Į rinkimus eina be autoritetų
Ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se vos tris par­la­men­ti­nes par­ti­jas į mū­šį dėl man­da­tų ves jų pir­mi­nin­kai. Ki­tos, taip pat ir nau­ją­ja gel­bė­to­ja pre­ten­duo­jan­ti tap­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, pa­si­tel­kė anks­čiau di­des­nės įta­kos ne­tu­rė­ju­sius ved­lius. Po­li­to­lo­gai tei­gia, kad to­kia si­tua­ci­ja at­sklei­džia ly­de­rių de­fi­ci­tą par­ti­jo­se, taip pat yra sa­vo­tiš­ka rin­kė­jų ap­ga­vys­tė.

Spa­lio mė­ne­sį prie bal­sa­dė­žių at­ėję rin­kė­jai tik tri­jų par­ti­jų kan­di­da­tų į Sei­mą są­ra­šų vir­šu­je iš­vys šių or­ga­ni­za­ci­jų ly­de­rius. Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) kan­di­da­tus į prie­kį ves prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) – eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to dėl to at­si­sa­kęs Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Sto­ti sa­vo par­ti­jos są­ra­šo prie­ky­je vie­šai yra pa­ža­dė­jęs ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos pir­mi­nin­kas Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis, ta­čiau kol kas jis ofi­cia­liai nė­ra at­si­sa­kęs Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­rio vie­tos.

Ne­bus vėliava

Ki­tų par­ti­jų ly­de­riai į pir­mą­sias po­zi­ci­jas ne­si­ver­žia. Dar­bo par­ti­jos (DP) pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, prieš ket­ve­rius me­tus į rin­ki­mus ve­dęs par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TTP), da­bar ap­sisp­ren­dė to­liau dirb­ti EP. Šio­je eu­ro­pi­nė­je ins­ti­tu­ci­jo­je lie­ka ir TTP kū­rė­jas Ro­lan­das Pa­ksas, ta­čiau dėl ki­tų prie­žas­čių – pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mas ne­pri­ta­rė Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai, ku­ri bū­tų ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį iš pre­zi­den­to pos­to pa­ša­lin­tam po­li­ti­kui at­kū­ru­si ga­li­my­bę da­ly­vau­ti Sei­mo ir pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

Po va­sa­ros pra­džio­je Li­be­ra­lų są­jū­dį (LS) su­krė­tu­sio ga­li­mos ko­rup­ci­jos skan­da­lo, dėl ku­rio Sei­mo na­rio man­da­to ir par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to at­si­sa­kė Eli­gi­jus Ma­siu­lis, prie šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos vai­ro sto­jęs Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius iš kar­to dek­la­ra­vo esąs ap­sisp­ren­dęs lik­ti Vil­niaus me­ru. Jis vie­nin­te­lis iš an­tra­ja­me pla­ne lie­kan­čių par­ti­jų ly­de­rių pa­ža­dė­jo pri­siim­ti as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę, jei LS re­zul­ta­tas šiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se bus pra­stes­nis nei anks­tes­niuo­se. Sa­vo par­ti­jos ko­le­gų į Sei­mą ne­ves ir iki šiol Sei­mo rin­ki­mų bar­je­ro nie­kaip ne­per­ko­pian­čios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„Si­tua­ci­ja iš tie­sų keis­ta. Po­li­ti­kai iš­si­su­ki­nė­ja, ren­ka­si sau­gią at­ei­tį, užuot ve­dę sa­vo par­ti­jas į rin­ki­mus, ir tuo pat me­tu ap­gau­di­nė­ja rin­kė­jus. Juk žmo­nės vie­šo­je erd­vė­je ma­to vie­ną vei­dą – par­ti­jos ly­de­rį, ku­ris po­zi­cio­nuo­ja­mas kaip va­do­vas ir gal net kan­di­da­tas į prem­je­rus, bet at­si­ver­tę rin­ki­mų są­ra­šą ten ap­tin­ka jau ki­tą pa­var­dę. To­kiais spren­di­mais Lie­tu­vo­je ne­for­muo­ja­mos par­ti­nės po­li­ti­nės tra­di­ci­jos, rim­ta ly­de­rys­tė: kaž­kas kaž­kur vei­kia, bet aiš­kios li­ni­jos, nuo­sek­laus va­do­va­vi­mo par­ti­jai – tiek rin­ki­muo­se, tiek kas­die­ni­nė­je veik­lo­je – ne­ma­ty­ti“, – taip šią si­tua­ci­ją api­bū­di­no My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­ja Ri­ma Ur­bo­nai­tė.

Pri­si­den­gia lyg skydu

Prieš ket­ve­rius me­tus, kai R. Kar­baus­kis pats ve­dė „vals­tie­čius“ į rin­ki­mus, LVŽS su­rin­ko vos 3,88 proc. rin­kė­jų bal­sų, tai­gi, ne­per­ko­pė rin­ki­mų bar­je­ro. Pa­va­sa­rį pa­aiš­kė­jo, kad šį­kart par­ti­jos są­ra­šo prie­ky­je stos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pos­to dėl šio su­si­ta­ri­mo ne­te­kęs bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Sau­lius Skver­ne­lis. Iki tol po­li­ti­nė­je veik­lo­je ne­da­ly­va­vu­sį par­ei­gū­ną, ku­rį pri­si­vi­lio­ti, tik į kur kas že­mes­nes po­zi­ci­jas, ban­dė be­veik vi­sos par­ti­jos, esą su­ža­vė­jo „vals­tie­čių“ ver­ty­bės, taip pat nuo­sta­ta, kad ne­bū­ti­na tap­ti šios or­ga­ni­za­ci­jos na­riu.

S. Skver­ne­lis nuo­lat pa­brė­žia, kad po­li­ti­ko­je ti­ki­si iš­lik­ti „nep­rik­lau­so­mu spe­cia­lis­tu tech­no­kra­tu“. Sa­vo po­li­ti­nes pa­žiū­ras jis apib­rė­žia kaip „vals­ty­bi­nes“. „Man svar­biau­si vals­ty­bės in­te­re­sai. Dėl švie­ti­mo – vie­nos pa­žiū­ros, dėl so­cia­li­nės po­li­ti­kos – ki­tos, dėl eko­no­mi­kos – tre­čios. Ma­nau, kad rei­kia ne tik iden­ti­fi­kuo­ti prob­le­mas, bet ir jas spręs­ti“, – aiš­ki­no jis ži­niask­lai­dai.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio ma­ny­mu, R. Kar­baus­kis, per rin­ki­mus už­leis­da­mas par­ti­jos ly­de­rio po­zi­ci­ją S. Skver­ne­liui, ban­do pa­si­nau­do­ti jo rei­tin­gais. „LVŽS ke­lia į prie­kį S. Skver­ne­lį ti­kė­da­mie­si, kad jo po­pu­lia­ru­mas, ku­ris yra di­des­nis nei R. Kar­baus­kio, „truk­tels“ į prie­kį vi­są są­ra­šą“, – tei­gė po­li­to­lo­gas.

Kar­di­na­liai prieš­in­go­je si­tua­ci­jo­je at­si­dū­rė LS, li­kęs be par­ti­jos va­do­vo ir ak­ty­vią rin­ki­mų kam­pa­ni­ją vyk­džiu­sio są­ra­šo ly­de­rio, kai par­la­men­ta­ras E. Ma­siu­lis pa­si­trau­kė iš po­li­ti­nės veik­los, ki­lus įta­ri­mų dėl di­de­lio mas­to ko­rup­ci­jos. Iš­ei­čių ieš­ko­ję li­be­ra­lai par­ti­jos vai­rą pa­ti­kė­jo Vil­niaus me­rui R. Ši­ma­šiui, o rin­ki­mų są­ra­šo ved­liu bu­vo iš­rink­tas po­li­ti­kos sen­bu­vis, bu­vęs prem­je­ras ir eu­ro­par­la­men­ta­ras Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

„LS pa­dė­tis iki skan­da­lo bu­vo vie­na ge­riau­sių – par­ti­jos pir­mi­nin­kas bu­vo ir jos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos vei­das, są­ra­šo pir­ma­sis nu­me­ris ir, kaip ma­ny­ta, be pen­kių mi­nu­čių prem­je­ras. E. Ma­siu­lį iš tie­sų bu­vo ga­li­ma pa­va­din­ti ti­kru ly­de­riu – de­ja, da­bar si­tua­ci­ja to­kia, kad vis­kas, ką li­be­ra­lai be­da­ry­tų, tė­ra gel­bė­ji­ma­sis iš skęs­tan­čios val­ties“, – sa­kė R. Ur­bo­nai­tė.

Va­do­vų simpatijos

„Dar­bie­čių“ są­ra­šą šiuo­se rin­ki­muo­se pra­dės Sei­mo DP frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys, nors šios or­ga­ni­za­ci­jos kū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas ne­slė­pė to­je po­zi­ci­jo­je no­rė­jęs ma­ty­ti par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­ką Vy­tau­tą Gap­šį. K. Dauk­šio ki­li­mas DP ne­bu­vo to­ly­gus. 2004-ai­siais su šia par­ti­ja iš vers­lo pa­su­kęs į po­li­ti­ką, jis dve­jus me­tus ėjo ūkio mi­nis­tro par­ei­gas, o 2006-ai­siais, V. Us­pas­ki­chui nuo tei­sė­sau­gi­nin­kų spru­kus į Mask­vą, pa­kei­tė šį DP pir­mi­nin­ko pos­te. „Aš esu V. Us­pas­ki­cho žmo­gus, kaip ir vi­sa Dar­bo par­ti­ja“, – tuo me­tu sa­kė jis.

Vė­liau K. Dauk­šio, esą pra­dė­ju­sio de­mons­truo­ti per­ne­lyg di­de­lį sa­va­ran­kiš­ku­mą, ir V. Us­pas­ki­cho san­ty­kiuo­se at­si­ra­do įtam­pos. Per 2012 me­tų rin­ki­mus „dar­bie­čių“ kan­di­da­tų są­ra­še jis bu­vo įra­šy­tas jau tik de­šim­tuo­ju nu­me­riu, tie­sa, rin­kė­jai kils­te­lė­jo jį į šeš­tą­ją po­zi­ci­ją.

TTP są­ra­šo ved­liu ta­pu­siam Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Re­mi­gi­jui Že­mai­tai­čiui šią po­zi­ci­ją pa­ti­kė­jo par­ti­jos sky­riai. Kaip tei­gia­ma, ne be R. Pa­kso ži­nios – jau­na­sis po­li­ti­kas jau ku­ris lai­kas va­di­na­mas par­ti­jos va­do­vo „de­ši­nią­ja“ ran­ka, stum­te­lė­ju­sia į ša­lį anks­tes­nius bend­ra­žy­gius. R. Že­mai­tai­tis at­vi­rai di­džiuo­ja­si prieš ku­rį lai­ką iš­vai­kęs iš ne­par­ti­nių po­li­ti­kų su­da­ry­tą TTP rin­ki­mų šta­bą ir taip esą net už­kir­tęs ke­lią ga­li­mam są­moks­lui prieš par­ti­ją, ban­dant įtrauk­ti ją į po­pu­lis­ti­nių žai­di­mų sū­ku­rį.

Po­li­ti­ko­je R. Že­mai­tai­tis – nuo 2009-ųjų, kai lai­mė­jo rin­ki­mus Ši­la­lės-Ši­lu­tės apy­gar­do­je, Sei­mo na­rio man­da­to at­si­sa­kius į EP iš­rink­tam so­cial­de­mo­kra­tui Zig­man­tui Bal­čy­čiui. Prieš ke­lias sa­vai­tes jis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė šiuo­se rin­ki­muo­se ti­krai ne­ve­siąs „tvar­kie­čių“ są­ra­šo, nes ma­nąs, jog idea­liau­sias ved­lys bū­tų ne­par­ti­nis as­muo. „Ga­liu kuo pui­kiau­siai bū­ti są­ra­šo prie­ky­je, bet ar šian­dien to rei­kia? Šian­dien sie­kia­me gau­ti kuo dau­giau bal­sų pri­sta­ty­da­mi sa­vo prog­ra­mą ir par­ody­da­mi, kad mū­sų par­ti­ja – at­vi­ra. Ma­no gal­va, tai tu­rė­tų pa­sit­vir­tin­ti“, – aiš­ki­no jis.

Ly­de­rių stoka

Prof. L. Bie­li­nio tei­gi­mu, pa­sta­ruo­ju me­tu pa­ste­bė­tas kai ku­rių par­ti­jų ban­dy­mas kur­ti in­tri­gą dėl są­ra­šų ly­de­rių iš tie­sų te­bu­vo skrais­tė, pri­den­gu­si fak­ti­nę tuš­tu­mą – ly­de­rių sto­ką ar po­li­ti­nė­je or­ga­ni­za­ci­jo­je su­si­for­ma­vu­sį val­džios mo­no­po­lį, ku­rį sten­gė­si iš­lai­ky­ti net ne­ga­lin­tys pa­tys kan­di­da­tuo­ti va­do­vai. „Ban­dy­ta kuo il­giau lai­ky­ti „pas­lap­tį“, nors iš tie­sų „po ki­li­mu“ ten grei­čiau­siai vy­ko ar­šios ko­vos ir konf­lik­tai, kas taps są­ra­šo pir­muo­ju nu­me­riu“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

R. Ur­bo­nai­tės ma­ny­mu, si­tua­ci­ja, kai par­ti­jos sa­vo kan­di­da­tų są­ra­šų prie­ky­je ke­lia ne sa­vo ly­de­rius, ro­do, kad Lie­tu­vo­je po­li­ti­nė ly­de­rys­tė ta­po ne­pa­gei­dau­ja­ma sa­vy­be. „Vos pra­si­ka­lę ly­de­rys­tės dai­gai už­go­žia­mi, nes pa­klau­siau­sios da­bar – vi­du­ti­ny­bės. Ly­de­ris bu­ria ap­link sa­ve pa­na­šias aukš­tos kom­pe­ten­ci­jos as­me­ny­bes, o Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je la­biau links­ta­ma pa­si­telk­ti vie­na­die­nes „žvaigž­des“. Taip su­ku­ria­ma ne­pro­fe­sio­na­lų, vi­du­ti­ny­bių po­li­ti­nė ly­ga, ku­riai net ne­nau­din­ga, kad iš­kil­tų la­bai stip­rūs žmo­nės, ku­rie kils­te­lė­tų kar­te­lę ir vi­du­ti­nio­kams tap­tų su­nkiau pra­si­muš­ti“, – aiš­ki­no ji.

Kaip kei­tė­si po­li­ti­nių par­ti­jų są­ra­šų ved­liai per Sei­mo rinkimus

.