I. Šimonytė palieka banką
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo at­lei­do iš Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos par­ei­gų nau­jo­jo Sei­mo na­re iš­rink­tą Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę.

Su Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­ni­mis de­mo­kra­tais rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­si I. Ši­mo­ny­tė dar­bą Lie­tu­vos ban­ke baigs at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį. Pa­gal Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mą Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jus ir val­dy­bos na­rius ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko tei­ki­mu.

I. Ši­mo­ny­tė Sei­mo na­re An­tak­la­nio rin­ki­mų apy­gar­do­je bu­vo iš­rink­ta pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re. Kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė­je I. Ši­mo­ny­tė bu­vo fi­nan­sų mi­nis­tre.