Į Vilnių atskraidinti gydytis 7 Ukrainos kariai
Penk­ta­die­nio va­ka­rą Vil­niaus tarp­tau­ti­nia­me oro uos­te nu­si­lei­do Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės lėk­tu­vas „Spar­tan“, ku­rio įgu­la iš Ki­je­vo par­skrai­di­no sep­ty­nis Ry­tų Ukrai­no­je su­žeis­tus an­ti­te­ro­ris­ti­nės ope­ra­ci­jos da­ly­vius.

Ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bos vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas, vyr. lei­te­nan­tas Dau­gir­das An­tu­lis sa­kė, kad vie­nas Ukrai­nos ka­rys bu­vo iš­neš­tas ant ne­štu­vų, ki­ti ju­dė­jo sa­vo jė­go­mis.

„Vi­si prieš tai bu­vo gy­dy­ti Ukrai­no­je, Ukrai­na vė­liau at­rin­ko gy­dy­mo tę­si­mui Lie­tu­vo­je. Ke­tu­ri bus gy­do­mi Ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tre Drus­ki­nin­kuo­se, ki­ti trys - Vil­niaus mie­to li­go­ni­nė­se“, - sa­kė D.An­tu­lis.

Ka­rius iš Ki­je­vo į Vil­nių ly­dė­jo Lie­tu­vos ka­ro me­di­kas. Vil­niaus oro uos­te su­žeis­tuo­sius pa­si­ti­ko ir į gy­dy­mo įstai­gas per­ve­žė Ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bos ir ci­vi­li­nės grei­to­sios pa­gal­bos trans­por­tas.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) in­for­ma­vo, kad per­nai Lie­tu­va fi­nan­sa­vo 43 Ukrai­nos ka­rių ir ci­vi­lių, ku­rie nu­ken­tė­jo ne­ra­mu­mų Ukrai­no­je, gy­dy­mą.

Įvai­riai hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai Ukrai­nai Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė iš vi­so sky­rė apie mi­li­jo­ną li­tų. Be ka­rių ir ci­vi­lių gy­dy­mo, už juos į Ukrai­ną siųs­ti hu­ma­ni­ta­ri­niai kro­vi­niai, į Lie­tu­vą pa­kvies­ti ka­ro naš­lai­čiai. Hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos Ukrai­nai tei­ki­mu už­sii­ma ir ša­lies ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

Lie­tu­va taip pat per­da­vė Ukrai­nos ka­riuo­me­nei gink­luo­tės ele­men­tų.