I. Šimonytė pareikalavo „žuvies ir dešros“
Penk­ta­die­nio va­ka­rą pa­aiš­kė­jus, kad Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) ap­sisp­ren­dė da­ly­vau­ti de­ry­bo­se dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­sia Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), į tai su­rea­ga­vo kon­ser­va­to­riai. 

Su šia par­ti­ja kan­di­da­ta­vu­si, bet par­ti­nio bi­lie­to ne­tu­rin­ti Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ šį kon­ku­ren­tų spren­di­mą pa­va­di­no tenderiu, „kur vi­si da­ly­viai tu­ri siū­ly­ti sa­vo kai­ną už ne­la­bai aiš­kų tu­ri­nį“.

„Pri­me­nu Gin­tau­tui Pa­luc­kui (so­cial­de­mo­kra­tas, Vil­niaus vi­ce­me­ras – red.), kad jis man po And­riaus Ta­pi­no postų apie mo­ky­to­jų tor­tus ža­dė­jo rū­ky­tos žu­vies ir deš­ros, „kai soc­de­mai pra­dės de­ry­bas su „vals­tie­čiais“ dėl koa­li­ci­jos“. Kaip su­pran­tu, „de­ry­bos“ jau anon­suo­tos?“, – penk­ta­die­nio va­ka­rą so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­skel­bė bū­si­mo­ji Sei­mo na­rė, Tė­vy­nės Są­jun­gos – Lie­tu­vos kirkš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) rin­ki­muo­se iš­kel­ta I. Ši­mo­ny­tė.

Kaip ži­nia, TS-LKD bu­vo kvie­čia­ma da­ly­vau­ti for­muo­ja­mo­je val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, ku­rią bu­ria Sei­mo rin­ki­mų nu­ga­lė­to­ja LVŽS. I. Ši­mo­ny­tei, penk­ta­die­nį pa­sku­ti­nę die­ną dir­bu­siai Lie­tu­vos val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, bu­vo prog­no­zuo­ja­ma svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės kė­dė. Ta­čiau kon­ser­va­to­riams ke­liant iki­de­ry­bi­nes są­ly­gas, tar­tis su LVŽS dėl ga­li­mos koa­li­ci­jos pre­li­mi­na­riai su­ti­ko so­cial­de­mo­kra­tai, to­dėl bent kol kas de­ši­nie­siems rea­les­nė – opo­zi­ci­jos vie­ta.

„Ne­su par­ti­jos na­rė, tad ne man par­ti­jai aiš­kin­ti, ką jai veik­ti ir kur jai ei­ti, bet nuo­mo­nės tu­rė­ti tai man ne­truk­do. <...> Nor­ma­lios de­ry­bos/­kon­sul­ta­ci­jos tu­rė­tų pra­si­dė­ti nuo de­ry­bų/­kon­sul­ta­ci­jų ob­jek­to. Fak­tas kaip bly­nas, kad ini­cia­ty­vos tei­sė po to­kio pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­to, ko­kį ga­vo LVŽS, yra tik jų ran­ko­se. Na, tai jie ir tu­ri pa­sa­ky­ti, ko­kios yra pra­di­nės de­ry­bų są­ly­gos, o ne siū­ly­ti po­kal­bi­nin­kui bal­tą la­pą, ant ku­rio šis ga­li nu­si­pieš­ti ką tik no­ri, pri­si­me­nant Vien­gun­gių me­lo­di­jas – nors ir Jel­ci­ną. Ta­da jau po­kal­bi­nin­ko ei­lė sa­ky­ti: tas ir tas tin­ka­ma, tą ir tą ga­lim spręs­ti ki­taip ir gal mū­sų siū­lo­mas va­rian­tas ge­res­nis štai dėl ko­kių prie­žas­čių, o štai anam ne­ga­li­me pri­tar­ti, nes tai pri­nci­pi­nė nuo­sta­ta. Tuo­met ma­tai, ar yra apie ką kal­bė­ti to­liau, nes pa­ža­da­ma aps­vars­ty­ti ta­vo po­zi­ci­jas, ar ne. Ar to­kios de­ry­bos vyks­ta dėl prog­ra­mi­nių nuo­sta­tų, ar dėl pos­tų – čia jau kaip kam įpras­ta, bet es­mė vis tiek ta pa­ti“, – va­ka­re „Fa­ce­book“ pa­skel­bė I. Ši­mo­ny­tė. Ga­li­ma ma­ny­ti, kad taip ji samp­ro­ta­vo apie „vals­tie­čių“ siū­ly­mą par­tne­riams pir­miau­sia ne de­rė­tis, bet kon­sul­tuo­tis, aiš­ki­nan­tis, ar skir­tin­gos po­li­ti­nės par­ti­jos ga­li tu­rė­ti bend­rų są­ly­čio taš­kų.

„Šiuo at­ve­ju de­ry­bos/­kon­sul­ta­ci­jos pra­si­de­da nuo siū­ly­mo iš se­ri­jos „vi­sų ša­lių pro­le­ta­rai – vie­ny­ki­tės“, vie­nok, ne­la­bai aiš­ku, po ko­kia vė­lia­va. Čia ne de­ry­bos, o tenderis kaž­koks, kur vi­si da­ly­viai tu­ri siū­ly­ti sa­vo kai­ną už ne­la­bai aiš­kų tu­ri­nį, ne­bent preziumuotume, kad tas tu­ri­nys – tai LVŽS prog­ra­ma, bet net ir to nie­kas aiš­kiai ne­pa­sa­ko. Apie at­sto­va­vi­mą ir ga­lė­ji­mą pri­siim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus lai­mė­ju­sios par­ti­jos var­du, kas ir­gi par­odo po­žiū­rį į po­kal­bi­nin­kus, ne­ver­ta daug kal­bė­ti, nes jau pri­kal­bė­ta“, – ra­šė I. Ši­mo­ny­tė.

Pa­sak jos, iki rin­ki­mų TS-LKD bei „vals­tie­čiai“ dau­ge­liu klau­si­mų ras­da­vo bend­rą po­žiū­rį, bet esą pa­skui pa­aiš­kė­jo, kad tai ne­bu­vę vi­sos LVŽS ma­ty­mas. „Į smė­lio dė­žę at­ėjo di­de­lis ber­niu­kas ir su­grio­vė vi­sas drau­gin­gai pa­sis­tum­dant sta­ty­tas „bab­kes“ (tu­riu min­ty­je iš smė­lio su ki­bi­rė­liu sta­to­mus sta­ti­nius, ku­riuos taip ma­no vai­kys­tės Nau­ji­nin­kuo­se va­di­no, ne tai, kas ran­da­ma gė­ri­mų dė­žė­se) šauk­da­mas „nie­kas ne­sis­kai­to“, – samp­ro­ta­vo bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė.

Ji pa­dė­ko­jo rin­kė­jams už bal­sus, ati­duo­tus už TS-LKD, ir tuoj pat pa­svars­tė, jog „tur­būt bal­suo­to­jai, bal­suo­da­mi už par­ti­ją, ne­si­ti­ki, kad ji bet ko­kia kaina rausis į val­džią, net jei­gu bū­tų „kvie­čia­ma“ ei­ti cha­lu­jaus par­ei­gas ir ge­riau­siu at­ve­ju su­ge­bės tik už­ga­nė­din­ti vie­no ar ki­to kon­kre­taus as­mens di­de­lį ego pa­vai­ruo­ti ko­kių nors rei­ka­lų ar klau­si­mų mi­nis­te­ri­ją“.

„A­tro­do, soc­de­mams to­kių „par­kių“ ki­lo ma­žiau ir da­bar po gla­dia­to­riš­ko mū­šio už Dar­bo ko­dek­są bus ga­li­ma pa­siū­ly­ti žmo­nėms „dau­giau so­cia­li­nio jau­tru­mo“. Gal dir­bant su nu­li­ne su­tar­ti­mi bus nu­ma­ty­ta ko­kia nors as­me­ni­nė Vy­riau­sy­bės pa­dė­ka ar nuo­trau­ka gar­bės len­to­je. Verk­siu iš juo­ko, kai ma­ne de­ba­tuo­se durninę, jog ne­įma­no­ma, pir­mu bal­sa­vi­mu pri­tars Sodros biu­dže­to iš­va­ly­mui nuo kri­zės lie­ka­mų­jų reiš­ki­nių. Tie­sa, ne­su ti­kra, ar var­gin­sis su­kti sau gal­vas, kuo pri­dengt ana­lo­giš­ką sky­lę vals­ty­bės biu­dže­te. Čia jau ga­lės nau­ja­sis fi­nan­sų mi­nis­tras plūk­tis“, – iro­ni­za­vo I. Ši­mo­ny­tė.