Į vietos valdžios olimpą kopta sąžiningai
Per sa­vi­val­dos rin­ki­mus ki­lę įta­ri­mai dėl gal­būt ne­tei­sė­to kai ku­rių kan­di­da­tų po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo su­bliūš­ko. Iš Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) gau­tą in­for­ma­ci­ją pa­ti­kri­nu­si Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) kons­ta­ta­vo jo­kių pa­žei­di­mų ne­įž­vel­gu­si.

Ty­ri­mų bu­vo im­ta­si, kai Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­riui kon­ser­va­to­riui And­riui Ku­bi­liui sau­sį ki­lo įta­ri­mų, kad kai ku­rie val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos (DP) kan­di­da­tai į sos­ti­nės ta­ry­bą lė­šų po­li­ti­nei kam­pa­ni­jai ski­ria kur kas dau­giau, nei lei­džia pa­ja­mos. Sa­vo nuo­gąs­ta­vi­mus par­la­men­ta­ras iš­dės­tė Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK). Ši nu­spren­dė pa­si­do­mė­ti ne tik “dar­bie­čių”, bet ir ki­tų par­ti­jų rin­ki­mų kam­pa­ni­jai gau­to­mis au­ko­mis. Mo­kes­čių ins­pek­to­rių pa­pra­šy­ta pa­ti­krin­ti 17 sąs­kai­tų.

Su­do­mi­no ke­tu­ri asmenys

VMI ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Da­rius Bu­ta LŽ sa­kė, kad pa­gal VRK pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją dėl gal­būt ne­tei­sė­to po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių fi­nan­sa­vi­mo Vil­niaus aps­kri­ties vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja at­li­ko pen­kis ope­ra­ty­vius pa­ti­kri­ni­mus. Sos­ti­nės mo­kes­čių ins­pek­to­riai ty­rė, ar raš­te nu­ro­dy­ti as­me­nys tu­rė­jo pa­kan­ka­mai pa­ja­mų po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų au­koms su­teik­ti ir ar jos ap­mo­kes­tin­tos įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka.

“Šiuo me­tu ga­li­me tik par­eikš­ti, kad dėl ke­tu­rių as­me­nų in­for­ma­ci­ja per­duo­ta ver­tin­ti Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bai”, - tei­gė D. Bu­ta.

Anot FNTT at­sto­vo Kę­tu­čio Dir­sės, bir­že­lį iš VMI gau­ta in­for­ma­ci­ja bu­vo pa­ti­krin­ta ir iš­ana­li­zuo­ta. “Jo­kių Bau­džia­mo­jo ko­dek­so nor­mų pa­žei­di­mų ne­nus­ta­ty­ta”, - LŽ sa­kė jis.

Kas tie as­me­nys, dėl ku­rių bu­vo kreip­ta­si į FNTT, nei VMI, nei VRK ne­atsk­lei­džia. LŽ duo­me­ni­mis, vi­si jie pre­ten­da­vo į Vil­niaus mies­to ta­ry­bą, ta­čiau nė vie­nas jų man­da­to taip ir ne­ga­vo. Šios ka­den­ci­jos sos­ti­nės ta­ry­bo­je “dar­bie­čių” aps­kri­tai nė­ra.

Pre­ven­ci­nė akcija

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas, pa­klaus­tas, ko­kią reikš­mę tu­ri ty­ri­mai, ku­rių re­zul­ta­tai pa­aiš­kė­ja po rin­ki­mų pra­ėjus dau­giau nei pu­sei me­tų, mi­nė­jo ke­lis tei­gia­mus as­pek­tus. “Pats krei­pi­ma­sis į mo­kes­čių ins­pek­to­rius jau tu­rė­jo di­džiu­lį efek­tą. Tai bu­vo lyg pers­pė­ji­mas po­li­ti­kams, par­ti­joms, kad lė­šos rin­ki­mų kam­pa­ni­jai tu­ri bū­ti lei­džia­mos pa­gal nu­sta­ty­tas tai­syk­les”, - LŽ sa­kė jis.

Ki­tas tei­gia­mas as­pek­tas tas, jog bu­vo par­ody­ta, kad fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės sis­te­ma nė­ra jau to­kia sky­lė­ta ir kad pi­ni­gus bū­ti­na dek­la­ruo­ti. VRK va­do­vo tei­gi­mu, anks­čiau, kai pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mas per rin­ki­mų kam­pa­ni­jas ne­bu­vo įtei­sin­tas, dau­giau­sia bė­dų ir kil­da­vo dėl au­kų tei­ki­mo. “Ir da­bar dar bū­na ne­su­sip­ra­ti­mų, kai rek­la­mą ap­mo­ka or­ga­ni­za­ci­jos, kai mo­ka­ma tie­sio­giai ži­niask­lai­dai ar­ba sle­pia­ma, kad tai yra po­li­ti­nė rek­la­ma”, - pa­žy­mė­jo Z. Vai­gaus­kas.

To­dėl, jo nuo­mo­ne, krei­pi­mą­si į VMI ga­li­ma lai­ky­ti ir pre­ven­ci­ne prie­mo­ne. Be to, ra­gin­da­mi VRK at­kreip­ti dė­me­sį į “dar­bie­čių” kan­di­da­tus, rek­la­mą pa­si­da­rė ir kon­ser­va­to­riai.

Su­ko­si per lėtai

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma ap­gai­les­ta­vo dėl lė­tų rin­ki­mų fi­nan­sa­vi­mo tei­sė­tu­mo klau­si­mus ti­rian­čių tar­ny­bų ap­su­kų.

“To­kius ty­ri­mus bū­ti­na at­lik­ti be ei­lės, me­tus rei­kia­mas jė­gas, kad rin­kė­jai gau­tų at­sa­ky­mą iki bal­sa­vi­mo. De­ja, mū­sų ins­ti­tu­ci­jos ne­no­ri ar ne­pa­jė­gia dirb­ti pra­smin­gu re­ži­mu, ne­su­vo­kia par­ei­gos pi­lie­čiams”, - LŽ sa­kė jis. Par­la­men­ta­ras ma­no, kad to­kia pa­dė­tis su­tei­kia erd­vės pa­mąs­ty­mams, ar tei­sės ak­tuo­se ne­rei­kė­tų nu­ma­ty­ti ope­ra­ty­vaus to­kių pra­šy­mų ty­ri­mo.

Sau­sį ra­šy­ta­me krei­pi­me­si į VRK A. Ku­bi­lius at­krei­pė dė­me­sį, kad kai ku­rie DP kan­di­da­tai į sos­ti­nės ta­ry­bą, ne­tu­rė­da­mi ypač di­de­lių san­tau­pų, įvai­rias sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­jas per pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų yra par­ėmę šim­ta­tūks­tan­ti­nė­mis su­mo­mis. „Toks fi­nan­sa­vi­mas ke­lia pa­grįs­tų įta­ri­mų, kad ga­li bū­ti šiurkš­čiai pa­žei­džia­mas Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mas”, - tuo­met tei­gė opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

Jam abe­jo­nių su­kė­lė DP kan­di­da­tų Ri­to Vai­gi­no, Be­no Ce­cha­na­vi­čiaus, An­to­ni­nos Grei­čiu­vie­nės ir Ser­ge­jaus Pe­tu­cho au­kos. Kon­ser­va­to­riaus duo­me­ni­mis, R. Vai­gi­nas per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus dau­giau kaip 115 tūkst. li­tų (per 33 tūkst. eu­rų), ar­ba dau­giau nei dviem treč­da­liais sa­vo dve­jų me­tų pa­ja­mų, par­ėmė įvai­rias DP rin­ki­mų kam­pa­ni­jas. A. Ku­bi­lius sa­vo krei­pi­me­si mi­nė­jo ir jau­ną­jį „dar­bie­tį“ B. Ce­cha­na­vi­čių, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ket­vir­ta­kur­sį, ku­ris DP rin­ki­mų kam­pa­ni­jai sky­rė 10 tūkst. li­tų (2900 eu­rų).