Į teisingumo ministrus siūlo J. Sabatausko kanddaitūrą
So­cial­de­mo­kra­tai į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus siū­lo par­la­men­ta­ro Ju­liaus Sa­ba­taus­ko kan­di­da­tū­rą.

To­kį spren­di­mą pir­ma­die­nį ry­te pri­ėmė so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos val­dy­ba, BNS pa­tvir­ti­no par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas. Pa­sak jo, pir­ma­die­nį va­ka­re kan­di­da­tū­ra bus svars­to­ma par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je.

„D.Pe­tro­šius par­ašė par­eiš­ki­mą ir pa­aiš­ki­no, ko­dėl (trau­kia­si), ne­no­ri būt įkai­tas „vals­tie­čių“ vi­di­nių stum­dy­mų­si, tai so­cial­de­mo­kra­tai teiks Ju­liaus Sa­ba­taus­ko pa­var­dę“, – sa­kė A.Sy­sas.

J.Sa­ba­taus­kas sa­ko, jog prie­kaiš­tai D.Pe­tro­šiui ne­tu­rė­jo jo­kio tei­si­nio pa­grin­do, o vie­šai me­ta­mų kal­ti­ni­mų ga­li su­si­lauk­ti bet ku­ris kan­di­da­tas. „Su­si­lauk­ti ga­lė­tų bet ku­ris, tai da­bar tur­būt ma­no ei­lė su­si­lauk­ti kaž­ko­kių kal­bų“, – BNS sa­kė J.Sa­ba­taus­kas. Jis taip pat pa­brė­žė dar ne­sąs kan­di­da­tas, kol tam ne­pri­ta­rė par­ti­jos pre­zi­diu­mas, o ir jo pa­ties spren­di­mas iki va­ka­ro dar ga­li keis­tis.

J.Sa­ba­taus­ko pa­var­dė prieš­ta­rin­ga­me kon­teks­te bu­vo mi­ni­ma per­nai Sei­me strin­gant ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mui: per pre­zi­den­tės su­si­ti­ki­mą su Sei­mo val­dy­ba per­nai lap­kri­tį bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, esą prieš pat slap­tą bal­sa­vi­mą dėl vie­no iš kan­di­da­tų Kai­šia­do­ry­se vy­ko ke­lių par­la­men­ta­rų ir ki­tų as­me­nų su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me ban­dy­ta pa­veik­ti bū­si­mą po­li­ti­kų spren­di­mą. J.Sa­ba­taus­kas ir ki­ti mi­nė­ti par­la­men­ta­rai ne­igė bu­vus to­kį su­si­ti­ki­mą.

Pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė ko­men­tuo­da­ma si­tua­ci­ją žur­na­lis­tams sa­kė, kad Pre­zi­den­tū­ra ne­siaiš­ki­no, ar ją pa­sie­kę pra­ne­ši­mai apie ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo ap­lin­ky­bes su vers­li­nin­kais esą ap­ta­ru­sius Sei­mo na­rius bu­vo tiks­lūs, tai bu­vo „ke­li tiek pa­si­ra­šy­ti, tiek ne­pa­si­ra­šy­ti pra­ne­ši­mai“, ku­rie per­duo­ti tar­ny­boms.

Anks­čiau į tei­sin­gu­mo mi­nis­tro par­ei­gas siū­ly­tas so­cial­de­mo­kra­tas Da­rius Pe­tro­šius at­siė­mė kan­di­da­tū­rą į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus. „No­rė­da­mas ap­sau­go­ti sa­vo šei­mą ir už­kirs­ti ke­lią to­li­mes­nei šmeiž­to kam­pa­ni­jai, at­sii­mu sa­vo kan­di­da­tū­rą į tei­sin­gu­mo mi­nis­tro pos­tą“, – pir­ma­die­nį pa­skelb­ta­me par­eiš­ki­me sa­ko D.Pe­tro­šius.

Taip pat to­kiu žings­niu D.Pe­tro­šius sa­ko sie­kian­tis ap­sau­go­ti bū­si­mą­ją Vy­riau­sy­bę „nuo ne­rei­ka­lin­gų in­tri­gų bei truk­džių dirb­ti“. „Ne­nor­ma­lu, kai vie­no ar ke­lių as­me­nų šmeiž­tas tam­pa įta­kos įran­kiu bū­si­ma­jai Vy­riau­sy­bei ir jos va­do­vui“, – tei­gia D.Pe­tro­šius.

So­cial­de­mo­kra­tams pa­skel­bus sa­vo kan­di­da­tus į mi­nis­trus, vie­nas iš „vals­tie­čių“ de­ry­bi­nin­kų dėl Vy­riau­sy­bės Po­vi­las Urb­šys vie­šai iš­sa­kė abe­jo­nes dėl D.Pe­tro­šiaus ga­li­my­bių ei­ti šias par­ei­gas. P.Urb­šys kal­bė­jo apie ga­li­mas D.Pe­tro­šiaus šei­mos są­sa­jas su prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mu Tau­ra­gės vers­li­nin­ku Arū­nu Pu­ke­liu, pra­var­de Švi­nius. D. Pe­tro­šius dėl apie jį pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos krei­pė­si į tei­sė­sau­gą.