Į Seimo ŠMKK vadovus bus siūlomas R. Paliukas
Šian­dien Sei­me pri­sie­kus nau­ja­jai švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trei Aud­ro­nei Pi­trė­nie­nei, at­si­lais­vi­nu­si Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to (ŠMKK) va­do­vo kė­dė ža­da­ma „dar­bie­čiui“ Rai­mun­dui Pa­liu­kui.

Sei­mo Dar­bo par­ti­jos (DP) frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys pa­tvir­ti­no, kad į ŠMKK pir­mi­nin­kus bus siū­lo­mas bend­ra­par­tie­tis R. Pa­liu­kas, ku­ris esą tin­ka­miau­sias ei­ti šias par­ei­gas. „Jis tu­ri di­de­lę va­dy­bi­nę dar­bo pa­tir­tį: ir vi­ce­mi­nis­tru, ir įmo­nės va­do­vu bu­vęs. Da­bar Sei­me va­do­vau­ja Jū­ri­nių ir žu­vi­nin­kys­tės rei­ka­lų ko­mi­si­jai, tai­gi tu­ri ir par­la­men­ti­nio dar­bo pa­ty­ri­mą“, - por­ta­lui lzi­nios.lt tei­gė K. Dauk­šys.

Iki šiol R. Pa­liu­kas pri­klau­sė Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui, ta­čiau dar šian­dien bu­vo per­kel­tas į ŠMKK. Tuo pa­čiu Sei­mas su­ma­ži­no Ap­lin­kos ap­sau­gos na­rių skai­čių nuo 10 iki 9 iki pa­di­di­no ŠMKK na­rių skai­čių nuo 12 iki 13.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad ko­mi­te­tas ren­ka pir­mi­nin­ką, ku­ri tvir­ti­na par­la­men­tas.