Į sukarintas stovyklas užsienyje moksleivius vežusiose mokyklose atliekamos kratos
Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros ir Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai tre­čia­die­nį at­lie­ka kra­tas dvie­jų ru­siš­kų mo­kyk­lų ad­mi­nis­tra­ci­nė­se pa­tal­po­se. Jos at­lie­ka­mos ti­riant Vil­niaus mo­ki­nių ve­ži­mą į Ru­si­jos or­ga­ni­zuo­tas su­ka­rin­tas sto­vyk­las.

„Kal­ba­me apie mo­kyk­los va­do­vus ir vie­ną mo­ky­to­ją. Jo­kių pre­ten­zi­jų mo­kyk­los moks­lei­viams pro­ku­ra­tū­ra ne­tu­ri“, - per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ra­mu­tis Jan­ce­vi­čius.

Jis ne­igė ru­siš­kos ži­niask­lai­dos pa­ne­ši­mus, kad moks­lei­viai kal­ti­na­mi Tė­vy­nės iš­da­vi­mu.

Pro­ku­ro­ras ne­atsk­lei­dė, ko par­ei­gū­nai ieš­ko mo­kyk­lo­se. Jis pra­ne­šė, kad kra­tos at­lie­ka­mos ir fi­zi­nių as­me­nų gy­ve­na­mo­se vie­to­se.

„Jei­gu ieš­ko­me, ti­ki­mės su­ras­ti“, - sa­kė pro­ku­ro­ras.

Jis pa­žy­mė­jo, kad kra­tos sank­cio­nuo­tos, jas at­lik­ti mo­kyk­lo­se lei­di­mą da­vė teis­mas.

Pa­sak R.Jan­ce­vi­čiaus, įta­ri­mai kol kas nie­kam nė­ra pa­teik­ti, su­lai­ky­tų as­me­nų taip pat nė­ra. Pro­ku­ro­ro tei­gi­mu, pa­mo­kos dėl kra­tų nė­ra su­tri­ku­sios.

Kaip skelb­ta, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra spa­lį pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pa­dė­ji­mo ki­tai vals­ty­bei veik­ti prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­ką. Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus, ši vei­ka pri­ski­ria­ma prie su­nkių nu­si­kal­ti­mų, už tai gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki sep­ty­ne­rių me­tų.

Tuo­met teig­ta, kad ty­ri­mo me­tu bus sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti Vil­niaus mies­to tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­los moks­lei­vių da­ly­va­vi­mo Ru­si­jo­je ren­gia­mo­se su­ka­rin­to­se sto­vyk­lo­se „So­juz“ ap­lin­ky­bes.

Ty­ri­mas pra­dė­tas su­si­pa­ži­nus su vie­šo­jo­je erd­vė­je skelb­ta in­for­ma­ci­ja, iš­nag­ri­nė­jus Sei­mo na­rio Man­to Ado­mė­no pra­šy­mą, įver­ti­nus ja­me pa­teik­tus fak­tus ir ga­vus pa­pil­do­mus duo­me­nis.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai.

Nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt pa­skel­bė, kad Vil­niaus So­fi­jos Ko­va­levs­ka­jos vi­du­ri­nės mo­kyk­los ir Va­si­li­jaus Ka­ča­lo­vo gim­na­zi­jos moks­lei­viai nuo­lat ve­ža­mi į ru­sų or­ga­ni­zuo­tas su­ka­rin­tas sto­vyk­las.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad ru­sa­kal­bių Vil­niaus mo­kyk­lų di­rek­to­rės nė­ra at­sa­kin­gos už moks­lei­vių iš­vy­kas į Ru­si­jos or­ga­ni­zuo­ja­mas sto­vyk­las, nes jų ten ne­de­le­ga­vo, kons­ta­ta­vo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja.

„Vil­niaus Va­si­li­jaus Ka­čia­lo­vo gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ro­za Di­men­to­va ir Vil­niaus So­fi­jos Ko­va­levs­ka­jos vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Jev­do­ki­ja Va­sil­je­va vyk­ti į Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja­mas sto­vyk­las mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų ne­de­le­ga­vo. Į sto­vyk­las mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai vy­ko va­sa­ros at­os­to­gų me­tu“, - pa­teik­to­se iš­va­do­se nu­ro­dė sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja.

Re­mian­tis šia iš­va­da, mo­kyk­lų va­do­vėms ne­siū­lo­ma tai­ky­ti jo­kios at­sa­ko­my­bės. To­kį spren­di­mą ko­mi­si­ja pri­ėmė iš­nag­ri­nė­ju­si Va­si­li­jaus Ka­čia­lo­vo gim­na­zi­jos di­rek­to­rės ir So­fi­jos Ko­va­levs­ka­jos vi­du­ri­nės mo­kyk­los pa­va­duo­to­jo ug­dy­mui pa­teik­tą žo­di­nę ir raš­tiš­ką in­for­ma­ci­ją.

Nu­sta­ty­ta, kad šios mo­kyk­los „ne­ga­vo kvie­ti­mų da­ly­vau­ti Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ren­gia­mo­se sto­vyk­lo­se“. Ko­mi­si­jos iš­va­do­se nu­ro­do­ma, kad 2014 me­tų bir­že­lio 11 die­ną Va­si­li­jaus Ka­čia­lo­vo gim­na­zi­ja ga­vo tik kvie­ti­mą da­ly­vau­ti sto­vyk­lo­je Kir­gi­zi­jo­je, į ku­rią su gim­na­zi­jos moks­lei­viais vy­ko is­to­ri­jos mo­ky­to­jas Ro­ma­nas Ab­ra­mo­vas. Ta­čiau di­rek­to­rės R.Di­men­to­vos įsa­ky­mo dėl moks­lei­vių ir mo­ky­to­jo da­ly­va­vi­mo sto­vyk­lo­je esą ne­bu­vo.

„R.Di­men­to­va mo­ky­to­jo R.Ab­ra­mo­vo ir gim­na­zi­jos mo­ki­nių vyk­ti į sto­vyk­lą ne­de­le­ga­vo, ta­čiau ži­no­jo apie kvie­ti­mą“, - kons­ta­ta­vo ko­mi­si­ja.

Pro­ku­ro­ras R.Jan­ce­vi­čius taip pat pa­mi­nė­jo „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jos lap­kri­čio vi­du­ry­je par­ody­tą re­por­ta­žą, ku­ria­me pa­sa­ko­ja­ma, jog bu­vęs lai­kraš­čio „Li­tovs­kij kur­jer“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Ana­to­li­jus Iva­no­vas Vil­niaus „San­ta­ros“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, ku­rio­je mo­ko­si ru­sa­kal­biai, ren­gia su­si­ti­ki­mus su moks­lei­viais.

Prieš tai A.Iva­no­vas, tei­gian­tis, kad ren­gia jau­nuo­lius žur­na­lis­to dar­bui, to­je pa­čio­je mo­kyk­lo­je bend­ra­vo su Ru­si­jos am­ba­sa­dos at­sto­vu.

R.Jan­ce­vi­čius sa­kė, kad re­por­ta­že pa­mi­nė­ti fak­tai, am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai taip pat yra ty­ri­mo ob­jek­tai.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis bei vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras, bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Sau­lius Skver­ne­lis po­li­ci­jos kra­tas Vil­niaus mo­kyk­lo­se ma­no bu­vus rei­ka­lin­gas.

„Veiks­mai to­se mo­kyk­lo­se - tai čia yra ty­rė­jų dar­bas, tik vi­sa­da jau­tru, ka­da ko­kie nors veiks­mai at­lie­ka­mi mo­kyk­lo­se. Aš ti­kiuo­si, kad ne­bu­vo per­ženg­tos tos eti­kos ir mo­ki­nių gąs­di­ni­mo ri­bos bar­je­ras. Ži­no­ti, kas vyks­ta, kaip vyks­ta ir ko­dėl vyks­ta, aš ma­nau, kad rei­kia“, - žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė D.Pa­val­kis.

S.Skver­ne­lis, ku­ris pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bu­vo po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras, sa­kė, kad ty­ri­mo de­ta­lės jam ne­bu­vo ži­no­mos.

„Ko­mi­sa­ras ne­pri­va­lo ži­no­ti, nes jis yra tie­siog ad­mi­nis­tra­to­rius, apie kiek­vie­ną iki­teis­mi­nį ty­ri­mą - kryp­tis ir apim­tis, tą tu­ri ži­no­ti ty­rė­jas ir pro­ku­ro­ras, vyk­dan­tis ty­ri­mą ir kon­tro­liuo­jan­tis ty­ri­mą“, - sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras.

Jis tei­gė ne­ma­nan­tis, kad kra­tos šia­me spa­lį pra­dė­ta­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me at­lie­ka­mos per vė­lai.

„Pro­ce­si­niai veiks­mai at­lie­ka­mi ta­da, ka­da rei­kia juos at­lik­ti“, - įsi­ti­ki­nęs S.Skver­ne­lis.

D.Pa­val­kio tei­gi­mu, vie­šu­mas ga­li bū­ti pa­kan­ka­ma reak­ci­ja sie­kiant su­draus­min­ti mo­kyk­las, ku­rios lei­do mo­ki­nius į to­kias sto­vyk­las. Kar­tu jis pa­žy­mė­jo, jog įtar­ti­nai žiū­rint į kiek­vie­ną mo­ki­nių iš­vy­ką bū­tų grįž­ta į so­viet­me­tį.

„Jei­gu už to ne­sto­vi nie­kas, o taip, kaip dek­la­ruo­ja mo­kyk­lų va­do­vai, tai bu­vo, va­din­ki­me, ne­su­sip­ra­ti­mas, no­ras pa­ma­ty­ti pa­sau­lio, ne­įver­ti­ni­mas si­tua­ci­jos ir pa­na­šiai, aš ma­nau, kad to vie­šu­mo ir to bend­ro vi­suo­me­nės ne­ga­ty­vaus spau­di­mo toms mo­kyk­loms už­te­ko, kad jos pa­si­mo­ky­tų. Jei­gu kaž­kas yra gi­liau, mes tą su­ži­no­si­me iš ty­ri­mo“, - kal­bė­jo D.Pa­val­kis.

Jis sa­vo ruo­žtu su­abe­jo­jo, ar ge­rai bū­tų kon­tro­liuo­ti vi­sas moks­lei­vių iš­vy­kas.

„Pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mai, kad Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė su­si­ruo­šė kon­tro­liuo­ti vi­sus mo­kyk­lų mo­ki­nių ne­for­ma­laus iš­va­žia­vi­mo at­ve­jus į vie­ną ar į ki­tą, ar į tre­čią pu­sę. Aš ma­nau, kad ne­tu­ri­me mes grįž­ti į ta­ry­bi­nius lai­kus, ka­da be kom­jau­ni­mo, prof­są­jun­gos ir „part­ko­mo“ re­ko­men­da­ci­jų ne­ga­lė­da­vo žmo­nės va­žiuo­ti į tą ar ki­tą eks­kur­si­ją. Bet, aiš­ku, są­mo­nin­gu­mą ug­dy­ti, švies­ti, aiš­kin­ti ir pri­žiū­rė­ti mes pri­va­lo­me“, - kal­bė­jo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras.