Į Rio de Žaneirą – su gausia palyda
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ki­tą sa­vai­tę iš­vyks­ta į Bra­zi­li­ją, kur Rio de Ža­nei­re da­ly­vaus ofi­cia­liuo­se olim­pi­nių žai­dy­nių ren­gi­niuo­se. Ke­lio­nė­je ša­lies va­do­vę ly­dės ke­li pa­ta­rė­jai, pro­to­ko­lo spe­cia­lis­tas ir dip­lo­ma­tė.

Rio de Ža­nei­re D. Gry­baus­kai­tė vie­šės rugp­jū­čio 4–10 die­no­mis. Kaip aiš­ki­no pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai, Bra­zi­li­jo­je ji pa­lai­kys mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kus, da­ly­vau­jan­čius olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se.

Vi­zi­to me­tu D. Gry­baus­kai­tę ly­dės vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja kul­tū­ros ir spor­to klau­si­mais Rū­ta Kač­ku­tė, pa­ta­rė­jas spau­dos klau­si­mais Liu­das Za­ka­re­vi­čius bei Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Vals­ty­bi­nio ir dip­lo­ma­ti­nio pro­to­ko­lo de­par­ta­men­to Pre­zi­den­to pro­to­ko­lo sky­riaus ve­dė­jas Do­na­tas Kuš­lys. Į ša­lies va­do­vės de­le­ga­ci­jos su­dė­tį įtrau­ka Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė kon­su­lė Bra­zi­li­jo­je Lau­ra Guo­bu­žai­tė. Taip pat pre­zi­den­tę ly­dės ją sau­gan­tys Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nai.

Į olim­pia­dą la­ga­mi­nus krau­sis ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jis Rio de Ža­nei­re lan­ky­sis rugp­jū­čio 18–24 die­no­mis. Kas į Bra­zi­li­ją vyks kar­tu su juo, kol kas ne­skel­bia­ma.