Į švietimo ir mokslo ministro postą siūlo V. Gedvilą
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad ga­vo tei­gia­mą Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) iš­va­dą dėl kan­di­da­to į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus Vy­do Ged­vi­lo re­pu­ta­ci­jos, ir teiks Sei­mo na­rio kan­di­da­tū­rą svars­ty­ti pre­zi­den­tei.

„STT pa­teik­to­je pa­žy­mo­je tei­gia­ma, kad ši ins­ti­tu­ci­ja V.Ged­vi­lą ne­igia­mai cha­rak­te­ri­zuo­jan­čios in­for­ma­ci­jos, va­do­vau­jan­tis Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, ne­tu­ri“, - tei­gia­ma Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me spau­dai.

Prem­je­ras tre­čia­die­nį BNS sa­kė pats skai­tęs mi­nė­tą pa­žy­mą ir ji ti­krai esan­ti pa­lan­ki „dar­bie­čių“ siū­lo­mam kan­di­da­tui.

„Aš ją skai­čiau, kad ji yra pa­lan­ki. Ti­kriau­siai lie­tu­viš­kai mo­ku pers­kai­ty­ti“, - tvir­ti­no Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Pa­sak jo, STT pa­žy­mo­je tik nu­ro­dy­ta, kad „jei­gu bus gau­ta ko­kia nors pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos, mes jus in­for­muo­si­me“.

„Pag­rin­di­nė pa­žy­ma yra be prie­kaiš­tų (...). Nė­ra (abe­jo­nių dėl kan­di­da­to re­pu­ta­ci­jos ir skaid­ru­mo - BNS). La­bai at­sa­kin­gai sa­kau“, - pa­kar­to­jo A.But­ke­vi­čius.

Jis tei­gė ar­ti­miau­siu me­tu šią kan­di­da­tū­rą teik­sian­tis svars­ty­ti pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei.

STT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­kas Rus­la­nas Go­lu­bo­vas BNS pa­tvir­ti­no, kad apie V.Ged­vi­lą STT pa­tei­kė ir kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos me­tu su­rink­tos in­for­ma­ci­jos.

„Įs­ta­ty­mas su­tei­kia tei­sę pa­teik­ti to­kią in­for­ma­ci­ją, jei­gu tam yra pa­grin­do. Tai šiuo at­ve­ju taip ir bu­vo pa­da­ry­ta (...). Ji­nai pa­tei­kia­ma ta­da, ka­da yra pa­grin­do ją pa­teik­ti“, - sa­kė R.Go­lu­bo­vas.

Jis ne­ko­men­ta­vo, ką ro­do to­kios in­for­ma­ci­jos apie as­me­nį pa­tei­ki­mas.

„Tai ro­do pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, ku­rios mes nei ver­ti­na­me, nei ko­men­tuo­ja­me. Mes tie­siog pa­tei­kė­me ją ir tik spren­di­mų pri­ėmė­jai ga­li ją ko­men­tuo­ti“, - pa­brė­žė STT at­sto­vas.

Dar­bo par­ti­ja anks­čiau sa­vo de­le­guo­tą švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trą Dai­nių Pa­val­kį at­šau­kė iš par­ei­gų, nes jis esą ne­vyk­do par­ti­jos ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos. Par­ti­jos pre­zi­diu­mas nu­ta­rė vie­toj jo siū­ly­ti pir­mą­jį Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ką V.Ged­vi­lą.

Mi­nis­trus ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas prem­je­ro tei­ki­mu.

Pre­zi­den­tė kan­di­da­to ne­ko­men­tuo­ja, kol nė­ra ga­vu­si ofi­cia­laus tei­ki­mo.