Į vidaus reikalų viceministrus socialdemokratai deleguoja J.Pankauską
So­cial­de­mo­kra­tų val­dy­ba nu­spren­dė į vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­trus de­le­guo­ti prem­je­ro pa­ta­rė­ją Jus­tą Pa­nkaus­ką.

An­tra­die­nio ry­tą po­sė­džia­vu­si par­ti­jos val­dy­ba nu­ta­rė, kad iš vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tro pos­to at­sis­ta­ty­di­nu­sį so­cial­de­mo­kra­tą El­vi­ną Jan­ke­vi­čių tu­rė­tų pa­keis­ti 33-ejų J.Pa­nkaus­kas. Jis šiuo me­tu dir­ba prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­ju tu­riz­mui, jau­ni­mui, mig­ra­ci­jai ir in­ves­ti­ci­joms bei ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų klau­si­mais, BNS pa­tvir­ti­no par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, J.Pa­nkaus­kas yra kom­pe­ten­tin­gas ir pa­ty­ręs po­li­ti­kas.

„Ga­liu už­ti­krin­ti, kad šiam jau­nam ir ener­gi­nam žmo­gui ne­trūks­ta ir kom­pe­ten­ci­jos, ir dar­bi­nės pa­tir­ties“, – LRT ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, J.Pa­nkaus­kas yra bai­gęs stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­te.

„Ma­nau, kad pui­kiai jis su­sit­var­kys su ku­ruo­ja­ma sri­ti­mi, ir ti­kiuo­si, kad bus di­džiu­lė par­ama vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui (...) spren­džiant klau­si­mus, ku­rie yra ak­tua­lūs Lie­tu­vai“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

An­tra­die­nio ry­tą vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas su­si­ti­ko su J.Pa­nkaus­ku. Po šio su­si­ti­ki­mo mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Jur­gi­ta Gin­tau­tai­tė BNS sa­kė, kad T.Ži­lins­kui pa­siū­ly­tas kan­di­da­tas at­ro­do tin­ka­mas.

„Spren­di­mas (skir­ti į par­ei­gas) kaip ir yra, bet da­bar bus lau­kia­ma spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pa­žy­mos“, – sa­kė ji.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­sis­ta­ty­di­nęs E.Jan­ke­vi­čius vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas ėjo nuo 2013 me­tų. Vie­na iš jo at­sa­ko­my­bės sri­čių bu­vo mig­ra­ci­jos po­li­ti­ka, įskai­tant pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mą.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos val­dy­ba taip pat svars­tė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­truo Juo­zo Ole­ko pa­ta­rė­ja dir­ban­čios so­cial­de­mo­kra­tės Gin­ta­rės Ja­nu­lai­ty­tės kan­di­da­tū­rą į vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­trus, ta­čiau pa­si­rin­ko J.Pa­nkaus­ką.