Į Seimą išrinktų politikų „svoris“ – skirtingas
Pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re per par­ti­jų są­ra­šus vie­tas Sei­me už­si­ti­kri­nę po­li­ti­kai rin­kė­jų įver­tin­ti la­bai ne­vie­no­dai: už vie­nus pa­si­sa­kė dau­giau kaip 100 tūkst. bal­sa­vu­sių­jų, ki­tiems man­da­tui įgy­ti už­te­ko ir ke­lių tūks­tan­čių bal­sų.

Di­džiau­sių pi­lie­čių sim­pa­ti­jų per šiuos rin­ki­mus nu­si­pel­nė Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Vos prieš ke­le­rius me­tus į di­džią­ją po­li­ti­ką pa­su­kęs kon­ser­va­to­rius, ve­dęs sa­vo par­ti­jos są­ra­šą, pir­ma­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re su­rin­ko 132 227 pir­mu­mo bal­sus. Nuo jo kiek at­si­li­ko pa­gal TS-LKD są­ra­šą į Sei­mą iš­rink­ta, taip pat Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je jau pir­ma­ja­me tu­re lai­mė­ju­si bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, ku­ri įver­tin­ta 118 263 bal­sais.

Už Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) są­ra­šo ly­de­rį, bu­vu­sį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Sau­lių Skver­ne­lį ati­duo­tas 116 531 pir­mu­mo bal­sas. Ket­vir­tas šia­me są­ra­še – LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, už ku­rį pa­si­sa­kė 111 501 rin­kė­jas.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius su­rin­ko 63 558 pir­mu­mo bal­sus, tai yra, ma­žiau, nei pa­gal kon­ser­va­to­rių są­ra­šą iš­rink­ti bu­vęs TS-LKD pir­mi­nin­kas And­rius Ku­bi­lius (72 731 pir­mu­mo bal­sas) bei Ire­na De­gu­tie­nė (66 723 bal­sai).

41 392 pir­mu­mo bal­sus su­rin­ko Li­be­ra­lų są­jū­džio rin­ki­mų są­ra­šo ved­lys Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Šis re­zul­ta­tas – kiek pra­stes­nis nei „vals­tie­čių“ są­ra­šo tre­čio­je po­zi­ci­jo­je esan­čios par­la­men­ta­rės Ri­mos Baš­kie­nės, už ku­rią ati­duo­ti 41 806 bal­sai.

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, taip pat pa­te­ku­sios į Sei­mą, są­ra­šo ly­de­rį Re­mi­gi­jų Že­mai­tai­tį par­ėmė 14 911 rin­kė­jų, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos są­ra­šo pir­mą­jį nu­me­rį Ri­tą Ta­ma­šū­nie­nę – 20 402 bal­sa­vu­sie­ji.

Ma­žiau­siai pir­mu­mo bal­sų tarp pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re iš­rink­tų po­li­ti­kų pel­nė LVŽS at­sto­vau­jan­tis Šiau­lių vi­ce­me­ras Sta­sys Tu­mė­nas. Už jį pa­si­sa­kė 5 118 rin­kė­jų.