Į Seimą – kavos už 20 centų
Iš Sei­me įreng­tų ka­vos au­to­ma­tų pils­to­ma ka­va lan­ky­to­jus ste­bi­na kai­na. Pi­ges­nės ka­vos Vil­niu­je nė ne­ra­si. Puo­de­lį įvai­rių rū­šių ka­vos Sei­mo rū­muo­se ga­li­ma nu­si­pirk­ti už 20 cen­tų. Ka­va čia ke­lis­kart pi­ges­nė nei ki­to­se vals­ty­bės įstai­go­se ar Vil­niaus vie­šo­sio­se erd­vė­se.

Dau­giau kaip de­šimt­me­tį Sei­me ka­vą iš au­to­ma­tų par­duo­dan­ti bend­ro­vė tei­gia, kad siū­ly­da­ma pa­slau­gas tiek Sei­mo na­riams, tiek ki­tiems klien­tams įver­ti­na in­di­vi­dua­lius no­rus ir po­rei­kius bei kon­ku­ren­ci­nę ap­lin­ką.

„Ne­rea­li“ kaina

Vie­ną penk­ta­die­nį į Sei­mo rū­mus už­su­ku­si vals­ty­bės tar­nau­to­ja Joa­na ge­ro­kai nu­ste­bo – ka­va iš apa­ra­to čia „ne­rea­liai“ pi­gi. „Pap­ras­tai, pri­klau­so­mai nuo vie­tos, iš apa­ra­to pils­to­ma ka­va vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja apie 50 cen­tų už puo­de­lį, ta­čiau Sei­me jos ga­li­ma nu­si­pirk­ti už 20 cen­tų. Daug kur per­ku ka­vą iš to­kių au­to­ma­tų, bet taip pi­giai dar nie­kur ne­ma­čiau“, – pa­sa­ko­jo vals­ty­bės tar­nau­to­ja.

Mo­te­ris ste­bė­jo­si, ko­dėl ki­tur už ka­vą mo­ka dvi­gu­bai ar net tri­gu­bai bran­giau: sa­vo dar­bo­vie­tė­je – Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bo­je – 45 cen­tus, sos­ti­nės Vai­kų ir jau­ni­mo cen­tre, kur lan­ko ba­sei­ną, – 60 cen­tų už puo­de­lį. „Gal Sei­mo na­riams ir jų sve­čiams tai­ko­ma ko­kia nors spe­cia­li nuo­lai­da?“ – svars­tė vil­nie­tė.

„Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­si­do­mė­jus, kiek ka­va iš au­to­ma­tų kai­nuo­ja ki­to­se Vil­niaus vie­to­se, iš­aiš­kė­jo, kad Sei­mo na­riai ją ge­ria ko­ne už dy­ką.

An­tai Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je iš ka­vos au­to­ma­to par­duo­da­mas vi­du­ti­nio dy­džio puo­de­lis esp­re­so ar juo­dos ka­vos kai­nuo­ja 50 cen­tų, ka­pu­či­no – 60–70 cen­tų, la­tės – 1 eu­ras. Į di­de­lį puo­de­lį iš au­to­ma­to bus įpil­ta esp­re­so, ka­pu­či­no ar la­tės ka­vos už 1 eu­rą. Nors ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je įreng­ta ko­ne de­šim­tys skir­tin­gų tie­kė­jų au­to­ma­tų, ka­vos kai­nos be­veik iden­tiš­kos. Ta­čiau ka­vos už 20 cen­tų, kaip Sei­me, nu­si­pirk­ti ne­pa­vyks.

Ka­vos au­to­ma­tus įren­gu­sios įmo­nės ne­mo­ka už ga­li­my­bę rek­la­muo­tis ir pre­kiau­ti ša­lies par­la­men­te.

Pa­na­šios kai­nos ir gre­ta esan­čio­je Vil­niaus au­to­bu­sų sto­ty­je. Tie­sa, pa­ieš­ko­jus čia ga­li­ma ras­ti ir pi­ges­nė ka­vos: lau­ki­mo sa­lė­je po laip­tais įreng­tas au­to­ma­tas ma­žą puo­de­lį tir­pios „Nes­ca­fe“ esp­re­so ka­vos įpils už 40 cen­tų. Ki­tas au­to­ma­tas pri­pil­dys puo­de­lį esp­re­so ar juo­dos ka­vos įme­tus 45 cen­tus. Ta­čiau dau­gu­ma au­to­bu­sų sto­ty­je įreng­tų apa­ra­tų įvai­rių rū­šių ka­vą pils­to po 60–70 cen­tų už puo­de­lį.

Sei­me pre­kiau­ja 12 metų

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos In­for­ma­ci­jos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­jas Ar­tū­ras Ze­le­nia­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad po 20 cen­tų ka­vą par­duo­dan­ti bend­ro­vė „Par­da­vi­mo au­to­ma­tai“ Sei­mo rū­muo­se ka­vos au­to­ma­tus įren­gė 2005 me­tais. Su­tar­tis su šia įmo­ne su­da­ry­ta be kon­kur­so, apk­lau­sus pre­ten­den­tus. Pa­sak A. Ze­le­nia­ko, 2006 me­tų ge­gu­žę su įmo­ne su­da­ry­ta an­tra su­tar­tis, ku­rios ga­lio­ji­mo ter­mi­nas, nė vie­nai ša­liai ne­pa­reiš­kus no­ro ją nu­trauk­ti, kas­kart sa­vai­me pra­tę­sia­mas dar me­tams. Iki pra­ėju­sių me­tų ru­dens par­la­men­te sto­vė­jo vien šios įmo­nės ka­vos au­to­ma­tai.

„Ka­dan­gi Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ka­vos iš šio tie­kė­jo ir ki­tų jo pa­slau­gų ne­per­ka, nu­spręs­ta apk­laus­ti vie­ną bend­ro­vę. Pa­si­rink­ta tuo me­tu vie­na iš di­džiau­sių šia veik­la Lie­tu­vo­je už­sii­man­čių įmo­nių. Vė­liau pri­ėmus spren­di­mą su­da­ry­ti kon­ku­ren­cin­ges­nes, var­to­to­jui pa­lan­kes­nes są­ly­gas, su­da­ry­ta ga­li­my­bė to­kias pa­slau­gas teik­ti ir ki­tai bend­ro­vei“, – tei­gė A. Ze­le­nia­kas.

Nuo 2016 me­tų ru­dens Sei­me sto­vi 8 ka­vos au­to­ma­tai: pen­ki pri­klau­so bend­ro­vei „Par­da­vi­mo au­to­ma­tai“, trys – UAB „Sa­ni­tex“.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja „Lie­tu­vos ži­nioms“ pri­si­pa­ži­no, kad su­tar­tis su „Sa­ni­tex“ iki šiol ne­pa­si­ra­šy­ta. „Ka­dan­gi pi­ni­gi­niai san­ty­kiai tarp Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos ir šia veik­la už­sii­man­čių bend­ro­vių nė­ra nu­ma­ty­ti, nuo 2016 me­tų ru­dens su­da­ry­ta žo­di­nė su­tar­tis, ku­ri, pa­si­tei­si­nus spren­di­mui pa­kvies­ti an­trą pa­slau­gos tei­kė­ją, bus su­da­ry­ta raš­tu“, – tvir­ti­no A. Ze­le­nia­kas.

Nuo­mos nemoka

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja tei­gia tik su­tei­kian­ti vie­tą ka­vos au­to­ma­tams, o pi­ni­gų už tai ne­iman­ti. „Sie­kiant su­da­ry­ti kon­ku­ren­cin­gas są­ly­gas bu­vo kvies­tos ir ki­tos įmo­nės už­siim­ti šia veik­la Sei­mo rū­muo­se. Ko­kią įta­ką toks spren­di­mas pa­da­rė abie­jų bend­ro­vių veik­lai Sei­mo rū­muo­se, įskai­tant mo­ty­vus, lė­mu­sius pir­mo­sios bend­ro­vės spren­di­mą su­ma­žin­ti kai­ną, ga­lė­tų at­sa­ky­ti bend­ro­vės“, – dės­tė jis.

Kava Seimo rūmuose keliskart pigesnė nei kitose valstybės įstaigose ar Vilniaus viešosiose erdvėse. Romo Jurgaičio nuotrauka

Ka­vos au­to­ma­tus įren­gu­sios įmo­nės ne­mo­ka už ga­li­my­bę rek­la­muo­tis ir pre­kiau­ti ša­lies par­la­men­te.

„Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos tiks­las – su­da­ry­ti ga­li­my­bę par­la­men­ta­rams, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jams, rū­mų lan­ky­to­jams ir Sei­me akre­di­tuo­tiems žur­na­lis­tams įvai­rio­se Sei­mo rū­mų erd­vė­se sa­vo lė­šo­mis nu­si­pirk­ti ka­vos už kon­ku­ren­cin­gą kai­ną“, – ti­ki­no A. Ze­le­nia­kas.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­aiš­ki­no, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas (VPĮ) nė­ra tai­ko­mas, jei ka­vos apa­ra­tas ne­nuo­mo­ja­mas, o per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja iš­nuo­mo­ja tik plo­tą jam.

Jei Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja iš­nuo­mo­tų plo­tą ka­vos au­to­ma­tui, tu­rė­tų bū­ti mo­ka­mi nuo­mpi­ni­giai, va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mu bei Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais. To­kios vals­ty­bės įstai­gų veik­los VPT ne­kon­tro­liuo­ja ir ne­pri­žiū­ri. Ta­čiau da­ry­ti iš­va­dą, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ga­lė­tų pro­te­guo­ti vie­ną ar ke­lias įmo­nes, ku­rioms be kon­kur­so su­teik­tas ne­mo­ka­mas plo­tas rek­la­muo­tis ir pre­kiau­ti ka­va Sei­me, VPT nuo­mo­ne, trūks­ta duo­me­nų.

Klien­tų po­rei­kiai ir konkurencija

UAB „Par­da­vi­mo au­to­ma­tai“ rin­ko­da­ros ir vie­šų­jų ry­šių va­do­vė Jur­gi­ta Vai­tie­kė „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad siū­ly­da­ma pa­slau­gas įmo­nė ana­li­zuo­ja bei įver­ti­na in­di­vi­dua­lius klien­to lū­kes­čius, no­rus ir po­rei­kius bei kon­ku­ren­ci­nę ap­lin­ką. „Dėl šių ap­lin­ky­bių su­si­for­ma­vo pra­kti­ka, kad net iš pir­mo žvilgs­nio pa­na­šio­se įmo­nė­se ar įstai­go­se įren­gia­mi skir­tin­gos komp­lek­ta­ci­jos, mo­di­fi­ka­ci­jos bei pa­jė­gu­mų pre­ky­bos au­to­ma­tai“, – tei­gė ji.

J. Vai­tie­kė aiš­ki­no, kad ka­vos ir ki­tų gė­ri­mų kai­ną su­da­ro ka­vos ir ki­tų ing­re­dien­tų sa­vi­kai­na, lo­gis­ti­kos ir san­dė­lia­vi­mo, dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų, pre­ky­bos au­to­ma­to įren­gi­mo są­nau­dos bei prie­žiū­ros pe­rio­diš­ku­mas, mo­kes­čiai už įran­gai skir­tą vie­tą ir kon­ku­ren­ci­nė ap­lin­ka. „Bū­tent šių kai­nos de­da­mų­jų kom­bi­na­ci­ja va­ri­juo­ja pri­klau­so­mai nuo klien­to po­rei­kių bei tu­ri įta­kos ga­lu­ti­nei gė­ri­mo kai­nai“, – tei­gė ji.

Įmo­nės at­sto­vė pa­brė­žė, kad su­tar­tys su klien­tais yra kon­fi­den­cia­lios, to­dėl at­skleis­ti kon­kre­čių ko­mer­ci­nių są­ly­gų tre­čio­sioms ša­lims be klien­to su­ti­ki­mo bend­ro­vė ne­tu­ri tei­sės.

Kavos aparatai Seimo rūmų rūkomajame. Romo Jurgaičio nuotrauka

Prie re­dak­ci­jai elek­tro­ni­niu pa­štu at­siųs­to laiš­ko „Par­da­vi­mo au­to­ma­tų“ at­sto­vė pri­se­gė kon­ku­ren­čių UAB „Se­lec­ta“, UAB „Sa­ni­tex“ ir UAB „El­pa­ma“ pre­ky­bos au­to­ma­tų nuo­trau­kas, ku­rio­se ma­to­mos nu­sta­ty­tos ka­vos gė­ri­mų kai­nos – nuo 25, 30 ir 45 cen­tų. Ta­čiau įmo­nė ne­nu­ro­dė, kur ir ka­da šie au­to­ma­tai įreng­ti.

UAB „Par­da­vi­mo au­to­ma­tai“ – vie­na di­džiau­sių maž­me­ni­nės pre­ky­bos iš par­da­vi­mo au­to­ma­tų (angl. vending), ka­vos pa­slau­gos biu­rams „Ko­fis“ bei pro­fe­sio­na­lių spren­di­mų „Ho­Re­Ca“ sri­ties įmo­nėms tie­kė­ja Lie­tu­vo­je.

Ji skel­bia, kad jos pa­slau­go­mis nuo 1999 me­tų nau­do­ja­si vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, švie­ti­mo, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, su­si­sie­ki­mo bend­ro­vės, įvai­rios pra­mo­nės, pre­ky­bos ir pa­slau­gų įmo­nės. 12-oje re­gio­ni­nių biu­rų ir spe­cia­li­zuo­tų tech­ni­nių ser­vi­so cen­trų dir­ba dau­giau nei 120 spe­cia­lis­tų.