Į Ukrainą išvyko nauja Lietuvos karinių instruktorių pamaina
Lie­pos 5 d. į Mo­ky­mo mi­si­ją Ukrai­no­je iš­ly­dė­ta šeš­to­ji Lie­tu­vos ka­ri­nių ins­truk­to­rių pa­mai­na. Ją su­da­ro 16 pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių iš Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ šta­bo, Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­no ir Lie­tu­vos Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio mo­to­ri­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no.

Lie­tu­vos ka­riai Tarp­tau­ti­nia­me tai­kos pa­lai­ky­mo mo­ky­mo cen­tre, Ya­vo­riv po­li­go­ne, kar­tu su JAV ir Ka­na­dos ka­riais vyk­dys Ukrai­nos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ren­gi­mą, or­ga­ni­zuos in­di­vi­dua­lias ir ko­lek­ty­vi­nes pra­ty­bas, pa­gal NA­TO stan­dar­tus mo­kys ope­ra­ci­jų pla­na­vi­mo ir val­dy­mo pro­ce­dū­rų.

Ši pa­mai­na pa­keis dvie­jų mė­ne­sių ro­ta­ci­ją bai­gu­sius, taip pat 16, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­rius. Šeš­ta­jai gru­pei va­do­vau­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ ma­jo­ras Min­dau­gas Stat­kus.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės in­dė­lis į JAV vyk­do­mą Ukrai­nos ka­riuo­me­nės ren­gi­mo prog­ra­mą yra da­lis tei­kia­mos par­amos ruo­šiant Ukrai­nos ka­rius. Ukrai­nos ka­riai yra kvie­čia­mi da­ly­vau­ti įvai­riuo­se Lie­tu­vo­je ka­riuo­me­nės mo­ky­mo įstai­go­se vyks­tan­čiuo­se kur­suo­se, kar­tu su ki­to­mis Bal­ti­jos vals­ty­bė­mis Lie­tu­va fi­nan­suo­ja Ukrai­nos ka­ri­nin­kų mo­ky­mus Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­dže Tar­tu, Es­ti­jo­je.

Nuo pat Ru­si­jos ka­ri­nės ag­re­si­jos Ukrai­no­je Lie­tu­va ak­ty­viai pa­lai­ko Ukrai­nos ne­prik­lau­so­my­bę ir te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą, re­mia Ukrai­ną vi­so­mis įma­no­mo­mis ir tei­siš­kai lei­džia­mo­mis for­mo­mis, įskai­tant ka­ri­nę par­amą.

2014 m. me­tais dvi Lie­tu­vos ins­truk­to­rių pa­mai­nos Ukrai­no­je pa­dė­jo reng­ti Ukrai­nos na­cio­na­li­nės gvar­di­jos ka­rius, o nuo 2015 m. lap­kri­čio mė­ne­sio Lie­tu­vos ka­riai kar­tu su są­jun­gi­nin­kais pra­dė­jo reng­ti re­gu­lia­rios ka­riuo­me­nės pa­da­li­nius. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės par­ame­di­kai drau­ge su ame­ri­kie­čiais pri­si­dė­jo ren­giant Ukrai­nos ka­riuo­me­nės par­ame­di­kus.

Šių me­tų ba­lan­džio 18 d. Ki­je­ve ofi­cia­laus vi­zi­to me­tu Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas su Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­tru ar­mi­jos ge­ne­ro­lu Ste­pa­nu Pol­to­ra­ku (Ste­pan Pol­to­rak) pa­si­ra­šė Lie­tu­vos ir Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jų su­si­ta­ri­mą dėl mo­ky­mų ir pa­ta­ria­mų­jų prog­ra­mų vys­ty­mo ir įgy­ven­di­ni­mo.

Šiuo me­tu, bir­že­lio 27 – lie­pos 8 d., Tarp­tau­ti­nia­me tai­kos pa­lai­ky­mo mo­ky­mo cen­tre, Ya­vo­riv po­li­go­ne, Ukrai­no­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se ‪pra­ty­bos‬‬­‬e „Ra­pid Tri­dent 2016“ da­ly­vau­ja ir Mo­ky­mo mi­si­ją vyk­dan­tys Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­riai. Lie­pos 4–7 d. šio­se pra­ty­bo­se lan­ko­si Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų va­das pul­ki­nin­kas Ar­tu­ras Ja­sins­kas.