Į rezervą išlydėti pirmieji šauktiniai
Klai­pė­do­je šeš­ta­die­nį vy­ku­sios ce­re­mo­ni­jos me­tu į re­zer­vą iš­ly­dė­ti pir­mie­ji at­nau­jin­tą de­vy­nių mė­ne­sių nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą bai­gę šauk­ti­niai.

Ce­re­mo­ni­jo­je kal­bė­ju­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad Lie­tu­vos šauk­ti­niai sa­va­no­riai yra drą­sos, mei­lės tė­vy­nei ir at­sa­ko­my­bės už sa­vo ša­lies at­ei­tį pa­vyz­dys.

„Šis Dra­gū­nų ba­ta­lio­nas, ku­ris iš­ei­na, pir­mo­ji lai­da, par­odė, kad Lie­tu­va yra kul­tū­rin­gos ka­riuo­me­nės ša­lis, ko­ky­biš­kos ka­riuo­me­nės ša­lis ir kad mes vys­to­mės pa­na­šiai kaip mū­sų re­gio­no ša­lys, ku­rios tu­ri miš­rias ka­riuo­me­nes“, – žur­na­lis­tams šeš­ta­die­nį sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Ji pa­brė­žė, kad są­ly­gos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je yra ge­ros, o po šauk­ti­nio mir­ties pa­si­ro­džiu­sias abe­jo­nes va­di­no „pro­pa­gan­di­niais šmei­ži­mais“.

„Są­ly­gos yra ge­ros ir pro­pa­gan­di­niai šmei­ži­mai ar dėl mais­to, ar dėl ki­tų są­ly­gų – tai vi­siš­kai ne­tie­sa, pa­ti lan­kiau daug kar­tų ir ne­ti­kė­tai lan­kiau­si, kad ne­bū­tų iš­anks­ti­nių pa­si­ruo­ši­mų – mais­tas ti­krai ge­ras ir nu­sis­kun­di­mų ne­tu­ri­me jo­kių“, – tvir­ti­no pre­zi­den­tė.

Vals­ty­bės va­do­vė pa­dė­ko­jo šauk­ti­nius užau­gi­nu­siems ir iš­auk­lė­ju­siems tė­ve­liams. Kaip pra­ne­šė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba, ka­riams D.Gry­baus­kai­tė pa­lin­kė­jo ne­pa­mirš­ti įgy­tų ka­ry­bos įgū­džių, sau­go­ti per de­vy­nis tar­ny­bos mė­ne­sius iš­ug­dy­tą pa­siš­ven­ti­mą gin­ti Tė­vy­nę, pa­svei­ki­no tar­ny­bą tęs­ti pro­fe­sio­na­lio­je ka­riuo­me­nė­je ap­sisp­ren­du­sius jau­nuo­lius.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu šauk­ti­nių grą­ži­ni­mas tu­rė­jo di­de­lę tei­gia­mą įta­ką ka­riuo­me­nės da­li­nių už­pil­dy­mui.

„Prieš me­tus mū­sų da­li­niai bu­vo su­komp­lek­tuo­ti tik 36 pro­cen­tais, da­bar – net 80. Įsi­vaiz­duo­ki­te, ko­kią įta­ką pa­da­rė sa­va­no­rių at­sta­ty­mas. Taip pat tai reiš­kia, kad mes for­muo­ja­me par­eng­tą, pa­si­ruo­šu­sį gin­ti vals­ty­bę, re­zer­vą. Vi­si šie be­veik pu­sė tūks­tan­čio ka­rių bus par­uoš­tas su­dė­tin­goms si­tua­ci­joms re­zer­vas“, – šeš­ta­die­nį trans­liuo­ta­me in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Be­veik pu­sė tūks­tan­čio jau­nų­jų ka­rių tar­ny­bą Tė­vy­nei at­li­ko LDK Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne, tarp jų – 19 mer­gi­nų. Per de­vy­nis mė­ne­sius šauk­ti­niai bai­gė ba­zi­nius kur­sus, mo­kė­si val­dy­ti gink­lą ir bend­rų­jų ko­vos veiks­mų, vė­liau spe­cia­li­za­vo­si kuo­po­se, da­ly­va­vo bend­ro­se ka­ri­nė­se pra­ty­bo­se su NA­TO są­jun­gi­nin­kių ka­riais Es­ti­jo­je.

Pra­ėju­siais me­tais at­nau­ji­nus pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą ją at­lik­ti sa­va­no­riš­kai ap­sisp­ren­dė vi­si 3 tūks­tan­čiai ka­rių. Pa­trio­tiz­mą ir no­rą gin­ti Tė­vy­nę Lie­tu­vos jau­nuo­liai ak­ty­viai de­mons­truo­ja ir šie­met, sa­vo no­ru pa­si­rink­da­mi ka­ro tar­ny­bą.

Iš pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą bai­gu­sių ka­rių bus su­for­muo­tos spe­cia­li­zuo­tos kuo­pos, ku­rios su­da­rys par­eng­tą­jį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės re­zer­vą. Maž­daug ket­vir­ta­da­lis LDK Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne pri­va­lo­mą­ją tar­ny­bą bai­gu­sių ka­rių iš­reiš­kė no­rą pa­si­lik­ti ka­riuo­me­nė­je ir tap­ti pro­fe­sio­na­liais ka­riais ar sto­ti į Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­ją. Dra­gū­nų ba­ta­lio­ne to­liau tar­nau­ti ke­ti­na per 50 ka­rių. Ke­le­tas ka­rių, ku­rie tu­ri aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, ke­ti­na tap­ti pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riais po ka­ri­nin­kų kur­sų.

Vi­si tar­ny­bą bai­gę Dra­gū­nų ba­ta­lio­no šauk­ti­niai ka­riai, iš­lei­dus juos į at­sar­gą, bus įra­šy­ti į par­eng­tą­jį ka­riuo­me­nės per­so­na­lo re­zer­vą ir ka­ro prie­vo­li­nin­kų re­gis­trą. Vė­liau kar­tą per pen­ke­rius me­tus jie bus šau­kia­mi į 20–30 die­nų truk­mės kar­to­ti­nius mo­ky­mus ir pra­ty­bas, or­ga­ni­zuo­ja­mus par­eng­to­jo re­zer­vo ka­riams.