Į Rusiją išlydėti „Misija Sibiras“ dalyviai
Į Toms­ko sri­tį Ru­si­jo­je penk­ta­die­nį iš­ly­dė­ti še­šio­li­ka „Mi­si­jos Si­bi­ras“ da­ly­vių, ku­rie iki mė­ne­sio pa­bai­gos lan­kys lie­tu­vių trem­ties vie­tas ir tvar­kys ap­leis­tas ka­pa­vie­tes.

Šio­je sri­ty­je iš vi­so bu­vo apie 300 lie­tu­vių trė­mi­mo vie­tų.

Pir­ma­sis ne­prik­lau­so­my­bę at­kū­ru­sios Lie­tu­vos va­do­vas Vy­tau­tas Lands­ber­gis, iš­ly­dė­da­mas eks­pe­di­ci­ją, tei­gė, kad jau­ni­mas de­mons­truo­ja sa­vo pi­lie­tiš­ku­mą.

„To­kios ke­lio­nės, to­kie žy­giai, pa­si­ry­ži­mas ir pa­siš­ven­ti­mas užg­rū­di­na, ir la­bai džiu­gu ne tik ma­ty­ti, bet ir ži­no­ti, kad tūks­tan­čiai jau­nų žmo­nių sva­jo­ja pa­tek­ti į šią mi­si­ją“, - žur­na­lis­tams Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je sa­kė V.Lands­ber­gis.

„Trem­ti­niai mums pa­li­ko įpa­rei­go­ji­mą, nes jie sva­jo­jo, jie no­rė­jo grįž­ti, tai mes ne­bū­ki­me ko­kie nors, kaip čia švel­niau pa­sa­kius, ap­kiau­tė­liai, ku­rie ne­bran­gi­na to, apie ką jie sva­jo­jo“, - pri­dū­rė jis.

Eks­pe­di­ci­jos da­ly­vius taip pat iš­ly­dė­jo už­sie­nio rei­ka­lų, kraš­to ap­sau­gos ir švie­ti­mo mi­nis­trai.

Šiais me­tais pir­mą kar­tą prie „Mi­si­jos Si­bi­ras“ pri­si­jun­gia po Es­ti­jos ir Lat­vi­jos pi­lie­tį. Į Si­bi­rą kar­tu su jau­ni­mu vyks ar­chi­tek­tas ir le­gen­di­nės mu­zi­kos gru­pės „An­tis“ ly­de­ris Al­gir­das Kauš­pė­das.

Iš­vyks­tan­čiam į Toms­ko sri­tį 21-erių me­di­ci­nos stu­den­tui To­mui Sta­niu­liui no­rą da­ly­vau­ti mi­si­jo­je pa­ska­ti­no trem­ti­nės mo­čiu­tės pa­sa­ko­ji­mai.

„Mo­čiu­tė pa­pa­sa­ko­jo, kaip jie gy­ve­no trem­ty­je ir tie­siog pats už­si­no­rė­jau pa­tir­ti tai sa­vo kai­liu. Tai­po­gi no­rė­čiau pa­jus­ti dau­giau pa­trio­tiz­mo, ši­ta mi­si­ja tam įkve­pia“, - BNS sa­kė T.Sta­niu­lis.

Per pro­jek­to gy­va­vi­mo me­tus da­ly­vio an­ke­tą už­pil­dė dau­giau nei 11 tūkst. jau­nų žmo­nių.

Lie­tu­vių trem­ties ir įka­li­ni­mo vie­tas Ru­si­jo­je, Ka­zachs­ta­ne ir Ta­dži­kis­ta­ne jau ap­lan­kė 13 jau­ni­mo eks­pe­di­ci­jų, su­tvar­kiu­sių apie 110 lie­tu­viš­kų ka­pi­nių ir su­si­ti­ku­sių su ten gy­ve­nan­čiais lie­tu­viais.

So­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tu 1940 – 1953 me­tais iš Lie­tu­vos į trem­tį ir la­ge­rius bu­vo iš­trem­ta dau­giau nei 280 tūkst. žmo­nių.