I. Šimonytė suka į politiką
Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė iš­kel­ta opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) kan­di­da­te An­ta­kal­nio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

An­tra­die­nio va­ka­rą jos kan­di­da­tū­rą iš­kė­lė ir vien­bal­siai pa­tvir­ti­no kon­ser­va­to­rių An­ta­kal­nio sky­riaus su­si­rin­ki­mas, BNS tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no TS-LKD pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

„Džiau­giuo­si, kad Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė ap­sisp­ren­dė kan­di­da­tuo­ti į Lie­tu­vos par­la­men­tą kar­tu su at­si­nau­ji­nan­čia TS-LKD ko­man­da. Jos pa­tir­tis, pro­fe­sio­na­lu­mas ir as­me­ni­nės ver­ty­bės yra la­bai rei­ka­lin­gos šian­die­ni­nė­je Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je, kur pa­sta­ruo­ju me­tu įsi­vy­rau­ja vis dau­giau po­pu­liz­mo bei ci­niz­mo ir lie­ka vis ma­žiau in­te­lek­to bei tu­ri­nio“, – BNS sa­kė G.Lands­ber­gis.

Jis sa­kė ti­kįs, kad šis I.Ši­mo­ny­tės ap­sisp­ren­di­mas „pas­ka­tins dar dau­giau dve­jo­jan­čių žmo­nių pa­si­ryž­ti iš­ei­ti iš as­me­ni­nio kom­for­to zo­nos ir pri­si­dė­ti prie bend­rų Lie­tu­vos prob­le­mų spren­di­mo ir vals­ty­bės ėji­mo į prie­kį“.

Su pa­čia I.Ši­mo­ny­te BNS kol kas ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.

Apie I.Ši­mo­ny­tės po­sū­kį į po­li­ti­ką bu­vo skelb­ta ir pra­ėju­siais me­tais prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Ta­čiau tą­kart I.Ši­mo­ny­tė nu­spren­dė ne­siek­ti Vil­niaus me­ro pos­to dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių.

I.Ši­mo­ny­tė nė­ra TS-LKD na­rė. Šiuo me­tu ji dir­ba Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, taip pat dės­to Vil­niaus uni­ver­si­te­te ir yra iš­rink­ta Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ta­ry­bos pir­mi­nin­ke.

2009–2012 me­tais ji dir­bo Lie­tu­vos fi­nan­sų mi­nis­tre A.Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė­je.

Anks­čiau An­ta­kal­ny­je, kur pa­sku­ti­niuo­se par­la­men­to rin­ki­muo­se nu­ga­lė­da­vo bu­vęs par­ti­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius, kon­ser­va­to­riai bu­vo iš­kė­lę ir G.Land­ser­gio kan­di­da­tū­rą, ta­čiau vė­liau G.Lands­ber­gis pa­si­rin­ko kan­di­da­tuo­ti bu­vu­sio­je Sei­mo na­rės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės apy­gar­do­je Kau­ne Ža­lia­kal­ny­je, ku­ria­me taip pat bu­vo iš­kel­tas kan­di­da­tu.

Bu­vęs TS-LKD va­do­vas Sei­mo kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­nas A.Ku­bi­lius Sei­mo rin­ki­muo­se var­žy­sis tik dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je – par­ti­jos są­ra­še.