Į Seimą šiuo metu patektų 4 partijos
Jei­gu rin­ki­mai į Sei­mą vyk­tų ki­tą sek­ma­die­nį, į par­la­men­tą pa­tek­tų ke­tu­rios po­li­ti­nės par­ti­jos, ro­do dien­raš­čius „Kau­no die­na“ ir „Klai­pė­da“ lei­džian­čios bend­ro­vės „Die­na Me­dia News“ už­sa­ky­mu „Vil­mo­rus“ at­lik­ta apk­lau­sa.

„Kau­no die­na“ ra­šo, kad, apk­lau­sos duo­me­ni­mis, rin­ki­muo­se ge­ro­kai pir­mau­ja Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – ją pa­lai­ky­tų 18,2 proc. rin­kė­jų, po jų se­ka Lie­tu­vos ža­lių­jų ir vals­tie­čių są­jun­ga su 12 proc. rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo bal­sų, Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – 10,9 proc. ir Dar­bo par­ti­ja – 8,8 proc. Už par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bal­suo­tų 4,6 proc. res­pon­den­tų, tad ji kol kas ba­lan­suo­ja ant 5 proc. ri­bos, ku­rią per­žen­gus pa­ten­ka­ma į Sei­mą.

Už Li­be­ra­lų są­jū­dį bal­suo­tų 2,9 proc. res­pon­den­tų, 17,5 proc. apk­laus­tų­jų ne­ži­no už ką bal­suo­tų, o 12,7 proc. tei­gia ne­bal­suo­sian­tys.

Apk­lau­sa at­lik­ta rugp­jū­čio 26–29 die­no­mis, jos me­tu apk­laus­ti 1005 vy­res­ni nei 18 me­tų res­pon­den­tai.