Į Rusiją per Baltarusiją teks vykti lėktuvais
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja an­tra­die­nį re­ko­men­da­vo per Bal­ta­ru­si­ją į Ru­si­ją ir at­gal ke­liau­jan­tiems lie­tu­viams vyk­ti oro trans­por­tu, nes šių ša­lių pa­sie­ny­je nė­ra tarp­tau­ti­nių sie­nos kir­ti­mo punk­tų au­to­mo­bi­liams ar trau­ki­niams.

„Iš Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos į Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ją ir iš Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos į Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­ką re­ko­men­duo­ja­ma vyk­ti oro trans­por­tu“, – tei­gia­ma mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Ja­me nu­ro­do­ma apie Mask­vos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių pi­lie­čiai į Ru­si­ją ga­li įva­žiuo­ti tik per tarp­tau­ti­nius pa­sie­nio punk­tus, ta­čiau to­kių punk­tų Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je nė­ra.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vė spau­dai Ra­sa Ja­ki­lai­tie­nė tei­gė, kad ši tvar­ka tai­ko­ma vi­soms Bend­ri­jos ša­lims.

„A­pie tai in­for­muo­ta Lie­tu­vos am­ba­sa­da Mask­vo­je“, – BNS sa­kė ji.

Dip­lo­ma­tai pers­pė­ja, kad už Ru­si­jos at­vy­ki­mo į ša­lį tvar­kos pa­žei­di­mą yra nu­ma­ty­ta ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė.

„Anks­čiau yra bu­vę at­ve­jų, kai Lie­tu­vos pi­lie­čiai yra tu­rė­ję prob­le­mų pa­sie­ny­je“, – tei­gė R.Ja­ki­lai­tie­nė.