Į rinkimus – ant išmokų arkliuko
Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo pa­tai­sas par­en­gu­si So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) siū­lo iš­mo­kas už vai­kus nuo 7 me­tų mo­kė­ti ne tik gau­sioms šei­moms, bet ir au­gi­nan­čioms vie­ną ar du vai­kus, jei vi­du­ti­nės šei­mos pa­ja­mos vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį ma­žes­nės ne­gu 153 eu­rai.

Pa­tai­sas pa­lai­mi­nus Sei­mui, jos įsi­ga­lio­tų nuo at­ei­nan­čių me­tų ir kas­met iš vals­ty­bės biu­dže­to par­ei­ka­lau­tų pa­pil­do­mų 8 mln. eu­rų, nes par­amos su­lauk­tų apie 54 tūkst. vai­kų. Šiuo me­tu šei­mos į 15,2 eu­ro sie­kian­čią iš­mo­ką vai­kui nuo 7 me­tų ga­li pre­ten­duo­ti tik tuo at­ve­ju, jei­gu au­gi­na tris ar dau­giau vai­kų, o šei­mos pa­ja­mos vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį ne­vir­ši­ja 153 eu­rų.

Tik ne­pa­si­tu­rin­čioms šeimoms

„Sie­kia­me iš­mo­kos vai­kui mo­kė­ji­mą laips­niš­kai grą­žin­ti į iki­kri­zi­nį ly­gį, kar­tu pa­ge­rin­ti šei­mų, au­gi­nan­čių vai­kus, fi­nan­si­nę pa­dė­tį ir su­da­ry­ti są­ly­gas iš­mo­kas gau­ti dau­giau vai­kų“, – pa­siū­ly­mo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė. Ji pri­du­ria, kad šis žings­nis žen­gia­mas at­siž­vel­giant į vals­ty­bės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes.

Iki 2009 me­tų ko­vo 1 die­nos to­kios iš­mo­kos bu­vo ski­ria­mos ir mo­ka­mos vi­siems vai­kams, ne­ver­ti­nant šei­mos gau­na­mų pa­ja­mų. Šei­mai, au­gi­nan­čiai vie­ną ar du vai­kus, iš­mo­kos mo­kė­tos vai­kams iki 18 me­tų ir vy­res­niems, jei­gu jie mo­kė­si, bet ne il­giau, nei jiems su­kak­da­vo 21 me­tai, o šei­mai, au­gi­nan­čiai tris ar dau­giau vai­kų, iš­mo­kos mo­kė­tos vai­kams iki 18 me­tų ir vy­res­niems, jei­gu jie mo­kė­si, bet ne il­giau, nei jiems su­kak­da­vo 24 me­tai. Tris ar dau­giau vai­kų au­gi­nan­čioms šei­moms bu­vo ski­ria­ma ir mo­ka­ma di­des­nio dy­džio iš­mo­ka vai­kui per mė­ne­sį ne­gu šei­moms, au­gi­nan­čioms vie­ną ar du vai­kus.

Ta­čiau 2008 me­tų gruo­džio 19 die­ną bu­vo pri­im­ti Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, pa­gal ku­riuos nuo 2009-ųjų ko­vo 1-osios jos pra­dė­tos mo­kė­ti ver­ti­nant šei­mos pa­ja­mas.

Pa­siū­ly­mų – ne vie­nas

SADM par­eng­tos pa­tai­sos nė­ra vie­nin­te­lė ini­cia­ty­va pa­ge­rin­ti vai­kus au­gi­nan­čių šei­mų pa­dė­tį. Gru­pė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos na­rių yra siū­lę va­di­na­muo­sius vai­ko pi­ni­gus, sie­kian­čius 120 eu­rų per mė­ne­sį, mo­kė­ti ne­at­siž­vel­giant į tė­vų pa­ja­mas tik ta­da, jei šei­mo­je gim­tų an­tras ir dau­giau vai­kų ar­ba vai­kas bū­tų ne­įga­lus. Pir­mam vai­kui to­kią iš­mo­ką mo­kė­ti tik tuo­met, kai vi­du­ti­nės bend­rai gy­ve­nan­čių tė­vų pa­ja­mos vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį bū­tų ma­žes­nės ne­gu 1,5 vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio (153 eu­rai).

Sei­mui sa­vą pa­tai­sų ver­si­ją bu­vo pa­tei­kęs ir par­la­men­ta­ras Al­gi­man­tas Dumb­ra­va. Jo siū­ly­mu 15,2 eu­ro sie­kian­ti iš­mo­ka tu­rė­tų bū­ti mo­ka­ma vai­kams iš dau­gia­vai­kių šei­mų nuo 2 me­tų iki 18 me­tų, ne­ver­ti­nant per mė­ne­sį gau­na­mų pa­ja­mų. Gru­pė par­la­men­ta­rų siū­lė pa­tai­sas, ku­rio­mis no­ri­ma į 2008 me­tų ly­gį iš da­lies at­kur­ti vai­ko pi­ni­gus ir juos skir­ti dau­giau šei­mų.

Ap­sisp­ren­di­mo me­tas

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė LŽ tei­gė pri­ta­rian­ti idė­jai, kad rei­kė­tų plės­ti šei­mų, gau­nan­čių vai­ko iš­mo­kas, ra­tą. Anot jos, SADM pa­siū­ly­mas – vie­nas ga­li­mų va­rian­tų.

„E­sant to­kiai de­mog­ra­fi­nei si­tua­ci­jai Lie­tu­vo­je rei­kia ką nors da­ry­ti. Ap­lin­ki­nės vals­ty­bės sten­gia­si di­din­ti iš­mo­kas ar­ba jas mo­kė­ti dau­giau šei­mų. Lie­tu­va ne­ga­li lauk­ti“, – kal­bė­jo K. Miš­ki­nie­nė.

Anot jos, ne­se­niai vy­ku­sio­je Bal­ti­jos Asamb­lė­jo­je, ku­rio­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos par­la­men­tai, vy­ko dis­ku­si­ja apie vai­kus au­gi­nan­čių šei­mų rė­mi­mą. Es­ti­ja yra nu­ma­čiu­si iš­mo­kas mo­kė­ti šei­moms, ne­prik­lau­so­mai nuo gau­na­mų pa­ja­mų, Lat­vi­jo­je ke­ti­na­ma ei­ti tuo pa­čiu ke­liu. Len­ki­jo­je re­mia­mos šei­mos, jei bent vie­nas iš tė­vų dir­ba. Mat ti­ki­ma, kad tai tu­rės įta­kos de­mog­ra­fi­nei si­tua­ci­jai.

„Ma­nau, jog SADM pa­siū­ly­mai bū­tų pir­mas žings­nis spren­džiant prob­le­mas, bet pir­miau­sia tam gal rei­kė­tų vi­sų po­li­ti­nių par­ti­jų su­ta­ri­mo, ką ir kaip da­ry­ti, kad de­mog­ra­fi­nė si­tua­ci­ja Lie­tu­vo­je ne­blo­gė­tų“, – sa­kė K. Miš­ki­nie­nė.

Kal­bų neužtenka

Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mo pir­mi­nin­kas Aud­rius Mu­raus­kas LŽ pa­žy­mė­jo pri­ta­rian­tis SADM ini­cia­ty­voms nors kiek pa­leng­vin­ti vai­kus au­gi­nan­čių šei­mų naš­tą. „Džiu­gu, kad bent prieš rin­ki­mus val­džia im­asi ne­pa­da­ry­tų na­mų dar­bų. Be­lie­ka vil­tis, kad pa­siū­ly­mai virs rea­liais spren­di­mais“, – sa­kė jis.

Vis dėl­to, anot A. Mu­raus­ko, bū­tų ge­riau, jei šei­mos bū­tų re­mia­mos ne tie­sio­giai joms mo­kant pi­ni­gus, bet per mo­kes­čių leng­va­tas. Bū­tent taip bū­tų ga­li­ma pa­siek­ti ge­riau­sią re­zul­ta­tą ska­ti­nant šei­mas tu­rė­ti kuo dau­giau vai­kų. Jo nuo­mo­ne, ska­ti­nant dir­ban­čius žmo­nes tu­rė­ti gau­ses­nes šei­mas bū­tų ug­do­ma bran­di vi­suo­me­nė, ge­ban­ti kur­ti at­ei­ties vals­ty­bę. Esą re­miant šei­mas tie­sio­giai mo­ka­mais pi­ni­gais, tu­rė­ti kuo dau­giau vai­kų ska­ti­na­mi tie so­cia­li­niai sluoks­niai, ku­rie rea­liai ne­da­ly­vau­ja ūkio plė­tro­je ir gal­būt ne­ge­ba sa­vo vai­kams par­ody­ti tin­ka­mo pa­vyz­džio. Tad prieš ką nors nu­spręs­da­mi po­li­ti­kai tu­rė­tų at­sa­ky­ti į pa­grin­di­nį klau­si­mą – ko­kią šei­mą no­ri rem­ti.