­tą die­ną po pa­šven­ti­ni­mo at­vyks­tan­tys meis­trai iš Olan­di­jos pra­dės var­pų kė­li­mo į bokš­tą, mon­ta­vi­mo ir de­ri­ni­mo dar­bus, truk­sian­čius ke­lias sa­vai­tes. Ka­ril­jo­no kon­cer­ti­nis de­biu­tas nu­ma­to­mas rug­sė­jo 6 die­ną, ati­da­rant penk­tą tarp­tau­ti­nį Šv. Jo­kū­bo sa­kra­li­nės cho­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lį.

Ka­ri­lio­nu skam­bi­na­ma la­bai įvai­ri mu­zi­ka – nuo pa­pras­tų liau­dies dai­nų iki su­dė­tin­gų kla­si­ki­nių, šiuo­lai­ki­nių, vir­tuo­zi­nių kū­ri­nių, džia­zo mu­zi­kos. Ka­ri­lio­nas daž­nai de­ri­na­mas su ki­tų ins­tru­men­tų mu­zi­ka – vie­nu me­tu gro­ja ir sim­fo­ni­nis or­kes­tras, dai­nuo­ja cho­rai, so­lis­tai.

Mo­der­nus ka­ri­lio­nas baž­ny­čio­je įren­gia­mas įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Ka­ri­lio­no įren­gi­mas Šv. Apaš­ta­lų Pi­ly­po ir Jo­kū­bo do­mi­ni­ko­nų baž­ny­čios bokš­te I eta­pas“ (pro­jek­to Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-03-004), fi­nan­suo­ja­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės par­amos lė­šo­mis, pa­gal prie­mo­nę „VP3-1.3-ŪM-02-V Vie­šų­jų ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų komp­lek­siš­kas pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms”, bend­ra pro­jek­to ver­tė – 1,709 mln. eur.