Į savivaldybes vėl keliauja maistas skurstantiems
Į sa­vi­val­dy­bes šią sa­vai­tę pra­dė­ti vež­ti mais­to pa­ke­tai, ku­rie la­biau­siai skurs­tan­tiems gy­ven­to­jams tu­rė­tų bū­ti iš­da­lin­ti iki Ve­ly­kų.

To­kią par­amą ne­pa­si­tu­rin­tie­ji gaus an­trą kar­tą šiais me­tais.

Šį­kart mais­to da­vi­ny­je bus cu­kraus, grei­to par­uo­ši­mo ir pa­pras­tų ma­ka­ro­nų, mė­sos kon­ser­vų su dar­žo­vė­mis.

„Mais­to pa­ke­tais jau nuo ko­vo 2 die­nos va­žiuo­ja į sa­vi­val­dy­bes, da­li­ni­mą iš sa­vo san­dė­lių or­ga­ni­zuo­ja pa­čios sa­vi­val­dy­bės pa­gal nu­ma­ty­tą tvar­ką. Iki Ve­ly­kų jie ti­krai tu­rė­tų tuos mais­to pro­duk­tus pa­si­da­lin­ti“, - BNS sa­kė Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Vi­ta Ki­jans­kai­tė.

Par­amą mais­tu ga­li gau­ti žmo­nės, ku­rių vi­du­ti­nės mė­ne­si­nės pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 1,5 vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio, t. y. 153 eu­rų (528 li­tų), ta­čiau sa­vi­val­dy­bės par­amą ga­li skir­ti ir ki­tais at­ve­jais, pa­vyz­džiui, ne­įga­liems, su­nkiai ser­gan­tiems, ne­lai­mės iš­tik­tiems žmo­nėms, net kai šei­mos pa­ja­mos yra di­des­nės.

Par­ama fi­nan­suo­ja­ma iš Eu­ro­pos pa­gal­bos la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims fon­do. 2015 me­tams šiai par­amai Lie­tu­vo­je skir­ta 8,2 mln. eu­rų.

Pra­ėju­siais me­tais to­kia par­ama pa­sie­kė dau­giau kaip 272 tūkst. ga­vė­jų. Pa­sak SADM, ma­no­ma, kad šie­met par­amos ga­vė­jų skai­čius bus pa­na­šus.

La­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims mais­to pro­duk­tų pa­ke­tus pa­dės pa­skirs­ty­ti sa­vi­val­dy­bės, Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­ja bei lab­da­ros ir par­amos fon­das „ Mais­to ban­kas“.

Lie­tu­va nuo 2006 me­tų da­ly­vau­ja prog­ra­mo­je ir da­li­ja mais­tą ne­pa­si­tu­rin­tie­siems.