I. Šimonytė: viliuosi intelektualesnių diskusijų
Bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė pri­si­pa­ži­no, kad jai įdo­miau bū­tų va­do­vau­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos, o ne Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai. 

„Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je kar­tą jau bu­vau, ne­ži­nau, ar no­rė­čiau an­trą kar­tą bris­ti į tą pa­tį van­de­nį“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė I. Ši­mo­ny­tė. Svei­ka­tos sis­te­mo­je ji sa­kė ma­tan­ti daug dar­bų, ku­rių ji ne­bi­jo­tų pa­da­ry­ti. „Tur­būt tuo ši po­zi­ci­ja man bū­tų įdo­mi. Bet vis­kas pri­klau­sys nuo rin­ki­mų re­zul­ta­tų“, – tei­gė ji.

Sei­mo dar­bą ge­rai pa­žįs­tan­ti po­li­ti­kė sa­kė no­rė­tų, kad nau­ja­ja­me par­la­men­te vyk­tų „in­te­lek­tua­les­nės dis­ku­si­jos apie rei­ka­lą, o ne apie de­be­sis“. „Kad žmo­nės dis­ku­tuo­tų apie tuos klau­si­mus, ku­rie Lie­tu­vai yra svar­būs, o ne kaž­ko­kius pa­ša­li­nius triukš­mus, ne­tu­rin­čius reikš­mės ša­lies il­ga­lai­kei rai­dai“, – sa­kė I. Ši­mo­ny­tė.