Į Rygą atplukdyta JAV karinė technika
Jung­ti­nės Vals­ti­jos pir­ma­die­nį at­ga­be­no per 100 ka­ri­nės tech­ni­kos vie­ne­tų į Bal­ti­jos ša­lis, siek­da­mos su­stip­rin­ti šių NA­TO na­rių pa­jė­gu­mus at­rem­ti po­ten­cia­lią Ru­si­jos grės­mę.

Ši gink­luo­tės siun­ta tu­ri „pa­de­mons­truo­ti pre­zi­den­tui (Vla­di­mi­rui) Pu­ti­nui ir Ru­si­jai ryž­tą, kad mes ga­li­me ko­lek­ty­viai su­si­vie­ny­ti“, nau­jie­nų agen­tū­rai AFP sa­kė JAV ge­ne­ro­las ma­jo­ras Joh­nas R.O'Con­no­ras, ku­ris pri­žiū­rė­jo tos tech­ni­kos at­ga­be­ni­mą į Ry­gos uos­tą.

Tarp at­siųs­tų ka­ri­nių ma­ši­nų esa­ma tan­kų „Ab­rams“, pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų „Brad­ley“, šar­vuo­tų­jų vi­su­rei­gių „Hum­vee“, taip pat pa­gal­bi­nės tech­ni­kos.

Pa­sak J.R.O'Con­no­ro, ši gink­luo­tė Bal­ti­jos ša­ly­se liks „kiek rei­kės, kad at­gra­sy­tų Ru­si­jos ag­re­si­ją“.

Pa­sak Lat­vi­jos gy­ny­bos mi­nis­tro, ši ro­ta­ci­ja, ku­ri vie­nu me­tu vyk­do­ma vi­so­se tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se, yra uni­ka­li, ka­dan­gi Lat­vi­ja mo­ko­si pri­iman­čios ša­lies vaid­mens, ypač, at­lie­kant ka­ri­nės tech­ni­kos iš­kro­vi­mą ir trans­por­ta­vi­mą.

„Tai dar vie­nas NA­TO so­li­da­ru­mo pa­tvir­ti­ni­mas. Mes esa­me NA­TO na­rė, kar­tu esa­me pa­si­ruo­šę bet ko­kiems nau­jiems iš­šū­kiams, ky­lan­tiems šia­me re­gio­ne. Lat­vi­jo­je dis­lo­kuo­ti JAV ka­riai, ku­rie čia bus tiek, kiek rei­kės. Į Ry­gą at­pluk­dy­ta ka­ri­nė tech­ni­ka bus pa­skirs­ty­ta Bal­ti­jos ša­lims ir Len­ki­jai. Lat­vi­jo­je bus dis­lo­kuo­ti še­ši tan­kai „Ab­rams“, še­šios pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos „Brad­ley“ ir maž­daug 180 ka­rių“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

R.Vė­juo­nis taip pat sa­kė, kad į Lat­vi­ją at­vy­kę JAV ka­riai da­ly­vaus vir­ti­nė­je ka­ri­nių pra­ty­bų Lat­vi­jo­je. Jau ko­vą nau­ja­sis JAV da­li­nys da­ly­vaus pra­ty­bo­se „Sum­mer Shield 2015“.

„To­kio po­bū­džio pra­ty­bos stip­ri­na mū­sų vie­ny­bę ir ko­man­di­nę dva­sią, o mū­sų ka­riai tu­ri ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti tech­ni­ka, ku­rios Lat­vi­ja dar nė­ra pa­si­ruo­šu­si įsi­gy­ti. Šio­se pra­ty­bo­se mes ruo­šia­mės ga­li­miems ne­nu­ma­ty­tiems at­ve­jams, už­ti­krin­da­mi, kad Lat­vi­ja ir Bal­ti­jos ša­lys bū­tų ap­sau­go­tos nuo bet ko­kios ag­re­si­jos“, – kal­bė­jo R.Vė­juo­nis.

Lat­vi­jos gy­ny­bos mi­nis­tras taip pat pa­žy­mė­jo, kad tai kol kas di­džiau­sia ka­ri­nės tech­ni­kos siun­ta, pa­sie­ku­si Bal­ti­jos ša­lis pa­gal ope­ra­ci­ją „At­lan­tic Re­sol­ve“. Pa­gal ją taip pat bus dis­lo­kuo­ti trys ka­ri­niai sraig­tas­par­niai, ku­rie da­ly­vaus ka­ri­nė­se pra­ty­bo­se, pri­dū­rė jis.